Wystawa fotografii Arkadiusz Ławrywianiec „Chasydzi w Lelowie” w Białostockim Ośrodku Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa

Biało­s­toc­ki Ośrodek Kultury/Centrum im. Lud­wi­ka Zamen­ho­fa oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją na wys­tawę fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Chasy­dzi w Lelowie”. Wys­tawę moż­na oglą­dać od 24 lutego do 28 mar­ca 2021 roku, od wtorku do niedzieli w godz. 10:00–17:00 w galerii Biało­s­tock­iego Ośrod­ka Kul­tu­ry mieszczącej się przy ul. Warsza­wskiej 19 w Białymstoku.

Ilekroć Arka­diusz Ławry­wian­iec pokazu­je swo­je zdję­cia z cyk­lu „Chasy­dzi w Lelowie”, tylekroć spo­ty­ka się z pełny­mi zdu­mienia pyta­ni­a­mi: „To się naprawdę dzieje? To nie jest insc­eniza­c­ja?”. Szcz­erze mówiąc, takie samo pytanie postaw­ił sobie on sam, gdy po raz pier­wszy spotkał się, jak to mówią fotografowie, z tem­atem. Chasy­dzi intrygu­ją jed­nak Ławry­wiań­ca nie dlat­ego, że są jak­by cytata­mi z innej rzeczy­wis­toś­ci. Oni intrygu­ją go właśnie dlat­ego, że rzeczy­wis­tość tworzą. Zamknię­ty krąg, w którym od wieków obow­iązu­ją te same trady­c­je i obrzędy, powoły­wany jest za każdym razem od nowa, w konkret­nej przestrzeni małego pol­skiego miastecz­ka. Jego mieszkań­cy też nie trak­tu­ją przy­byłych jak goś­ci. To po pros­tu ludzie, którzy obok Polaków przez te kil­ka dni w roku odna­j­du­ją w Lelowie swo­je miejsce na ziemi.

Misty­cyzm chasy­dz­kich obrzędów płynie wprost z wnętrza jego uczest­ników. Arka­dius­zowi Ławry­wiań­cowi, choć prze­cież jego zdję­cia mają doku­men­tal­ny charak­ter, udało się ten pro­ces ide­al­nie pokazać. Fotografie – poprzez całą gamę bieli, czerni, ale przede wszys­tkim przepięknie stop­niowaną szarość – dotyka­ją tego, co jest dopełnie­niem rytu­al­nych gestów. Pokazu­ją chasy­dów doz­na­ją­cych roz­maitych stanów świado­moś­ci. W fotografi­ach auto­ra nie ma w tej mierze jed­noz­nacznego, dosłownego przekazu. To raczej zapis nas­tro­ju poszczegól­nych chwil. Nas­tro­ju, który jest dla widza czytel­ny w tym, co widz­imy. I w tym, co pozosta­je poza zasięgiem obiektywu.”
Hen­ry­ka Wach-Malicka

Arka­diusz Ławry­wian­iec (ur. 1967 r.) – absol­went Wyższej Szkoły Ped­a­gog­icznej w Opolu. Fotografią zaj­mu­je się od 1986 roku, gdy włas­noręcznie wykon­ał pier­wszą odbitkę. W lat­ach 1994–2015 pra­cow­ał jako fotore­porter w „Dzi­en­niku Zachod­nim”. Od 2016 roku współpracu­je z Pol­ską Agencją Fotografów Forum. Studi­u­je w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie (Czechy). Uczy w Policeal­nej Szkole Fotograficznej Fotoe­dukac­ja w Katow­icach. Członek Zarzą­du Głównego ZPAF, a od 2017 roku prezes Zarzą­du Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręgu Śląskiego. Autor i współau­tor wys­taw w Polsce i za granicą (Franc­ja, Czechy, Mace­do­nia, Niem­cy). W lat­ach 2011 i 2013 stype­ndys­ta Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry. W 2011 roku otrzy­mał Nagrodę Prezy­den­ta Mias­ta Katow­ice w dziedzinie kul­tu­ry. Pomysło­daw­ca cyk­lu wys­taw między­nar­o­dowych „OKO Ostra­va – Katow­ice – Opa­va”. Prowadzi cykl spotkań „Poroz­maw­ia­jmy o…” w Galerii Katow­ice ZPAF Okręg Śląs­ki. Współau­tor reak­ty­wowanego konkur­su Śląs­ka Fotografia Pra­sowa, orga­ni­zowanego przez Bib­liotekę Śląską, w którym czterokrot­nie był jurorem, a w 2020 roku prze­wod­niczą­cym kapituły. W lat­ach 2019 i 2020 był jurorem w Pol­skim Konkur­sie Fotografii Sportowej. Zaj­mu­je się głównie repor­tażem i doku­mentem fotograficznym. Autor albumów fotograficznych: „Tajem­nice pra­cowni” i „Kiduszin Nisuin”.

Więcej infor­ma­cji o wystawie:

http://www.centrumzamenhofa.pl/art,911,arkadiusz-lawrywianiec-chasydzi-w-lelowie