Spotkanie z Arkadiuszem Ławrywianiec w ramach cyklu „Poznajmy się”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 22 mar­ca 2023 roku o godz. 18.00 na spotkanie z Arka­diuszem Ławry­wian­iec w ramach cyk­lu „Poz­na­jmy się”. Spotkanie poprowadzi Antoni Kreis. Spotkanie odbędzie się w Galerii Katow­ice ul. Dąbrowskiego 2. Spotkanie będzie reje­strowane. Wstęp wolny.


Z cyk­lu „Chasy­dzi w Lelowie”

W trak­cie spotka­nia zaprezen­tu­ję moje real­iza­c­je dłu­goter­mi­nowe oraz te, na które poświeciłem dotąd mniej cza­su. Będę chci­ał więc pokazać mate­ri­ały z cyk­li: „Żydzi Polscy”, „Chasy­dzi w Lelowie”, „Reli­gia z para­grafem”, „Adwen­tyś­ci”, „Tajem­nice pra­cowni”, „Miejsce K”. Resz­ta będzie zależała od pytań prowadzącego spotkanie Antoniego Kreisa i Państwa.
Zapraszam Arka­diusz Ławrywianiec


Z cyk­lu „Tajem­nice pracowni”


Z cyk­lu „Miejsce K”

Arka­diusz Ławry­wian­iec ur. 19.01.1967 r. w Opolu. Jest absol­wen­tem Wyższej Szkoły Ped­a­gog­icznej w Opolu. Fotografią zaj­mu­je od 1986 r., kiedy to wykon­ał włas­noręcznie pier­wszą odbitkę. W lat­ach 1994–2015 pra­cow­ał w „Dzi­en­niku Zachod­nim” jako fotore­porter. Od 2016 r. współpracu­je z Pol­ską Agencją Fotografów Forum. Studi­u­je w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie (Czechy). Od 2009 do 2022 roku uczył w Policeal­nej Szkole Fotograficznej Fotoe­dukac­ja w Katow­icach. Od 2010 r. jest członkiem ZPAF. Od 2017 r. pełni funkcję Preze­sa Zarzą­du Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki, a zarazem jest członkiem Zarzą­du Głównego ZPAF. Autor i współau­tor wys­taw w Polsce i za granicą (Franc­ja, Czechy, Mace­do­nia, Niem­cy). W lat­ach 2011 i 2013 był stype­ndys­tą Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry, w 2011 r. otrzy­mał Nagrodę Prezy­den­ta Mias­ta Katow­ice w dziedzinie kul­tu­ry. Jest pomysło­daw­cą cyk­lu wys­taw między­nar­o­dowych „OKO Ostra­va – Katow­ice – Opa­va” oraz cyk­lu wys­taw zbiorowych Okręgu Śląskiego ZPAF „Świado­mość kadru”. Prowadzi cykl spotkań pt. „Poroz­maw­ia­jmy o…” w Galerii Katow­ice ZPAF Okręg Śląs­ki. Jest współau­torem reak­ty­wowanego konkur­su Śląs­ka Fotografia Pra­sowa orga­ni­zowanego przez Bib­liotekę Śląską, w którym to konkur­sie w lat­ach 2006, 2017, 2018 i 2019 był jurorem, a w lat­ach 2020, 2021 i 2022 prze­wod­niczą­cym kapituły. W lat­ach 2019 i 2020 był jurorem w Pol­skim Konkur­sie Fotografii Sportowej. Od 2021 r. jest członkiem między­nar­o­dowego kolek­ty­wu fotografów Hori­zons Col­lec­tif. Zaj­mu­je się głównie repor­tażem i doku­mentem fotograficznym. Jest autorem albumów fotograficznych: Tajem­nice pra­cowni i Kiduszin Nisuin.


Z cyk­lu „Reli­gia z paragrafem”


Z cyk­lu „Adwen­tyś­ci”


Z cyk­lu „Żydzi Polscy”