Konkurs „Katowice w obiektywie 2021” Spodek w konkursowym kadrze.


Fot. Bar­tosz Pudełko

Pyta­jąc o najbardziej pop­u­larny obiekt w Katow­icach, rzad­ko kiedy usłyszymy inną odpowiedź niż Spodek. Charak­terysty­cz­na bryła, przy­pom­i­na­ją­ca obiekt lata­ją­cy, przez pięćdziesiąt lat była niejed­nokrot­nie areną kon­cer­tową dla gwiazd świa­towego for­matu, miejscem turniejów sportowych, kon­gresów, kon­fer­encji i targów. Spodek wyróż­nia nasze mias­to wśród innych. Jest też jed­ną z najczęś­ciej fotografowanych lokaliza­cji w Katowicach. 

W roku jubileuszowym, w którym katow­ic­ka ikona architek­tu­ry obchodzi swo­je pięćdziesię­ci­ole­cie, orga­ni­za­torzy konkur­su „Katow­ice w obiek­ty­wie” wybrali Spodek na głównego bohat­era tegorocznej zabawy. — Chcąc ucz­cić ten jubileusz, wśród licznych atrakcji pro­ponu­je­my również udzi­ał w konkur­sie fotograficznym. Liczymy na to, że nasza propozy­c­ja spot­ka się z zain­tere­sowaniem nie tylko stałych uczest­ników, ale odpowiedzą na nasze zaprosze­nie też ci, którzy z sen­ty­mentem patrzą na Spodek, dla których to miejsce wiąże się z wielo­ma wspom­nieni­a­mi – mówi Marcin Kru­pa, prezy­dent Katow­ic. — Mam nadzieję, że otrzy­mamy sporo zgłoszeń. Był­by to świet­ny prezent dla naszego jubi­la­ta! – doda­je prezydent.
Konkurs „Katow­ice w obiek­ty­wie” orga­ni­zowany jest od dwu­nas­tu lat. Od jego pier­wszej odsłony zabaw­ie towarzyszy doświad­c­zone oko Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręgu Śląskiego. — Niezmiernie cieszy nas fakt, że również w tym roku ZPAF włącza się w ten pro­jekt. To nasze wspólne przed­sięwz­ię­cie, którego pop­u­larność nie tylko wśród katow­iczan, ale też osób sym­pa­tyzu­ją­cych z naszym miastem nie słab­nie – mówi Mar­ta Chmielews­ka, naczel­nik wydzi­ału pro­mocji katow­ick­iego mag­i­s­tratu. — Jego atutem jest to, że może w nim wziąć udzi­ał każdy. Wystar­czy tylko bystre oko, bo aparat fotograficzny zwyk­le nosimy z sobą w tele­fonie – zachę­ca Mar­ta Chmielewska.
Zasady konkur­su nie ule­ga­ją zmi­an­ie. Należy pamię­tać, by do zdjęć (maksy­mal­nie moż­na zgłosić trzy fotografie) dołączyć oświad­cze­nie, które wraz z reg­u­laminem jest dostęp­ne na stron­ie Katowice.eu.
Zgłoszenia moż­na nadsyłać do 31 październi­ka pocztą elek­tron­iczną pod adresem: fun@katowice.eu lub pocztą trady­cyjną pod adresem: Urząd Mias­ta Katow­ice – Wydzi­ał Pro­mocji, ul. Młyńs­ka 4, 40–098 Katow­ice. Fotografie, zapisane na pły­cie CD lub na innym nośniku elek­tron­icznym, moż­na też dostar­czyć oso­biś­cie do Wydzi­ału Pro­mocji (ul. Rynek 13, pier­wsze piętro, pokój 116).
Spośród zgłos­zonych do konkur­su fotografii komis­ja, złożona z przed­staw­icieli Urzę­du Mias­ta Katow­ice i Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręgu Śląskiego, wybierze trzy­dzieś­ci, z których zostanie przy­go­towana wys­tawa w należącej do ZPAF‑u Galerii Katow­ice. Będzie ją moż­na zwiedzać przez cały grudzień. — Warto pamię­tać, że będziemy oce­niali walo­ry artysty­czne każdego zdję­cia. A te fotografie, które szczegól­nie nas zach­wycą, opub­liku­je­my na łamach kalen­darza ści­en­nego na przyszły rok – zapowia­da Arka­diusz Ławry­wian­iec, prezes Okręgu Śląskiego ZPAF.
Trzy fotografie, które zna­jdą najwięk­sze uznanie komisji, zostaną wyróżnione zaprosze­niem do udzi­ału w warsz­tat­ach fotograficznych orga­ni­zowanych przez ZPAF (trze­cia nagro­da) oraz nagro­da­mi pieniężny­mi (dwa pier­wsze miejs­ca 1200 zł i 1000 zł).
Szczegóły na tem­at konkur­su „Katow­ice w obiek­ty­wie” są przed­staw­ione w reg­u­laminie, który wraz z oświad­cze­niem dostęp­ny jest poniżej.

_Regulamin_Katowice_w_obiektywie_2021

_Oświadczenie_Katowice_w_obiektywie__2021