Konkurs fotograficzny „Katowice w obiektywie 2022”. Śląskie tradycje w Katowicach


fot. Artur Migdał — I miejsce “Katow­ice w obiek­ty­wie 2021”

Prze­chowywane na strychu zapom­ni­ane rodzinne pamiąt­ki, trady­cyjne śląskie stro­je czy miejs­ca naw­iązu­jące do his­torii mias­ta – to propozy­c­je do fotograficznych kadrów, którym warto poświę­cić czas, by wziąć udzi­ał w tegorocznym konkur­sie „Katow­ice w obiektywie”.

Myślą prze­wod­nią trzy­nastej edy­cji pop­u­larnego konkur­su fotograficznego będą „śląskie trady­c­je w Katow­icach”. Tem­at naw­iązu­je do ważnych fak­tów z his­torii naszego regionu – trzech pow­stań śląs­kich, których jubileusze obchodzil­iśmy w ostat­nich lat­ach, oraz do set­nej roczni­cy przyłączenia częś­ci Górnego Śląs­ka do Pol­s­ki, którą wspom­i­namy w tym roku. 

- W ostat­nich lat­ach Katow­ice szczegól­nie moc­no wspom­i­na­ją czas trzech wiel­kich zry­wów lud­noś­ci miejs­cowej prze­ci­wko niemieck­iej dom­i­nacji, które miały miejsce w lat­ach 1919, 1920 i 1921. W tym roku mówimy o przyłącze­niu częś­ci Górnego Śląs­ka do Pol­s­ki, będącego kon­sek­wencją plebis­cy­tu, w którym za Pol­ską opowiedzi­ało się 40% lud­noś­ci Górnego Śląs­ka – mówi Marcin Kru­pa, prezy­dent Katow­ic. — Już dziś zachę­cam katow­iczan i mieszkańców Metropolii do wzię­cia udzi­ału w wydarzeni­ach zaplanowanych z tej okazji w połowie czer­w­ca. Jestem przeko­nany, że zna­jdziecie tu Państ­wo nie jeden ciekawy kadr, wart upamięt­nienia, a kto wie – może i konkur­sowej nagrody – zachę­ca prezydent. 

Konkurs „Katow­ice w obiek­ty­wie” orga­ni­zowany jest od trzy­nas­tu lat. Od jego pier­wszej edy­cji w zabawę angażu­je się Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki. Spośród zgłos­zonych do konkur­su fotografii komis­ja, złożona z przed­staw­icieli Urzę­du Mias­ta Katow­ice i Okręgu Śląskiego Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, wybierze trzy­dzieś­ci, z których zostanie przy­go­towana wys­tawa w należącej do ZPAF‑u Galerii Katow­ice. Będzie ją moż­na zwiedzać przez cały grudzień.

Trzy prace, które zna­jdą najwięk­sze uznanie komisji, zostaną wyróżnione nagro­da­mi pieniężny­mi (dwa pier­wsze miejs­ca odpowied­nio 1200 zł i 1000 zł) oraz zaprosze­niem do udzi­ału w warsz­tat­ach fotograficznych orga­ni­zowanych przez ZPAF (trze­cia nagroda).

- Doty­chczas w konkur­sie „Katow­ice w obiek­ty­wie” zachę­cal­iśmy do przed­staw­ia­nia przestrzeni mias­ta w kon­tekś­cie jego przemi­any, kul­tu­ry i muzy­ki, dzi­ałań proeko­log­icznych i rewital­iza­cyjnych. Pro­ponowal­iśmy też spo­jrze­nie na architek­turę Katow­ic, szczegól­nie na Spodek, który w ubiegłym roku świę­tował pięćdziesię­ci­ole­cie swo­jego ist­nienia. W tym roku nato­mi­ast chcielibyśmy zaprosić mieszkańców, by zain­tere­sowali się katow­icką trady­cją, tym bardziej, że jest ku temu wyjątkowa okaz­ja – przy­pom­i­na Mar­ta Chmielews­ka, naczel­nik wydzi­ału pro­mocji katow­ick­iego magistratu.

Dzię­ki włącze­niu się ZPAF‑u do pro­jek­tu konkurs zysku­je ogromne wspar­cie mery­to­ryczne przy oce­nie nadesłanych zdjęć i fan­tasty­czną przestrzeń wystawienniczą.

- Jak co roku serdecznie zachę­cam do udzi­ału w konkur­sie. W czer­w­cu będzie wiele okazji ku temu, by wykon­ać konkur­sowe zdję­cie – czy to pod­czas jubileuszowych wydarzeń związanych z obchoda­mi stule­cia przyłączenia częś­ci Górnego Śląs­ka do Pol­s­ki czy w związku uroczys­toś­cią Bożego Ciała, obchod­zoną w Koś­ciele Katolickim. W końcu też moż­na wybrać się do Muzeum His­torii Katow­ic czy Muzeum Śląskiego, albo na domowym strychu poszukać i sfo­tografować rodzinne pamiąt­ki. Nie zapom­i­na­jmy o Nikiszow­cu, który sam w sobie jest pom­nikiem his­torii, oraz o innych dziel­ni­cach Katow­ic – pod­powia­da Arka­diusz Ławry­wian­iec, prezes Okręgu Śląskiego ZPAF. — Zachę­całbym też, by zwró­cić uwagę na kom­pozy­cję zdję­cia, bo oprócz walorów pro­mo­cyjnych, odnoszą­cych się do Katow­ic, będziemy oce­niali też wartość artysty­czną fotografii – dodaje.

Zasady konkur­su, poza ter­minem nadsyła­nia prac, nie ule­ga­ją zmi­an­ie. Należy pamię­tać, by do zdjęć (maksy­mal­nie moż­na zgłosić trzy fotografie) dołączyć oświad­cze­nie, które wraz z reg­u­laminem jest dostęp­ne na stron­ie: www.katowice.eu.

Zgłoszenia moż­na przesyłać do 14 październi­ka 2022 r. pocztą elek­tron­iczną pod adresem: fun@katowice.eu lub pocztą trady­cyjną pod adresem: Urząd Mias­ta Katow­ice – Wydzi­ał Pro­mocji, ul. Młyńs­ka 4, 40–098 Katow­ice. Fotografie, zapisane na pły­cie CD lub na innym nośniku elek­tron­icznym, moż­na też dostar­czyć oso­biś­cie do Wydzi­ału Pro­mocji (ul. Rynek 13, pier­wsze piętro, pokój 116).

_Oświadczenie_Katowice_w_obiektywie__2022

_Regulamin_Katowice_w_obiektywie_2022