Projekt OKO szósta odsłona Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz w Ostrawie

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki, Urząd Mias­ta Katow­ice, Urząd Mias­ta w Ostraw­ie zaprasza­ją 8 listopa­da 2022 roku o godz. 16.00 na wernisaż wys­tawy: malarst­wa Milan Fiala (Ostra­va), fotografii Bea­ta Men­drek (Katow­ice) oraz malarst­wa Jit­ka Škarohlí­dová (Opa­va) w ramach szóstej odsłony pro­jek­tu OKO, który odbędzie się w Urzędzie Mias­ta Ostrawy Úřad měst­ského obvo­du Moravská Ostra­va a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostra­va. Słowo wstęp­ne wygłosi kura­tor Arka­diusz Ławry­wian­iec. Wernisaż uświet­ni recital w wyko­na­niu Trio Zając z Katow­ic oraz Jiří Neduha z Ostrawy. Wstęp wol­ny. Serdecznie zaprasza­my. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 30 listopa­da 2022 roku w godz­i­nach pra­cy urzędu.

Svaz pol­ských uměleck­ých fotografů, Slezský okres, Mag­istrát měs­ta Katovice, Statutární měs­to Ostra­va Vás zvou 8. listopadu 2022 v 16.00 hodin na vernisáž výs­tavy: obrazy Milana Fialy (Ostra­va), fotografie Beaty Men­drek (Katovice) a obrazy Jitky Škarohlí­dové (Opa­va) v rám­ci šestého ročníku pro­jek­tu OKO, který se bude konat ve městě Ostra­va, v budově Úřadu měst­ského obvo­du Moravská Ostra­va a Přívoz, Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostra­va. Předm­lu­vu pronese Arka­diusz Ławry­wian­iec, kurá­tor výs­tavy. Na vernisáži zazní recitál v podání Tria Zając z Katovic a Jiřího Neduhy z Ostravy. Vst­up vol­ný. Nemáš zač. Výs­tavu je možné zhléd­nout do 30. listopadu 2022 v úřed­ních hodinách.

Milan Fiala

Milan Fiala
Artys­ta malarz — urod­zony w 1955 r. w Uher­ské Hradiště (Morawa — Czes­ka Repub­li­ka), obec­nie miesz­ka w Ostravie i w Katow­icach. Wszech­stron­nie wyk­sz­tał­cony, fizy­ka( 1984), met­alur­gia (1990), stu­dia artystyczne(1988), posi­ada­ją­cy wiele pasji. Upraw­ia czyn­nie sport. Uwiel­bia his­torię i piosen­ki Mar­ka Grechuty. Jego sur­re­al­isty­czne obrazy naz­nac­zone są nutą poe­t­y­cką związaną z Jego oso­bisty­mi przeży­ci­a­mi i zain­tere­sowa­ni­a­mi. Na pytanie co stanowi jego inspirację artysty­czną, odpowia­da… „To, że przede wszys­tkim ist­nieję( žiju),a to oznacza — radość, która jest potrzeb­na, jak również ból, który jest potrzeb­ny, aby zrozu­mieć… Ist­nieję, to znaczy …Szukam ! ”.. Niezwykła, ekspresyj­na kolorysty­ka jego obrazów wcią­ga w świat baśniowy pełny sym­bol­icznych odniesień do ludzkiej egzys­tencji, niepoko­ju, cier­pi­enia, wiel­kich namięt­noś­ci, które pochła­nia… Artys­ta o swoich obrazach mówi;.. „że każdy z nich jest dla niego poje­dynkiem, każdy obraz to nar­o­dziny…” I to daje się zauważyć na obrazach — jak nieprzenikniona więź łączy artys­tę z jego dziełem.. W swo­jej twór­c­zoś­ci Milan Fiala nie ukry­wa fas­cy­nacji artyzmem Sal­vado­ra Dali, Hieron­i­ma Boscha i Leonar­da da Vin­ci. Sto­su­je włas­ną tech­nikę mal­owa­nia pal­ca­mi, malarst­wo z lazurą (bar­va + živica).Technika jak mówi, zacz­erp­nię­ta od mis­trza Leonar­da. Milan Fiala ze wzglę­du na nowy rozdzi­ał w oso­bistym życiu, kil­ka ostat­nich lat wys­taw­ia swo­je obrazy w różnych gale­ri­ach i muzeach w Polsce. Namalował m.in. cykl obrazów do utworów Mar­ka Grechuty oraz cykl „Rok — czyli 12 miesię­cy ”. Obec­na wys­tawa prezen­tu­je obrazy starsze (również z tych cyk­li) jak i zupełnie nowe, spec­jal­nie namalowane na tę ekspozy­cję – kil­ka obrazów związanych z miastem Ostrawą, ale też obrazy abstrak­cyjne, sym­bol­icznie naw­iązu­jące do ludz­kich słaboś­ci i trud­nych wyborów.
Obrazy Milana Fiali zna­j­du­ją się muzeach i w pry­wat­nych zbio­rach w Europie, w Stanach Zjed­noc­zonych i Australii.
https://www.behance.net/fialapictures
https://www.facebook.com/MilanFialaArt/
mail:obrazymf@gmail.com


Bea­ta Mendrek

Bea­ta Mendrek
Urod­zona w 1980 r. w Katow­icach. Absol­wen­t­ka Policeal­nego Studi­um Fotograficznego oraz Wydzi­ału RTV Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katowicach.
Od 2008 roku członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików.
Aktu­al­nie członek Zarzą­du oraz Okrę­gowej Komisji Kwal­i­fika­cyjnej ZPAF Okręgu Śląskiego.
Autorka/kuratorka wielu wys­taw zbiorowych oraz indywidualnych.
Od roku 2009 wykład­ow­ca w szkołach fotograficznych, m.in.: w Szkole Fotografii FOTOEDUKACJA w Katow­icach. Orga­ni­za­tor­ka i wykład­ow­ca kursów i warsz­tatów fotograficznych.
Strona autors­ka — http://www.horyzonty.net/


Jit­ka Škarohlídová

Jit­ka Škarohlidová

Urodz­iła się i stu­diowała sztukę w Brnie, od wielu dziesię­ci­ole­ci miesz­ka i tworzy w Opaw­ie. Przeszła prak­tykę scenograficzną, ped­a­gog­iczną, ilus­tra­cyjną, w ostat­niej dekadzie zaj­mu­je się swo­bod­ną kreacją i tworze­niem architek­tu­ry. Lubi obie te rzeczy, jej hob­by to dłuższe czy­tanie, oglą­danie dobrych filmów i wszys­tkie wyzwa­nia „poza utar­ty­mi szlakami”.