Spotkanie z cyklu “Porozmawiajmy o…”, podczas którego z Marią Śliwą, Jakubem Byrczkiem, Antonim Kreisem oraz Józefem Wolnym porozmawiamy o Jerzym Lewczyńskim w kontekście przypadającej w tym roku setnej rocznicy urodzin.

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza w środę 10 kwiet­nia 2024 roku o godz. 18.30 na spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…”, pod­czas którego z Mar­ią Śli­wą, Jakubem Byr­czkiem, Anton­im Kreisem oraz Józe­fem Wol­nym poroz­maw­iamy o Jerzym Lew­czyńskim w kon­tekś­cie przy­pada­jącej w tym roku set­nej roczni­cy urodzin. Spotkanie poprowadzi Arka­diusz Ławry­wian­iec. Spotkanie odbędzie się w „Galerii Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Wydarze­nie będzie reje­strowane. Wstęp wolny.


Fot. Arka­diusz Ławrywianiec

Jerzy Tadeusz Lew­czyńs­ki (ur. 14 mar­ca 1924 w Tomas­zowie Lubel­skim, zm. 2 lip­ca 2014 w Gli­wicach) – pol­s­ki artys­ta fotograf, kry­tyk i publicysta.
Pod­czas II wojny świa­towej był żołnierzem Armii Kra­jowej. Absol­went Politech­ni­ki Śląskiej w Gli­wicach. W lat­ach 50. jego prace – próbu­jące uch­wycić wza­jemne relac­je staran­nie kom­ponowanych, sym­bol­icznych przed­miotów i w ten sposób stworzyć komen­tarz do codzi­en­noś­ci – nazy­wano mianem „anty­fo­tografii”, on sam jed­nak skła­nia się do nazy­wa­nia swych dzi­ałań „teatrem fotografii”. Z cza­sem skon­cen­trował się na dzi­ała­ni­ach nazy­wanych „arche­ologią fotografii” – zaczął wyko­rzysty­wać w swych dziełach prace innych autorów, repro­dukc­je – zapom­ni­ane, zniszc­zone, odna­j­du­jąc w nich sym­bol sponiewier­anej przeszłoś­ci, śla­dy dotyku ludz­kich dłoni czy oczu. Stara się odkry­wać, badać, komen­tować zdarzenia i fak­ty dziejące się w przeszłoś­ci fotograficznej – bo dzię­ki temu przeszłość, dawne warst­wy kul­tur­owe mogą odd­zi­ały­wać na dzisiejsze, tworzy się swoista ciągłość. W lat­ach 1957–1960 był członkiem niefor­mal­nej grupy fotograficznej wraz ze Zdzisławem Bek­sińskim i Bro­nisławem Schlabsem[2]. Prezen­tował swą twór­c­zość m.in. na wys­tawach Fotografia subiek­ty­w­na (1968) i Fotografowie poszuku­ją­cy (1971), Stany graniczne fotografii (1977). W 1971 wyko­rzys­tał cud­ze zdję­cie pasażerów pociągu w Nysie 1945 roku tworząc pracę „Nysa 1945 – nasze pow­ięk­sze­nie”. O zdję­ciu (ory­gi­nal­nym) pisze Hen­ryk Waniek w Finis Sile­si­ae. W 1988–1993 wykład­ow­ca Wyższego Studi­um Fotografii ZPAF w Warsza­w­ie. Bada­nia nad his­torią fotografii doprowadz­iły go do wyda­nia Antologii fotografii pol­skiej 1839–1989 (1999). Było to pier­wsze w Polsce wydawnict­wo opisu­jące tak kom­plek­sowo to zjawisko. Członek Gli­wick­iego Towarzyst­wa Fotograficznego (od 1951) i ZPAF (od 1956). Członek hon­orowy Fotok­lubu Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej. Decyzją Między­nar­o­dowej Fed­er­acji Sztu­ki Fotograficznej otrzy­mał hon­orowy tytuł Artiste FIAPAFIAP (1963). W 1996 został odz­nac­zony Krzyżem Koman­dorskim Orderu Odrodzenia Pol­s­ki. W 2007 otrzy­mał Sre­brny Medal „Zasłużony Kul­turze Glo­ria Artis”, a także Nagrodę im. Katarzyny Kobro. Postanowie­niem Kapituły Fotok­lubu Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej został odz­nac­zony Zło­tym Medalem „Zasłużony dla Fotografii Polskiej”.
Jerzy Lew­czyńs­ki przy­jaźnił się ze Zdzisławem Bek­sińskim; w 2014 ukaza­ła się książ­ka pod redakcją Olgi Ptak zaty­tułowana Zdzisław Bek­sińs­ki. Listy do Jerzego Lew­czyńskiego. Wpły­wy Lew­czyńskiego są obec­ne w fotografi­ach u innych twór­ców, m.in. Woj­ciecha Praż­mowskiego, Krzyszto­fa Pijarskiego czy Georgii Krawiec.
Zmarł 2 lip­ca 2014 w Gli­wicach. Został pochowany na Cmen­tarzu Cen­tral­nym w Gliwicach.
Opra­cow­anie na pod­staw­ie https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Lewczy%C5%84skiFot. Arka­diusz Ławrywianiec


Fot. Arka­diusz Ławrywianiec