Wystawa cybergrafii Ryszard Czernow Vanitas 2023 w Muzeum Śląskim

Maria Czar­nec­ka Dyrek­tor Muzeum Śląskiego w Katow­icach serdecznie zaprasza na wernisaż wys­tawy Ryszard Czer­now Van­i­tas 2023.

2.02.2023 / godz. 18.00

Muzeum Śląskie w Katowicach

ul. T. Dobrowol­skiego 1

Wys­tawa Ryszard Czer­now Van­i­tas 2023 to wieloz­naczeniowy zbiór prac, których autor porusza się pomiędzy tworze­niem a destrukcją, wyko­rzys­tu­jąc znany ze śred­niowiecza, ale przede wszys­tkim baroku, motyw marnoś­ci sym­bol­icznie zawarty w warst­wie wiz­ual­nej prac. W swoich dziełach artys­ta sku­pia się bowiem na materii, tworząc obra­zowe opowieś­ci o jej roz­padzie oraz pochła­ni­a­n­iu przez nią świadectw ludzkiej byt­noś­ci. W ten sposób Czer­now ukazu­je wid­zowi skamieni­ałoś­ci tego, co znamy, co jest nam bliskie, ale przeminęło.

Na wys­taw­ie mogą Państ­wo zobaczyć najnowsze i nieco starsze cyber­grafie Ryszar­da Czer­nowa. Autors­ka tech­ni­ka obra­zowa­nia, którą posługu­je się ten twór­ca, została zdefin­iowana w 2001 roku jako sposób rysowa­nia za pomocą światła w przestrzeni opro­gramowa­nia kom­put­erowego. Twor­zone kom­pozy­c­je są efek­tem wiel­o­godzin­nej pra­cy podob­nej do cyfrowego malarst­wa i grafi­ki, ich punk­tem wyjś­cia jest jed­nak medi­um fotograficzne. Moż­na tę tech­nikę przyrów­nać do bardziej zaawan­sowanego fotograficznego mon­tażu czy kolażu. Artys­ta posługu­je się rysikiem i tabletem graficznym jak dłutem bądź pęd­zlem, tworząc wielowymi­arowe kom­pozy­c­je wiz­ualne, budu­jąc nowe przestrze­nie, kreu­jąc nowe rzeczy­wis­toś­ci. Artys­ta final­ny ksz­tałt swoim pra­com nada­je poprzez wysok­iej jakoś­ci wydru­ki – druk i anal­o­gowa postać docelowych prac stanowi równie ważny ele­ment warsz­tatu twór­czego, jak cyfrowe źródło jego wizerunków.

Styka­jąc się z pra­ca­mi prezen­towany­mi na wys­taw­ie, moż­na odnieść wraże­nie, że doku­men­tu­ją one stan rzeczy po nieokreślonej katas­trofie, albo że obser­wu­je­my kadry z jakiegoś postapokalip­ty­cznego fil­mu. Cyber­grafie Czer­nowa dają nam wgląd do nieco mrocznego wyobrażonego świa­ta przemi­ja­nia i roz­padu. Stanow­ią zad­umę nad ciągłą pogo­nią człowieka za posi­adaniem coraz więk­szej licz­by przed­miotów, które i tak, prędzej czy później, czeka destrukc­ja i zapomnienie.

Wys­tawa Van­i­tas 2023 może być czy­tana jako komen­tarz do współczes­noś­ci. Cza­su, w którym zarówno kul­tura, jak i natu­ra sto­ją pod znakiem zapy­ta­nia. Na naszych oczach zmienia się świat, a Czer­now pokazu­je najbardziej dobitne efek­ty tej zmi­any. Nie należy jed­nak zapom­i­nać, że prace prezen­towane w ramach ekspozy­cji w Muzeum Śląskim są w pełni wykre­owane w wyobraźni artysty.

Kamil Myszkows­ki

kura­tor wystawy

Ryszard Czer­now – artys­ta mul­ti­me­di­al­ny, z wyk­sz­tałce­nia oper­a­tor fil­mowy. Pro­fe­sor Szkoły Fil­mowej im. Krzyszto­fa Kieślowskiego Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katow­icach. Od 1994 roku jest członkiem Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. Fotografią twór­czą zaj­mu­je się od początku lat osiemdziesią­tych dwudzi­estego wieku. Prekur­sor twór­czego wyko­rzys­ta­nia tech­nik cyfrowych w fotografii. Zre­al­i­zowano szereg wys­taw indy­wid­u­al­nych jego prac w czołowych pol­s­kich gale­ri­ach, zaprezen­towano cyk­le: Obraz w kamie­niu (2018, pier­wsza edy­c­ja), Martwe z natu­ry (2016, pier­wsza edy­c­ja), Świat z cegieł (2011), Ostat­ni śnieg – przemi­any (2011), Dygres­je (2010), Światło i kamień (2009), autors­ka wys­tawa plakatów (2007), Fotografia? (2006), Tryp­ty­ki (2005), Poz­nałem Go (2005), Bramy do… (2005), Mury Kaz­imierza (2002), Cyber­grafia (2001), Kim byłem – byłem sobie (1995), Śla­dy (1993), Lata Świ­etlne (1983).
W swo­jej twór­c­zoś­ci szczegól­ną uwagę poświę­ca współczes­nej sym­bo­l­ice wan­i­taty­wnej, opisu­jąc otacza­ją­cy nas świat materii oży­wionej i nieożywionej.