Spotkanie z Arturem Rychlickim w ramach cyklu „Poznajmy się”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 14 czer­w­ca 2023 roku o godz. 18.00 na spotkanie z Arturem Rych­lickim w ramach cyk­lu „Poz­na­jmy się”. Spotkanie, które poprowadzi Antoni Kreis odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się przy ul. Dąbrowskiego 2. Wydarze­nie będzie reje­strowane. Wstęp wolny.

Artur Rych­lic­ki

Urodz­ił się i w zasadzie miesz­ka w Krakowie w 27.03.1971 roku. Ukończył pod­sta­wową i śred­nią szkołę muzy­czną – klasa perkusji – sąsi­adów dalej ma, a ćwiczył w domu. Następ­nie stu­diował filo­zofię na Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim w Krakowie.
Członek ZPAF (2020) Okręgu śląskiego.
Autor następu­ją­cych indy­wid­u­al­nych wys­taw: „Cisza nad Lutowiska­mi” (1999) „Podróżni” (2004), „Wniebow­stąpi­e­nie” (2012), „Kolej rzeczy” (2013), „Ziemia obiecana” (2018), „Ogrody szczęśli­woś­ci” (2021).
Poza fotografią, para się incy­den­tal­nie aktorstwem (krótko i słabo), pra­cow­ał na wysokoś­ci (krótko), wspina się (dłu­go i słabo), jeździ na nar­tach (dłu­go i bard­zo słabo). Bard­zo dawno już jed­nak nie siedzi­ał za perkusją. Trochę mu tego siedzenia brakuje.
Od dłuższego cza­su (23 lata) prowadzi w Katow­icach warsz­taty fotograficzne (www.warsztaty-fotograficzne.org), oraz jest też redak­torem naczel­nym (bawi go ten ter­min) całkowicie papierowej „gazety-fotograficznej.org”.
Z przeko­na­nia jest lewicowym konserwatystą.