Pokonkursowa wystawa Fotografii Odklejonej „PRZESTRZEŃ” w Olkuszu

W imie­niu jury, kura­to­ra, Klubu fotograficznego “Źródło”, Galerii Fotografii Inter­fer­enc­je serdecznie zaprasza­my 4 mar­ca 2023 roku o godz. 18.00 na wernisaż wys­tawy pokonkur­sowej “Fotografia Odkle­jona — PRZESTRZEŃ”. Wernisaż odbędzie się w Galerii Fotografii Inter­fer­enc­je Olkusz Rynek 4. Jury konkur­su: prze­wod­niczą­cy: dr Krzysztof Jurec­ki. członkowie: Klub fotograficzny “Źródło” — Alek­sander Orszu­lik, Bar­tosz Klosek, Krzysztof Stryj, Łukasz Cyrus. Kura­tor wys­tawy Arka­diusz Ławrywianiec.
Przestrzeń

Przestrzeń jest miejscem, w którym zdarzenia i rzeczy mogą zaist­nieć. Przestrzeń to miejsce, w którym sny i marzenia mogą się ziś­cić. Przestrzeń to miejsce, w którym rodzą się myśli.

Przestrzeń to uni­w­er­sum, w którym wszys­tko, co pomyślane, wyobrażone, wyśnione czy doświad­c­zone może zaistnieć.

Wys­tawa, którą pan­demiczne lock­downy raz po raz blokowały, odbier­a­jąc nam bezl­i­tośnie wolę wal­ki, w końcu doczekała się prezen­tacji! Dzię­ki zaprosze­niu Katarzyny Leszczyńskiej Kaszu­by do Galerii Fotografii Inter­fer­enc­je, prace 88 wspani­ałych twór­ców, którzy wzięli udzi­ał w Konkur­sie Fotografii Odkle­jonej w trud­nym roku 2020 w końcu zostaną pokazane.

Lau­reaci konkursu:

Nagro­da głów­na: Iwona Germanek.

Oso­biste wyróżnienia jurorów przed­staw­ia­ją się następująco:


Wybór prze­wod­niczącego — Krzyszto­fa Jureck­iego: Grze­gorz Sidorowicz.

Wybór juro­ra — Łukasza Cyrusa: Jakub Byrczek.


Wybór juro­ra — Alek­san­dra Orszu­li­ka: Marcin Jankowski.


Wybór juro­ra — Bar­tosza Klos­ka — Agniesz­ka Zaręba.


Wybór juro­ra — Krzyszto­fa Stry­ja: Marcin Bratek.

Lista uczest­ników wystawy:

Decyzją kura­to­ra Arka­diusza Ławry­wiań­ca (ZPAF OŚ) do wys­tawy pokonkur­sowej przyjęte zosta­ją prace wymienionych poniżej autorów:

Aga­ta Wesołowska
Agniesz­ka Kot
Agniesz­ka Wilkowska
Agniesz­ka Zaręba
Alek­san­dra Baniewicz
Alek­san­dra Grabowska
Alek­san­dra Kurowska
Alic­ja Koczaska
Andrzej Protasiuk
Ane­ta Wójcik
Anna Harazmus
Anna Kaleta
Anna Kaszubowska
Anna Michalak
Bea­ta Mendrek
Bernard Mailer
Dar­iusz Grzyb
Dar­iusz Zakrzewski
Ela Waszczuk
Emil­ia Pluta
Euge­niusz Helbert
Euge­niusz Trojanowski
Gabi Bania
Gabriela Koziołek
Grze­gorz Sidorowicz
Irek Borysiewicz
Iwona Germanek
Izabela Gryczyńska
Jad­wiga Janowska
Jakub Byrczek
Jakub Gadek
Jakub Preus
Jakub Szcześniak
Jarosław Broniewski
Jarosław Dumański
Jarosław Medyński
Jerzy Orawski
Jolan­ta Placek
Józef Wolny
Judy­ta Krzyżanowska
Kaja Jakubowska
Kamil Gromadzki
Kamil Myszkowski
Karoli­na Urbańczyk
Katarzy­na Leszczyńska-Kaszuba
Katarzy­na Pawlikowska
Klau­dia Furmańczak
Krzysztof Gołuch
Krzysztof Muskalski
Krzysztof Strzoda
Krzysztof Ślachciak
Leszek Górski
Luiza Pietrowska
Maciej Preus
Marcin Bratek
Marcin Górski
Marcin Jankowski
Marcin Muża
Maria Laskowska
Maria Różańska
Melisa Maras
Mile­na Wancel
Mirosław Król
Moni­ka Kuboś
Moni­ka Łuńska-Skibniewska
Moni­ka Marzec
Patryc­ja Basińska
Patryc­ja Kida
Patryc­ja Wiktorska
Pauli­na Wojciechowska
Paweł Rubaj
Paweł Zaleski
Piotr Kosiński
Piotr Kowalski
Piotr Łukowicz
Piotr Statkiewicz
Prze­mysław Neumann
Radosław Czapla
Rafał Smoleń
Robert Pranagal
Romi­na Schröder
Syl­wia Kadej
Tomasz Sikorski
Tomasz Warzyński
Tomasz Wiatr
Wan­da Hansen
Włodz­imierz Krzemiński
Zbig­niew Pytlik