Wystawa fotografii Antoni Kreis „PORANNA KAWA, CZYLI DUŻO KRZYKUNIC !”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza na wernisaż jubileuszowej wys­tawy fotografii Antoni Kreis „PORANNA KAWA CZYLI, DUŻO KRZYKU O NIC !”. Wernisaż odbędzie się w środę 8 listopa­da 2023 roku o godz. 18.30 w „Galerii Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 1 grud­nia 2023 roku od wtorku do piątku w godz. od 17.00 do 20.00. Kura­tor­ka wys­tawy: Bea­ta Men­drek. Wernisaż uświet­nią członkowie zespołu Whiskey Riv­er w składzie: Katarzy­na Lisek – Ork­isz – skrzypce, Grze­gorz Wana­tow­icz – gitara, Michał Kubista – gitara basowa, Joachim Ochman – perkus­ja, Antoni Kreis – śpiew. Wstęp wolny.

PORANNA KAWA CZYLI DUŻO KRZYKUNIC !

Do wojny trze­ba się przy­go­tować”… usłyszałam.
Codzi­en­nie rano pijąc kawę pielęgnu­ję swój spokój, poczu­cie bez­pieczeńst­wa, bycie tu i teraz.
W codzi­en­nych przy­jem­noś­ci­ach i obow­iązkach odna­j­du­ję wartość utwierdza­jącą mnie w tym, że jestem w odpowied­nim miejs­cu i dobrym cza­sie. Spotka­nia, roz­mowy, kwiaty, motyle. Emoc­je, szep­ty, krzy­ki. Tyka­ją­cy zegar odmierza­ją­cy czas, nieubła­gany, ale wcale nie bezwzględ­ny. Czas na pracę, czas na relaks.
Codzi­en­nie rano pijąc kawę, myślę co dalej, co dziś do zro­bi­enia, co do odpuszczenia, a co jeszcze nieprzewidziane.
Cza­sem ten kolorowy świat traci bar­wy. Kwiaty więd­ną a motyle bled­ną. Przes­ta­ją latać, pach­nieć, cieszyć. Przes­ta­ją pozy­ty­wnie, lekko inspirować. A może inspiru­ją inaczej, wręcz odwrotnie?
Anioły przes­ta­ją świecić, pię­kno zni­ka bezpowrot­nie, spo­jrzenia, natręct­wa, fobie biorą nad wszys­tkim górę.
Po poran­nej kaw­ie, ludzie wychodzą do pra­cy. Leczą, uczą, gotu­ją, budu­ją, bada­ją, pro­jek­tu­ją, kon­stru­u­ją. No właśnie, konstruują.
Zaczy­na­ją tworzyć maszyny. Maszyny, które powin­ny poma­gać, ułatwiać, wspier­ać, wzmac­ni­ać moty­wować… Tym­cza­sem pow­sta­ją „maszyny do zabi­ja­nia”. Dosłowne i w przenośni. Cza­sem zabi­ja­ją ciało, umysł i duszę. Zapom­i­namy, przyzwycza­jamy się do tych szaroś­ci, do tej czerni, która obezwład­nia i zniewala. Idziemy w defi­ladzie smutku, prowadzeni na smy­czach przez tych „sil­nych, kon­struk­ty­wnych, chcą­cych dla nas dobrze”.
„Do wojny trze­ba się przygotować”
Czy na pewno?
Jeśli miałbyś jed­no życze­nie, jakie by ono było? Zniszczyłbyś wszys­tkie maszyny, te, które sieją destrukcję? Pokolorowałbyś wszys­tkie kwiaty, motyle? Cały świat? Poskle­jałbyś to wszys­tko na nowo?
Tak, myślę, że tak…

Bea­ta Mendrek

Ta fotografia nie jest modna.
Nie jest nawet współczesna.
To nie flanowanie.
Nie fotografia urbek­sowa ani streetowa.
Nie ma nic wspól­nego z dokumentem.
To nie pro­jekt dłu­goter­mi­nowy (znudz­iłbym się po tygod­niu, najwyżej dwóch!)
Trud­no to nawet nazwać projektem…
Nie ma na niej Człowieka, choć jest o ludziach.
Jest o mnie – o tym co myślę i o tym co dla mnie ważne…
Czy to w ogóle jest fotografia?

Autor

ANTONI KREIS

Urodz­ił się w 1956 roku w Chor­zowie. Zaczął fotografować w wieku 12 lat. Jest samoukiem
i ama­torem. Nie ukończył żad­nych fotograficznych szkół, nie ma zami­aru pisać prac dok­tors­kich ani zdoby­wać tytułów naukowych z zakre­su fotografii. Posi­adaną wiedzę zdoby­wał z książek, albumów, w muzeal­nych gale­ri­ach, a także uczył się głównie na włas­nych błę­dach. Jest jedynym spon­sorem swoich prac, które znalazły się na blisko stu autors­kich wys­tawach indy­wid­u­al­nych i pon­ad dwus­tu zbiorowych. Nigdy nie zdobył się na odwagę (i pewno nie zdobędzie…) aby wys­tąpić do hojnych władz o stype­ndi­um czy tzw. granty. W lat­ach osiemdziesią­tych XX wieku eta­towy fotore­porter NSZZ Sol­i­darność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego z dużym dorobkiem w postaci negaty­wów zarek­wirowanych pod­czas wprowadzenia w Polsce stanu wojen­nego. Za najwięk­szy swój sukces uważa fakt, że jego ama­tors­ki film „Piosen­ka dla robot­ni­ka ran­nej zmi­any” z 1981 roku znalazł się w grupie stu najlep­szych filmów krótkome­trażowych pol­skiej kine­matografii. Jego artysty­czne cre­do: „fotografia nie może być nud­na, sztu­ka powin­na być nieobliczal­na”. Członek Związku od 2003 roku (nr legi­t­y­macji 868).