Czarne światło” Konkurs Fotografii Odklejonej

Serdecznie zaprasza­my do udzi­ału w drugiej edy­cji niezwykłego wydarzenia artysty­cznego, jakim bez wąt­pi­enia jest Konkurs Fotografii Odkle­jonej. Dru­ga edy­c­ja konkur­su, który został zainicjowany w pan­demicznym roku 2020, a na swój finał musi­ał czekać aż trzy bur­zli­we lata, wystartowała.
Czer­piąc z min­ionych doświad­czeń, wspierani przez artysty­czne środowisko, real­izu­je­my swo­je marze­nie i kon­tynu­u­je­my wspólne dzieło. Po raz dru­gi zaprasza­my miłośników fotografii do udzi­ału w niepow­tarzal­nym wydarze­niu artysty­cznym, którego finał jest abso­lut­nie nieprzewidywalny.
Pod czu­jnym okiem auto­ry­te­tu Krzyszto­fa Jureck­iego, pier­wsza edy­c­ja Konkur­su Fotografii Odkle­jonej wyłoniła praw­dopodob­nie najważniejszą dziś w Polsce artys­tkę Iwonę Germanek.
Kto wie, co przyniesie edy­c­ja druga?
Tem­at: Czarne światło.
Zgłoszenia do: 1 kwiet­nia 2024.
Zaprasza­my do udzi­ału w Konkur­sie Fotografii Odklejonej!
Jury w składzie:
Prze­wod­niczą­cy: Krzysztof Jurecki.
Członkowie: Alek­sander Orszu­lik, Krzysztof Stryj, Bar­tosz Klosek i Łukasz Cyrus.
Linki:
Blog konkur­sowy: https://konkurs-fotografii-odklejonej.blogspot.com/2024/01/zaproszenie-do-udziau-w-konkursie.html

Strona konkur­sowa: https://sites.google.com/view/konkurs-fotografii-odklejonej/strona‑g%C5%82%C3%B3wna

Tem­at: https://sites.google.com/view/konkurs-fotografii-odklejonej/temat

Reg­u­lamin: https://sites.google.com/view/konkurs-fotografii-odklejonej/o‑konkursie/regulamin

Kar­ta zgłoszenia: https://sites.google.com/view/konkurs-fotografii-odklejonej/we%C5%BA-udzia%C5%82

Orga­ni­za­tor: https://sites.google.com/site/lukaszcyrus/klub-fotograficzny-zrodlo

Patron: Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski.