Spotkanie z Joanną Nowicką w ramach cyklu „Poznajmy się”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 17 maja 2023 roku o godz. 18.00 na spotkanie z Joan­ną Now­icką w ramach cyk­lu „Poz­na­jmy się”. Spotkanie, które poprowadzi Antoni Kreis odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się przy ul. Dąbrowskiego 2. Wydarze­nie będzie reje­strowane. Wstęp wol­ny. Wstęp wolny.

https://youtu.be/jHAsRDoOJ‑c

Na spotka­niu opowiem o swoich początkach — pier­wszych portre­tach, fotografi­ach amerykańs­kich miast, przy­należnoś­ci do Gli­wick­iej Grupy Fotograficznej, pier­wszych pub­likac­jach i wys­tawach. Drodze od ama­tor­ki i pasjonat­ki fotografii, do zawodowej fotograf­ki. Oraz o pro­jek­tach portre­towych dłu­goter­mi­nowych, nad który­mi pracu­ję: Piękni Ludzie i One Peo­ple Story. 

Portre­tu­jąc sku­pi­am uwagę na indy­wid­u­al­nych cechach osobowoś­ci, charak­terze, unika­towoś­ci oso­by portretowanej.
Moja przy­go­da z fotografią trwa pon­ad 22 lata, a od 2006 roku zaj­mu­ję się fotografią zawodowo — współpracu­ję z fir­ma­mi, przed­siębior­ca­mi, artys­ta­mi. Tworzę portre­ty, ilus­trac­je oraz fotografie architek­tu­ry i wnętrz. Najczęś­ciej pracu­ję w moim Stu­dio Portre­towym w śród­mieś­ciu Katowic.
Przez pier­wsze lata w zawodzie byłam fotore­porterką związaną ze Śląską prasą, pub­liku­jąc m.in. w Gaze­cie Wyborczej.
Począwszy od 2002 roku, prezen­tu­ję fotografie na wys­tawach zbiorowych oraz indy­wid­u­al­nych, biorę udzi­ał w plen­er­ach artysty­cznych, w 2010 uzyskałam stype­ndi­um Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry na pro­jekt o architek­turze powo­jen­nej w aglom­er­acji śląskiej. A od 2012 należę do Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików.
Jestem pomysło­daw­czynią kon­cep­tu One Peo­ple Sto­ry, którego istotą są portre­ty twor­zone klasy­czną metodą na kliszy czarno – białej. Seria cały czas zysku­je nowe fotografie.
Równocześnie pracu­ję nad cyk­lem pt. Piękni Ludzie. To min­i­mal­isty­czne, czarno — białe, studyjne portre­ty, do pow­sta­nia których inspiru­je mnie różnorod­ność ludzi.

Port­fo­lio: www.joannanowicka.com