Wystawa fotografii Kamil Myszkowski „Miłośnik patrzenia”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza na wernisaż wys­tawy fotografii Kamil Myszkows­ki „Miłośnik patrzenia”. Wernisaż odbędzie się w środę 1 mar­ca 2023 roku o godz. 18.30 w Galerii „Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 31 mar­ca 2023 roku roku od wtorku do piątku w godz. od 17.00 do 20.00. Kura­torzy wys­tawy: Krzysztof Szla­pa i Jerzy Oraws­ki. Wernisaż uświet­ni wys­tęp kwarte­tu smy­czkowego Orkiestry MASO w składzie: Katery­na Stet­senko, Nadia Bere­zovs­ka (skrzypce), Vladimir Chemodanov (altówka), Denis Sverdlov (wiolon­czela). W pro­gramie: “Lon­don­der­ry Air” (tra­di­tion­al), P.Moria “Menuet”, “Short Brazil­ian Med­ley”, “La Vie En Rose”, “Siboney”, “Sweet Geor­gia Brown”, “All I Ask of You”, J.Gade “Jeal­ousy”, “When the Saints go march­ing in”, Denis Sverdlov. Wstęp wolny.

Miłośnik patrzenia
Prezen­towana wys­tawa stanowi wynik ostat­nich pię­ciu lat moich pra­cy badaw­czej nad ruchem fotoam­a­torskim, a jej głównym celem jest zobra­zowanie postaw i wiz­erunku fotoam­a­to­ra, jaki wyk­sz­tał­cił się w his­torii i w kul­turze. Jest to oczy­wiś­cie pewne spo­jrze­nie na omaw­iany prob­lem, bo wyda­je się niemożli­wym stworze­nie całoś­ciowego oglą­du. Również ja byłem fotoam­a­torem, dlat­ego nie ucieknę od wątków auto­bi­ograficznych, które widz dostrzeże na wys­taw­ie. W końcu najlep­szym punk­tem odniesienia jest włas­na postawa, mam jed­nak nadzieję, że nie przyć­mi ona szer­szego kontekstu.
Czy fotografia to trud­na dziedz­i­na? Czy każdy może się nią zaj­mować? Czy aparat fotograficzny to narzędzie doku­men­tacji odpowied­nie dla każdego? Dla wielu omaw­iane medi­um przez blisko 200 lat swo­jego ist­nienia stawało się sposobem i celem życia, a aparat bywał dosłown­ie przedłuże­niem oka. Fotografia stała się źródłem pasji, radoś­ci, miłoś­ci, ale i przy­czyną tęs­kno­ty, odd­a­nia czy wal­ki. Nie braku­je prze­cież w his­torii i takich, którzy wpadli w szczegól­ną pułap­kę spo­jrzenia, poświę­ca­jąc się przy tym bezgranicznie.
Warto wspom­nieć o motywac­jach i sposo­bie pra­cy. Prezen­towane w ramach wys­tawy dzieła wpisu­ją się w zapro­ponowaną i prak­tykowaną przez Jerzego Lew­czyńskiego kon­cepcję „arche­ologii fotografii”. W swoich dzi­ała­ni­ach postanow­iłem potrak­tować ją dwo­jako – przede wszys­tkim jako prak­tykę twór­czą, ale z drugiej strony również jako metodę badaw­czą. Wyko­rzys­tanie w pra­cy nad wys­tawą wspom­ni­anej wyżej kon­cepcji, prze­jaw­iało się w moim przy­pad­ku na kil­ka sposobów. Po pier­wsze było przy­wracaniem pamię­ci o fak­tach i zdarzeni­ach zrekon­struowanych na pod­staw­ie znalezisk fotograficznych. Po drugie było posz­erzaniem pola odd­zi­ały­wa­nia obrazu poprzez się­ganie w głąb fotografii i badanie jej mate­ri­al­noś­ci. Po trze­cie – ujaw­ni­an­iem mag­icznoś­ci medi­um jako wyzwalacza pamię­ci i emocji. Po czwarte jako szczegól­ny rodzaj dzi­ałań badaw­czych, zarówno nad samym medi­um jak i nad tym, co ono ilustruje.
A czy państ­wa fotografia pochła­nia w pełni, czy może jesteś­cie tylko użytkown­ika­mi aparatu fotograficznego? Jak pas­ja może wpły­wać na życie i w jaki sposób je zmienia – mam nadzieję, że wys­tawa „Miłośnik patrzenia” poz­woli wspól­nie uzyskać odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Mam również nadzieję, że za jej sprawą we właś­ci­wy sposób odd­am hołd fotoamatorom.
Kamil Myszkowski

Kamil Myszkows­ki – artys­ta fotografik, twór­ca insta­lacji i wideo, kolekcjon­er fotografii i starych negaty­wów, kura­tor wys­taw fotograficznych i his­to­rycznych, ani­ma­tor życia kul­tur­al­nego. Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki. Członek Pol­skiego Towarzyst­wa Badań nad Filmem i Medi­a­mi. Dok­torant w Insty­tu­cie Nauk o Kul­turze na Wydziale Humanistycznym
Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katow­icach. Stype­ndys­ta Prezy­den­ta Mias­ta Sos­now­ca w Dziedzinie Kul­tu­ry w 2020 roku. Na co dzień pracu­je w Dziale Doku­men­tacji Mechan­icznej Muzeum Śląskiego
w Katow­icach oraz jako nauczy­ciel fotografii. Uczest­niczy w dzi­ała­ni­ach jaworznick­iej Szkoły Widzenia oraz Grupy 999. Prowadzi warsz­taty fotograficzne dla różnych instytucji.