Konkurs fotograficzny „Katowice w obiektywie 2023” „Miasto Nauki”

fot. Piotr Cieślak

Konkurs „Katow­ice w obiek­ty­wie 2023”
Wys­tar­towała kole­j­na edy­c­ja konkur­su „Katow­ice w obiek­ty­wie”. Myślą prze­wod­nią w czter­nastej odsłonie tego pop­u­larnego konkur­su fotograficznego będzie „Mias­to Nau­ki”, co związane jest z przyz­naniem Katow­icom tytułu Europe­jskiego Mias­ta Nau­ki 2024.
— W tym roku na zdję­ci­ach w konkur­sie „Katow­ice w obiek­ty­wie” chce­my zobaczyć naukę. Zachę­cam, by szukać inspiracji w Katow­icach, które otrzy­mały tytuł Europe­jskiego Mias­ta Nau­ki 2024. Sam konkurs jest świet­ną szan­są dla ama­torów, ale i okazją dla zawodow­ców, gdyż autorzy najlep­szych prac otrzy­ma­ją nagrody pieniężne, a ich prace konkur­sowe będą częś­cią kalen­darza ści­en­nego – mówi Marcin Kru­pa, prezy­dent Katow­ic. – Na zgłoszenia jest czas do październi­ka, ale być może trwa­ją­ca matu­ra, czy też zbliża­ją­ca się ses­ja stu­denc­ka lub zakończe­nie roku szkol­nego okażą się inspiru­jące. Jestem przeko­nany, że w tym roku czeka nas jeszcze sporo okazji do odnalezienia ciekawego kadru, wartego upamięt­nienia, a kto wie – może i konkur­sowej nagrody – zachę­ca prezydent.
Od pier­wszej edy­cji, w konkurs „Katow­ice w obiek­ty­wie” angażu­je się Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki. Spośród zgłos­zonych do konkur­su fotografii komis­ja, złożona z przed­staw­icieli Urzę­du Mias­ta Katow­ice i Okręg Śląs­ki Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, wybierze trzy­dzieś­ci, z których zostanie przy­go­towana wys­tawa w należącej do ZPAF‑u Galerii Katow­ice. Będzie ją moż­na oglą­dać przez cały grudzień.
Trzy prace, które zyska­ją najwięk­sze uznanie komisji, zostaną wyróżnione nagro­da­mi pieniężny­mi oraz zaprosze­niem do udzi­ału w warsz­tat­ach fotograficznych orga­ni­zowanych przez ZPAF (trze­cia nagro­da). — Doty­chczas w konkur­sie „Katow­ice w obiek­ty­wie” zachę­cal­iśmy do przed­staw­ia­nia przestrzeni mias­ta w kon­tekś­cie jego przemi­any, kul­tu­ry i muzy­ki, dzi­ałań proeko­log­icznych i rewital­iza­cyjnych. Pro­ponowal­iśmy też spo­jrze­nie na trady­cję i naszą ikonę architek­ton­iczną, jaką niewąt­pli­wie jest Spodek – przy­pom­i­na Mar­ta Chmielews­ka, naczel­nik wydzi­ału pro­mocji katow­ick­iego UM.
Dzię­ki zaan­gażowa­niu ZPAF konkurs zysku­je ogromne wspar­cie mery­to­ryczne przy oce­nie nadesłanych zdjęć oraz fan­tasty­czną przestrzeń wystawienniczą.
— Jak co roku serdecznie zachę­cam do udzi­ału w konkur­sie. Warto pamię­tać, że aspekt nau­ki to też każdy zwycza­jny dzień, kiedy poświę­camy się poz­nawa­niu otacza­jącego nas świa­ta. W końcu też moż­na wybrać się na spac­er i uwiecznić piękne i nowoczesne aka­demick­ie budyn­ki – pod­powia­da Arka­diusz Ławry­wian­iec, prezes Okręgu Śląskiego ZPAF. — Zachę­całbym też, by zwró­cić uwagę na kom­pozy­cję zdję­cia, bo oprócz walorów pro­mo­cyjnych, odnoszą­cych się do Katow­ic, będziemy oce­niali też wartość artysty­czną fotografii – dodaje.
Szczegóły na tem­at konkur­su „Katow­ice w obiek­ty­wie” są przed­staw­ione w reg­u­laminie, który wraz
z oświad­cze­niem jest dostęp­ny na miejskiej stron­ie katowice.eu oraz na stron­ie ZPAF‑u zpaf.katowice.pl. Do konkur­su jed­na oso­ba może zgłosić maksy­mal­nie trzy fotografie.
Zgłoszenia moż­na przesyłać do 13 październi­ka 2023 r. pocztą elek­tron­iczną na adres: fun@katowice.eu lub pocztą trady­cyjną: Urząd Mias­ta Katow­ice – Wydzi­ał Pro­mocji, ul. Młyńs­ka 4, 40–098 Katow­ice. Fotografie, zapisane na pły­cie CD lub na innym nośniku elek­tron­icznym, moż­na też dostar­czyć oso­biś­cie do Wydzi­ału Pro­mocji (ul. Rynek 13, pier­wsze piętro, pokój 116).
W grud­niu 2021 roku ogłos­zono przyz­nanie Katow­icom tytułu Europe­jskiego Mias­ta Nau­ki 2024 przez Sto­warzysze­nie Euro­Science oraz odbyło się pod­pisanie umowy Kon­sor­cjum Aka­demick­iego EMN 2024. Jest to jedyne takie kon­sor­cjum w Polsce, które wspól­nie dzi­ała na tak sze­roką skalę. Uczel­nie wchodzące w jego skład ksz­tałcą prak­ty­cznie na każdym możli­wym kierunku: od nauk ścisłych, medy­cznych, przez human­isty­czne, po sztukę i sport. Katow­ice są pier­wszym w his­torii miastem z Europy Środ­kowo-Wschod­niej uhonorowanym tym tytułem. W 2024 r. Katow­ice będą orga­ni­za­torem kon­fer­encji naukowej Euro­Science Open Forum 2024. To bard­zo prestiżowe wydarze­nie o charak­terze naukowym i tech­no­log­icznym, które przy­cią­ga najwięk­sze auto­ry­te­ty ze świa­ta nauki. 

Opra­cow­anie: Wydzi­ał Komu­nikacji Społecznej Urzę­du Mias­ta Katowice
/miasto_katowice /miasto_katowice /Katowice.eu /Katowice Ofic­jal­ny Kanał

fot. Artur Migdał

Oświad­cze­nie Katow­ice w obiektywie_ 2023

_Regulamin Katow­ice w obiek­ty­wie 2023