Wystawa pokonkursowa fotografii „Katowice w obiektywie 2021” w nowej siedzibie Galerii Katowice przy ZPAF Okręg Śląski Katowice ul. Dąbrowskiego 2

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Urząd Mias­ta Katow­ice zaprasza­ją na wernisaż wys­tawy pokonkur­sowej „Katow­ice w obiek­ty­wie 2021”. Wernisaż odbędzie się w środę 1 grud­nia 2021 roku o godz. 18.30 w Galerii „Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików przy ul. Dąbrowskiego 2. Pod­czas uroczys­toś­ci zwycięz­com konkur­su zostaną wręc­zone zostaną nagrody. Wernisaż odbędzie się zgod­nie z obow­iązu­ją­cym reżimem san­i­tarnym. Prosimy o zabranie maseczek ochron­nych. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 30 grud­nia 2021 roku od poniedzi­ałku do piątku w godz. od 17.00 do 20.00.

Gale­ria nagrod­zonych prac

I miejsce

 


II miejsce

 


 

III miejsce