Grand Press Photo 2022 II miejsce – Krzysztof Gołuch, „Przegląd Lokalny” w kategorii Documentary project

Smak życia” to intym­na fotograficz­na opowieść o zwycza­jnych ludzi­ach, żyją­cych na Górnym Śląsku, których moż­na spotkać codzi­en­nie na uli­cy. Różni­ca w ich odmi­en­noś­ci pole­ga na tym, że przemieszcza­ją się na wózku inwalidzkim lub porusza­ją się wspar­ci o kule ortope­dy­czne lub korzys­ta­jąc z pomo­cy innych. Jakie jest ich życie? Czy są Inni? Z czym zma­ga­ją się na co dzień? Co ich zas­mu­ca? Z czego czer­pią siłę do życia? Na te i inne pyta­nia stara się odpowiedzieć pro­jekt doku­men­tal­ny real­i­zowany w lat­ach 2004 — 2022. Założe­niem pro­jek­tu nie jest dra­maty­czne przed­staw­ian­ie sytu­acji osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi czy glo­ry­fikowanie zma­gań z codzi­en­noś­cią, ale stałe i per­ma­nentne przy­pom­i­nanie o ich niezby­wal­nych prawach do uczest­niczenia w życiu w społecznym.

Krzysztof Gołuch fotograf i ped­a­gog urod­zony w Rudzie Śląskiej na Górnym Śląsku w Polsce. Jest absol­went dwóch śląs­kich uni­w­er­sytetów: Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katow­icach — Wydzi­ału Ped­a­gogi­ki i Psy­chologii oraz Slezské uni­verz­i­ty v Opavě — Insti­tut tvůrčí fotografie. Obec­nie stu­dent studiów dok­toranc­kich na tejże uczel­ni. W swo­jej fotografii zaj­mu­je się fotografią doku­men­tal­ną real­izu­jąc swo­je tem­aty w dłu­goter­mi­nowych pro­jek­tach. Jego twór­c­zość jest sku­pi­ona wokół prob­lemów ludzkiej egzys­tencji. Członek Pol­skiego Związku Artys­tów Fotografików, autor książ­ki fotograficznej „Co siód­my”. Za swo­ja dzi­ałal­ność w 2017 roku został odz­nac­zony przez papieża Fran­cisz­ka medalem papieskim Pro Eccle­sia et Pon­tif­ice. Lau­re­at konkursów fotograficznych; pier­wszej nagrody w konkur­sie Unii Europe­jskiej dla artysty­cznych szkół wyższych (reprezen­tu­jąc Insti­tut tvůrčí fotografie) – Przeła­mu­jąc stereo­typy, dwukrot­nie nagrod­zony Grand Press Foto w 2021 a w 2018 za zestaw „Hotel”. Swo­je fotografie wys­taw­iał także za grani­ca­mi Pol­s­ki, miedzy inny­mi pod­czas fes­ti­walu Tras­pho­tographiques we fran­cuskim Lille oraz fes­ti­walu Pho­to­Saint­Ger­main w Paryżu a także pod­czas Miesią­ca Fotografii w Bratysław­ie, fes­ti­walu Prague Pho­to w Pradze, pod­czas Europe­jskiego Miesią­ca Fotografii w Luk­sem­bur­gu. Krzysztof Gołuch żyje, pracu­je i tworzy jed­nym z maist aglom­er­cji Górnego Śląs­ka w Knurowie.