Konkurs „Śląska Fotografia Prasowa – najlepsze zdjęcia 2020 roku” – nabór zgłoszeń.

Ruszyła kole­j­na edy­c­ja konkur­su Śląs­ka Fotografia Prasowa!
Bib­liote­ka Śląs­ka w Katow­icach we współpra­cy z Insty­tutem Fotografii Twór­czej w Opaw­ie – ogłasza­ją kole­jną, osiem­nastą edy­cję między­nar­o­dowego konkur­su Śląs­ka Fotografia Prasowa.

To konkurs, który wśród fotore­porterów i pub­licznoś­ci zyskał już renomę i pop­u­larność. Uczest­niczą w nim pro­fesjon­al­ni fotografi­cy i ama­torzy, związani ze Śląskiem poprzez miejsce zamieszka­nia lub współpracę ze śląski­mi medi­a­mi i insty­tuc­ja­mi – którzy zgłasza­ją swo­je najlep­sze zdję­cia wyko­nane w poprzed­nim roku kalendarzowym.

Zdję­cia moż­na wysłać pocztą lub dostar­czyć oso­biś­cie do Dzi­ału Pro­mocji Bib­liote­ki Śląskiej. Szczegóły naboru są zawarte w Regulaminie. 

Ter­min składa­nia prac upły­wa 12 październi­ka 2021 roku (decy­du­je data stem­pla pocztowego).

Ter­min ogłoszenia wyników konkur­su zostanie wybrany po obradach Kapituły Konkur­su, która wyłoni zdję­cia na wys­tawę konkur­sową jak również wskaże Lau­re­atów konkursu.

SFP_2020_Formularz

SFP_2020_Klauzula

SFP_2020_Opis_prac

SFP_2020_Regulamin