Spotkanie z Marcinem Górskim w ramach cyklu “Poznajmy się”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 20 mar­ca 2024 roku o godz. 18.00 na spotkanie z Marcin­em Górskim w ramach cyk­lu „Poz­na­jmy się”. Spotkanie, które poprowadzi Antoni Kreis, odbędzie się w „Galerii Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Wydarze­nie będzie reje­strowane. Wstęp wolny.

Marcin Górs­ki
(1972)

Fotograf, kura­tor i pop­u­laryza­tor fotografii. 
Członek Okręgu Śląskiego ZPAF od 2013 (nr legi­t­y­macji: 1124).
 
Zafas­cynowany architek­turą i człowiekiem w architekturze.
Zaj­mu­je się doku­mentem fotograficznym. Intere­su­ją go niewielkie społecznoś­ci próbu­jące prze­ci­w­staw­iać się zmianom. 
Najchęt­niej się­ga po śred­nio- i wielko­for­ma­towe kamery oraz trady­cyjne mate­ri­ały fotograficzne. 
Jego prace były wys­taw­iane na pon­ad 80 wys­tawach indy­wid­u­al­nych i zbiorowych w m. in. Francji, Por­tu­galii, Szwecji, Włoszech i Japonii. 
Autor i współau­tor kilku książek fotograficznych w Polsce, Por­tu­galii i Iranie. Autor i współau­tor pro­jek­tów doku­men­tal­nych, foto-socjo­log­icznych i etno­graficznych poświę­conych zanika­ją­cym trady­cjom i społecznoś­ciom lokalnym – Madeiro, Quares­ma, Fado i Balcerek.
Jego prace były pub­likowane w prasie i mag­a­zy­nach fotograficznych, w tym m. in. w NY Arts Mag­a­zine, Prism Mag­a­zine, ReFo­to (Ser­bia), Dile­ma (Por­tu­galia). 
Nagradzany i wyróż­ni­any m.in. na Bien­nale Architek­tu­ry w Krakowie, Bien­nale Kra­jo­brazu w Kiel­cach, Black and White Spi­der Awards, Kol­ga Tibil­isi i Urban Pho­to Awards. 
Inic­ja­tor, współza­łoży­ciel i prezes Gli­wick­iego Domu Fotografii, sto­warzyszenia pop­u­laryzu­jącego fotografię. 
Współtwór­ca szwedzko-amerykańsko-pol­skiej grupy Grup­po F, wyda­jącej pop­u­laryza­tors­ki The F Blog.
Współau­tor blogu Miejsce Fotografii (redak­tor naczel­ny Joan­na Kinowska). 
Członek por­tu­gal­s­kich grup fotograficznych Pon­tos de Vista, Agen­cia Calipo i sto­warzyszenia Fotoal­ter­na­ti­va. Współpra­cown­ik por­tu­gal­s­kich mag­a­zynów fotograficznych Dile­ma i Camera.doc. 
Członek Kolek­ty­wu KGF, członek redakcji Fotoindexu.