Spotkanie z Grzegorzem Krzysztofikiem w ramach cyklu “Poznajmy się”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 21 lutego 2024 roku o godz. 18.00 na spotkanie z Grze­gorzem Krzysztofikiem w ramach cyk­lu „Poz­na­jmy się”. Spotkanie, które poprowadzi Antoni Kreis, odbędzie się w „Galerii Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Wydarze­nie będzie reje­strowane. Wstęp wolny.

Grze­gorz Krzysztofik, rocznik 1973
Legi­t­y­mac­ja ZPAF nr: 1331
Data przyję­cia do ZPAF: 18.02.2023
Wprowadza­ją­cy: Bea­ta Men­drek oraz Krzysztof Gołuch

Perku­sista ama­tor, aktu­al­nie niepraktykujący.
Pomysło­daw­ca oraz współor­ga­ni­za­tor cyk­lu kon­certów i warsz­tatów pod nazwą „Wiano Festiwal”.
Fotograf ama­tor, aktu­al­nie praktykujący.
Zanur­zony w fotografii kon­cer­towej, teatral­nej, ulicznej i reportażowej.
Członek Tyskiego Towarzyst­wa Fotograficznego, fotograf akredy­towany przy Orkiestrze Kam­er­al­nej Mias­ta Tychy AUKSO, współpracu­je z Teatrem Małym w Tychach, Teatrem Rozbark w Gli­wicach, Teatrem APart w Katow­icach, oraz Muzeum Miejskim w Tychach.
Stype­ndys­ta Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry, od roku 2023 członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików w okręgu Śląskim
Zre­al­i­zował trzy pro­jek­ty dłu­goter­mi­nowe („Trze­ci dzwonek” „Śla­dy” „Śląsk Taneczny”), z czego dwa ostat­nie zostały zamknięte w albu­mach fotograficznych.
Autor kilku wys­taw indy­wid­u­al­nych, oraz współau­tor kilku­nas­tu wys­taw zbiorowych, z czego najważniejsze to „Psy­chofan” (rok 2018, Gale­ria Stre­fArt w Tychach), „Fotografia, Taniec, Kon­tek­sty” (rok 2022 pod­czas fes­ti­walu fil­mowego Dwa Brze­gi w Kaz­imierzu Dol­nym), „Cisza” (rok 2024 w galerii ZPAF w Katowicach)
Lau­re­at i final­ista branżowych konkursów fotograficznych między inny­mi: Tychy Press Pho­to, Śląs­ka Fotografia Pra­sowa, Obiek­ty­wnie Śląskie, Konkurs Fotografii Teatral­nej, MK Jazz Pho­to, Fuji­Film Moment Street Photo