Kurs fotografii I stopnia dla początkujących.

INFORMATOR KURSU FOTOGRAFICZNEGO W STOPNIU PODSTAWOWYMEDYCJA WIOSNA 2021

Zakres kur­su: pod­stawy fotografii ogól­nej i cyfrowej, fotografowanie w try­bach automaty­cznych, półau­tomaty­cznych i man­u­al­nych, fotografia pejza­żowa, portret, architek­tu­ra, repor­taż, mart­wa natu­ra, fotografowanie we wnętrzach. Zaję­cia obe­j­mu­ją wykłady teo­re­ty­czne oraz zaję­cia prak­ty­czne m.in. w czarno-białej ciem­ni i ate­lier fotograficznym z udzi­ałem mod­el­ki lub mod­ela. Każdy uczest­nik otrzy­mu­je zaświad­cze­nie potwierdza­jące udzi­ał w zaję­ci­ach a oso­by, które zda­ją egza­min z wynikiem pozy­ty­wnym cer­ty­fikat ukończenia kursu.

Wykład­ow­cy:

Antoni Kreis — kierown­ik kur­su, artys­ta fotografik, członek ZPAF, instruk­tor fotografii z uprawnieni­a­mi MKiS
Arka­diusz Ławry­wian­iec – wykład­ow­ca fotografii, artys­ta fotografik, członek ZPAF
Bea­ta Men­drek – wykład­ow­ca fotografii, artys­ta fotografik, członek ZPAF
Kamil Myszkows­ki — wykład­ow­ca fotografii, artys­ta fotografik, członek ZPAF
Krzysztof Szla­pa – wykład­ow­ca fotografii, artys­ta fotografik, członek ZPAF

Data rozpoczę­cia kur­su: 8 lutego 2021 r. o godz. 17.oo. Kurs obe­j­mu­je 48 godzin plus egza­min koń­cowy. Zaję­cia odby­wać się będą co tydzień w każdy poniedzi­ałek w godz. 17.00 – 20.3o.

Ter­miny zajęć: 8,15,22 lutego 2021, 1,8,15,22,29 mar­ca 2021, 12,19,26 kwiet­nia 2021, 10 maja 2021.Egzamin, roz­danie cer­ty­fikatów, zakończe­nie kur­su: 17 maja 2021 r.

Zasady odpłat­noś­ci: całkow­ity koszt uczest­nict­wa w kur­sie wynosi 620 zł. Zal­iczkę w wysokoś­ci 50 zł należy wpłacić do dnia 5 lutego 2021 r. Pozostałą część w całoś­ci lub I ratę w wysokoś­ci 320 zł przed rozpoczę­ciem zajęć, II ratę
w wysokoś­ci 300 zł najpóźniej do dnia 12 mar­ca 2021 r. Wpłat należy dokony­wać w sekre­taria­cie Związku w dni­ach odby­wa­nia zajęć. Opła­ta za egza­min wynosi 10 zł – ter­min wpłaty: w dniu egzaminu.
UWAGA: każdy uczest­nik kur­su, który zgłosi do udzi­ału drugą osobę otrzy­ma 10 % zniż­ki w opła­cie (za dwie kole­jne oso­by: 20 % zniż­ki). Zniż­ki nie doty­czą opłaty za egzamin.

Warun­ki zapisu: wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy wysłać na adres mailowy: antek_kreis@poczta.onet.pl do dnia 5 lutego 2021.
Zal­iczkę w wysokoś­ci 50 zł należy wpłacić na kon­to bankowe: AGENCJA ARTYSTYCZNA STUDIO‑A, nr 75 1940 1076 3161 9132 0000 0000. W tytule wpłaty prosimy zaz­naczyć: „Kurs foto ZPAF
Ist­nieje również możli­wość zgłoszenia tele­fon­icznego pod numerem: 602 244 949. W tym przy­pad­ku kartę zgłoszenia należy wypełnić na pier­wszych zajęciach.

Pozostałe infor­ma­c­je:
Wykłady odby­wać się będą w pomieszczeni­ach ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW, OKRĘG ŚLĄSKI:
Gale­ria Katow­ice, ul. Św. Jana 10, II p. w Katow­icach (wjazd windą na 2 piętro)
Orga­ni­za­torem admin­is­tra­cyjnym kur­su jest firma:
Agenc­ja Artysty­cz­na STUDIO‑A,
Chorzów, ul. Kordeck­iego 9A/2 (wpis do ewidencji dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej Urzę­du Mias­ta Chorzów nr: 16092 z dnia 25.03.1998)
oraz: ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKOW, OKRĘG ŚLĄSKI,
Katow­ice, ul. Św. Jana 10

Orga­ni­za­torzy kur­su zapew­ni­a­ją papi­er światłoczuły, mate­ri­ały oraz odczyn­ni­ki potrzeb­ne do przeprowadzenia ćwiczeń w ciem­ni cz-białej. Każdy z uczest­ników otrzy­ma również bezpłat­nie skrypt na tem­at portre­tu fotograficznego autorstwa Antoniego Kreisa.

Szczegółowe infor­ma­c­je pod numera­mi telefonów:
602 244 949 — kierown­ik kur­su lub: 602 108 563 — biuro Związku

UWAGA: zas­trzegamy możli­wość niewiel­kich zmi­an w programie!
Min­i­mal­na ilość uczest­ników w grupie wynosi 5 osób. W przy­pad­ku nie zgłoszenia się wyma­ganej iloś­ci osób zas­trzegamy pra­wo prze­sunię­cia daty rozpoczę­cia kursu.
Zwrot zal­icz­ki następu­je jedynie w przy­pad­ku gdy kurs nie odbędzie się z winy Orga­ni­za­to­ra i uczest­nik nie wyrazi zgody na zmi­anę terminu.

UWAGA: Infor­mu­je­my, że w związku z obow­iązu­ją­cy­mi obostrzeni­a­mi spowodowany­mi epi­demią zaję­cia prowad­zone są z zas­tosowaniem wszel­kich środ­ków ostrożnoś­ci (dys­tans pomiędzy uczest­nika­mi, dezyn­fekc­ja stanowisk)

Rozkład godzin:
17.oo – 17.45
17.55 – 18.40
18.50 – 19.35
19.45 – 20.3o

Kurs Fotograficzny w stop­niu pod­sta­wowym – ori­en­ta­cyjny rozkład zajęć:

08.02.21
1 .Godz­i­na organizacyjna
2. Wprowadze­nie do przedmiotu
3. Budowa, podzi­ał aparatów fotograficznych
4. Budowa, podzi­ał aparatów fotograficznych

15.02.21
1. Rodza­je obiek­ty­wów, zastosowanie
2. Ogniskowa a rozmi­ar matrycy światłoczułej,
3. Rodza­je plików stosowanych w fotografii cyfrowej
4. Głębia ostroś­ci i jej prak­ty­czne wykorzystanie 

22.02.21
1. Rodza­je pomi­arów światła (matrycowy, cen­tral­nie ważony, punk­towy manualny)
2. Obsłu­ga aparatu fotograficznego: pra­ca w try­bach pre­se­lekc­ja cza­su i przysłony
3. Człowiek w fotografii: portret fotograficzny, warun­ki prawne wykony­wa­nia zdjęć
4. Portret w plen­erze, portret w studiu, akt

01.03.21
1. Fotore­por­taż, doku­ment, fotografia prasowa
2. Fotore­por­taż, doku­ment, fotografia prasowa
3. Fotore­por­taż, doku­ment, fotografia prasowa
4. Fotore­por­taż, doku­ment, fotografia prasowa

08.03.21
1. Fotografia architektury
2. Fotografia architektury
3. Fotografia pejzażowa
4. Fotografia pejzażowa

15.03.21
1. Pod­sta­wowe zagad­nienia kom­pozy­cji obrazu fotograficznego
2. Pod­sta­wowe zagad­nienia kom­pozy­cji obrazu fotograficznego
3. Pod­sta­wowe zagad­nienia kom­pozy­cji obrazu fotograficznego
4. Pod­sta­wowe zagad­nienia kom­pozy­cji obrazu fotograficznego

22.03.21
1. Zaję­cia prak­ty­czne w ate­lier: pod­sta­wowe zagad­nienia pra­cy z mod­elem (mod­elką)
2. Zaję­cia prak­ty­czne w ate­lier: pod­sta­wowe zagad­nienia pra­cy z mod­elem (mod­elką)
3. Zaję­cia prak­ty­czne w ate­lier: ćwiczenia (z udzi­ałem modelki)
4. Zaję­cia prak­ty­czne w ate­lier: ćwiczenia (z udzi­ałem modelki) 

29.03.21
1. Zaję­cia prak­ty­czne w czarno-białej ciem­ni fotograficznej
2. Zaję­cia prak­ty­czne w czarno-białej ciem­ni fotograficznej
3. Zaję­cia prak­ty­czne w czarno-białej ciem­ni fotograficznej
4. Zaję­cia prak­ty­czne w czarno-białej ciem­ni fotograficznej

12.04.21
1. Metody usta­la­nia para­metrów ekspozycji
2. Metody usta­la­nia para­metrów ekspozycji
3. Pod­stawy fotografii cyfrowej
4. Pod­stawy fotografii cyfrowej

19.04.21
1. Fotografowanie: zwierzę­ta, kwiaty, małe przedmioty
2. Fotografowanie: zwierzę­ta, kwiaty, małe przedmioty
3. Rodza­je źródeł światła, tem­per­atu­ra bar­wowa, bal­ans bieli
4. Rodza­je źródeł światła, tem­per­atu­ra bar­wowa, bal­ans bieli

26.04.21
1. Mart­wa natura
2. Mart­wa natura
3. Oprawa fotogramów
4. Oprawa fotogramów

10.05.21
1. Archi­wiz­a­c­ja negaty­wów, plików
2. Przegląd cza­sop­ism i lit­er­atu­ry fotograficznej
3. Oce­na prac słuchaczy kursu
4. Oce­na prac słuchaczy kursu

17.05.2021 egza­min

INFORMACJE DO POBRANIA

KURS-FOTO-I-STOPNIA-WIOSNA 2021