Spotkanie z Mirosławem Miranowiczem w ramach cyklu “Poznajmy się”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 15 maja 2024 roku o godz. 18.00 na spotkanie z Mirosławem Mira­now­iczem w ramach cyk­lu „Poz­na­jmy się”. Spotkanie, które poprowadzi Antoni Kreis, odbędzie się w „Galerii Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Wydarze­nie będzie reje­strowane. Wstęp wolny.

Mirosław Mira­now­icz – rocznik 60, miesz­ka w Jaworznie.
Wprowadza­ją­cy do Okręgu Śląskiego: Jakub Byr­czek i Kamil Myszkowski.
W ZPAF od 27.05.2022r. Nr legi­t­y­macji 1313.
Posi­a­da wyk­sz­tałce­nie tech­niczne, emery­towany ener­getyk. Fotografią intere­su­je się od dziecińst­wa. Początkowo była to fotografia pamiątkowa, rodzin­na i turysty­cz­na. Od ok. 14 lat uży­wa tech­nik szla­chet­nych. Od 12 lat fotogra­fu­je wyłącznie w tech­nice mokrego kolo­di­onu. Wiedzę na tem­at warsz­tatu zdoby­wał samodziel­nie. Za sobą ma kilka­naś­cie wys­taw indy­wid­u­al­nych i tyleż zbiorowych. Prowadzi pokazy warsz­ta­towe z wykony­wa­nia fotografii w tech­nice mokrego kolo­di­onu. Uczest­niczy w dzi­ała­ni­ach, pop­u­laryzu­ją­cych stare tech­ni­ki fotograficzne. Uczest­niczy cyk­licznie, na zaprosze­nie w imprezach plen­erowych orga­ni­zowanych przez Urząd Miejs­ki w Wieliczce, Urząd Miejs­ki w Oświęcim­iu, Nad­wiślańs­ki Park Etno­graficzny (skansen) w Wygieł­zowie i wielu innych. Jest członkiem „Szkoły Widzenia” w Jaworznie. Jego prace zna­j­du­ją się w zbio­rach Miejskiej Bib­liote­ki Pub­licznej w Jaworznie, MCK­iS w Jaworznie, ASP w Katow­icach, Galerii Pustej CD w Jaworznie, Muzeum Zamkowym w Pszczynie, Muzeum Zamek w Oświęcim­iu, Muzeum His­to­rycznego w Biel­sku – Białej, Muzeum Śląskim, Muzeum Zagłębia w Będzinie, oraz w zbio­rach kolekcjon­erów indy­wid­u­al­nych w kra­ju i za granicą.