OCZAMI ŚLĄSKICH FOTOGRAFÓWIV EDYCJAMAGIA NATURYFOTOGRAFIA PRZYRODNICZA

Pole­camy wystawę.

To kole­j­na już edy­c­ja wys­tawy fotograficznej prezen­tu­jącej twór­c­zość członków Okręgu Śląskiego Związku Pol­s­kich Fotografów Przyrody. 
Na wys­tawę skła­da się 65 wydruków 21 autorów prezen­tu­ją­cych głównie pol­s­ka przy­rodę w różnym autorskim ujęciu. 
Na prezen­towanych zdję­ci­ach widać indy­wid­u­alne pode­jś­cie auto­ra i jego wrażli­wość, oraz zain­tere­sowanie poszczegól­ny­mi dziedz­i­na­mi fotografii przyrodniczej.
Przy­wołane w tytule wys­tawy słowo MAGIA naw­iązu­je do niepow­tarzal­nych chwil spęd­zonych przy tworze­niu prezen­towanych na wys­taw­ie fotografii i zjawisk, których dane było doświad­czyć autorom fotografii w otacza­ją­cym ich fas­cynu­ją­cym świecie przyrody.
Ekspozy­cji tej w Galerii Szyb Wil­son w Katow­icach towarzyszy także wys­tawa innych twór­ców prezen­tu­ją­cych fotografie przyrodnicze.
Wernisaż wys­tawy odbędzie się o godz. 18.00 w dniu 7 mar­ca 2024 r.
Wys­tawa potr­wa do 20 kwiet­nia 2024 r.

Fot. Alek­san­dra Radolowicz-Nieradzik

Fot. Artur Jurkowski

Fot. Dar­iusz Przybyła

Fot. Janusz Wojcieszak

Związek Pol­s­kich Fotografów Przy­rody to najwięk­sza i najs­tarsza pol­s­ka orga­ni­za­c­ja zrzesza­ją­ca fotografów natury. 
Obec­nie należy do niej pon­ad pół tysią­ca osób z całego kra­ju, dzi­ała­ją­cych w 13 okręgach. 
Są wśród nas zarówno zawodow­cy, jak i pasjonaci-amatorzy. 
Każdy ma nieco inne pode­jś­cie i wybiera inny rodzaj fotografii. 
Patrzymy z bliska, doku­men­tu­je­my i tworzymy artysty­czne impres­je, fotogra­fu­je­my faunę i florę, rozległe kra­jo­brazy i dzi­ki mikrokosmos,
a łączy nas wspól­no­ta wartoś­ci — miłość do przy­rody i sza­cunek dla niej.

Fot. łukasz Koba

Fot. Michał Kondek

Fot. Michał Piekarski

Fot. Mirosław Król

Fot. Mirosław Wasiński

Fot. Paweł Smolik

ZPFP staw­ia sobie za cel pro­mowanie i pod­nosze­nie poziomu fotografii przy­rod­niczej oraz prezen­towanie pol­skiego dorobku w tej dziedzinie na are­nie międzynarodowej. 
Związek dokła­da też wszel­kich starań, by pop­u­lary­zować wiedzę przy­rod­niczą i ekologiczną. 
Uczest­niczy w obronie pol­skiej przy­rody, między inny­mi poprzez propagowanie zasad ety­cznych, które powin­ny towarzyszyć fotografowa­niu roślin i zwierząt, a które ujęte zostały w Kodek­sie Ety­cznym ZPFP.
ZPFP jest orga­ni­za­cją non prof­it. Współpracu­je­my z parka­mi nar­o­dowy­mi, orga­nizu­je­my plen­ery, wys­tawy, konkursy i liczne wydarzenia, w tym doroczny fes­ti­w­al fotografii przy­rod­niczej „Wiz­je Natu­ry”, który odby­wa się w trze­ci weekend
listopada.

Fot. Sebas­tianK­ru­pa

Fot. Sebas­t­ian Słonina

Fot. Tomasz Sczansny

Fot. Zyg­munt Urzędnik

Okręg Śląs­ki ZPFP dzi­ała na tere­nie całego Wojew­ództ­wa Śląskiego. Obec­nie sku­pia  40 członkiń i członków. 
Spotka­nia członków i sym­pa­tyków fotografii przy­rod­niczej odby­wa­ją się w każdym miesiącu w siedz­i­bie Region­al­nej Dyrekcji Lasów Państ­wowych w Katow­icach — 10 razy w roku, z wyjątkiem wakacji.
W trak­cie spotkań orga­nizu­je­my pokazy fotografii, omaw­iamy prob­le­my terenowe i sprawy tech­niczne, orga­nizu­je­my konkursy na fotografa miesią­ca itp.
Oso­by zain­tere­sowane naszą dzi­ałal­noś­cią zaprasza­my do kontaktu:
e‑mail: zpfp.os@gmail.com
Strona na Face­booku: https://www.facebook.com/zpfp.okreg.slaski