Zbiorowa wystawa fotografii „10 I 10 I HUMAN

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki, Cen­trum Kul­tu­ry Śląskiej w Świę­tochłow­icach oraz Prezy­dent Mias­ta Świę­tochłow­ice Daniel Beger zaprasza­ją na wernisaż zbiorowej wys­tawy fotografii w ramach autorskiego pro­jek­tu Mirosława Badury „10 I 10 I HUMAN”. Wernisaż odbędzie się w czwartek 11 maja 2023 roku o godz. 18.00 w Wieże KWK Pol­s­ka w Świę­tochłow­icach przy ul. Wojs­ka Pol­skiego 16 D. 

Celem prowad­zonego pro­jek­tu było pokazanie pięk­na drzemiącego w człowieku i jego dziełach. Była chęć ukaza­nia zmi­an we współczes­nej fotografii, która będąc już nie tylko doku­mentem, coraz bardziej sta­je źródłem inspiracji. W pro­jek­cie, pow­stałe obrazy, stały się punk­tem wyjś­cia do dal­szej podróży, tym razem związanej ze słowem. 10 fotografików (ponieważ dopuszczal­na jest dowol­na fotografia, również ta z najwymyśl­niejszą for­mą ingerencji w obraz, popy­cha­ją­ca twór­c­zość w bezmi­ar sztuk wiz­ual­nych). przekaza­ło 10 prac i pod­jęło się lit­er­ack­iego, poe­t­y­cznego opisu dostar­c­zonych 9 prac (po jed­nej od każdej innej oso­by biorącej udzi­ał w pro­jek­cie) Jed­na pra­ca każdego z autorów została odd­ana w „ręce” osób piszą­cych i nie mają­cych nic wspól­nego z fotografią.

Tem­atem był człowiek, to, co ludzkie… Cielesność, uczu­ciowość, radość, ból… nar­o­dziny, śmierć, dziecięct­wo i starość, dom, boch­enek chle­ba, bogact­wo i bie­da, wiara, krzyż… ludzie, którzy są obok nas… miejsca.

Autora­mi fotografii byli przed­staw­iciele Związku Pol­s­kich Artys­tów fotografików: Bea­ta Men­drek, Jolan­ta Ryc­er­s­ka, Łukasz Cyrus, Paweł Dusza, Antoni Kreis, Arka­diusz Ławry­wian­iec oraz Katarzy­na Jan­o­ta, Katarzy­na Łukasik-Patoń, Kamil Gaj­da, Mirosław Badu­ra. Dodatkowy­mi lit­er­ata­mi opisu­ją­cy­mi fotografie ww. osób byli: Doro­ta Stasikows­ka-Woź­ni­ak (Ewa Kasal­la), Sabi­na Waszut, Jerzy Ciur­lok, Krys­t­ian Gałusz­ka i Mar­i­an Piegza. W cza­sie trwa­nia pro­jek­tu dołączyła Boże­na Don­ner­stag. Wys­tawa zor­ga­ni­zowana zostanie dzię­ki przy­chyl­noś­ci Prezy­den­ta Świę­tochłow­ic i Dyrekcji Cen­trum Kul­tu­ry Śląskiej.


Fot. Mirosław Badura


Fot. Łukasz Cyrus

Fot. Paweł Dusza

Fot. Kamil Gajda

Fot. Katarzy­na Janota

Fot. Antoni Kreis

Fot. Arka­diusz Ławrywianiec

Fot. Katarzy­na Łukasik-Paton

Fot. Bea­ta Mendrek

Fot. Jolan­ta Rycerska