Wystawa fotografii Janusz Wojcieszak „Znikające mury-kamień wapienny” w Galerii 2 Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Pole­camy wys­tawę fotografii Janusz Woj­cieszak „Znika­jące mury-kamień wapi­en­ny”. Wernisaż fotografii odbędzie się 19.04.2024 o godz. 15.00 w siedz­i­bie Galerii 2, Cen­trum Nowych Tech­nologii Politech­ni­ki Śląskiej, Gli­wice ul. Konarskiego 22B (2 piętro).

Twór­ca:
Janusz Lech Wojcieszak
Absol­went Politech­ni­ki Śląskiej.
Artys­ta fotograf, w lat­ach 1970-tych współpracu­ją­cy z redakc­ja­mi pism „Przegląd Tech­niczny” i „Politech­nik”.
Członek Okręgu Śląskiego Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików (ZPAF) oraz Związku Pol­s­kich Fotografów Przyrody.
Artys­ta Fédéra­tion Inter­na­tionale de l’Art Pho­tographique (FIAP), odz­nac­zony prestiżowym tytułem EFIAP – Excel­lence FIAP.
Lau­re­at wielu kra­jowych i między­nar­o­dowych konkursów fotograficznych.
Stype­ndys­ta Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Narodowego. 

Opis wys­tawy
Znika­jące mury – kamień wapienny

Wapień – kamień towarzyszą­cy cywiliza­cji od tysią­cle­ci. To w kra­sowych jask­ini­ach Altamiry nasi przod­kowie znaleźli dom i tam tworzyli pier­wsze dzieła sztu­ki. Był to też bud­ulec najważniejszych i najtr­wal­szych obiek­tów w his­torii ludzkoś­ci – piramid w Gizie, Sfinksa, Parthenonu czy w cza­sach nowożyt­nych – budynku Empire State. Ten wdz­ięczny, łatwy w obróbce mate­ri­ał stał się jed­nym z pod­sta­wowych mate­ri­ałów budowlanych, wyko­rzysty­wany był nie tylko w mon­u­men­tal­nych obiek­tach architek­tu­ry, służył również do budowy miast, zamków, mostów, lecz także prostych domostw, murów i innych obiek­tów wyma­ga­ją­cych trwałości.
Po tysią­cle­ci­ach niepodziel­nego panowa­nia kamień ustąpił miejs­ca betonowi, którym zach­wycili się architek­ci i kon­struk­torzy. Rozwój mate­ri­ałów budowlanych spowodował ode­jś­cie od kon­strukcji kami­en­nych. Białe wapi­enne mury są dziś rzad­koś­cią, pamiątką przeszłoś­ci ule­ga­jącą dziś niszczące­mu dzi­ała­niu czasu.
Śnieżne mury zamków, koś­ciołów, ale też kamienic, domostw, murów cmen­tarnych Jury Krakowsko-Częs­to­chowskiej zau­roczyły artys­tę fotografa – Janusza Lecha Woj­ciesza­ka – który pod­jął się pró­by ocale­nia ich od zapom­nienia. Swą artysty­czną mis­ję rozpoczął dekadę temu. Dzię­ki wspar­ciu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego mógł uwiecznić zanika­jąc świat murów kami­en­nych na klasy­cznej błonie fotograficznej wyko­rzys­tu­jąc, jakże wspaniale kore­spon­du­ją­cy z zabytkowy­mi mura­mi, wielko­for­ma­towy aparat.
Artys­ta, naw­iązu­jąc do najważniejszych klasy­cznych pro­jek­tów fotograficznych małżeńst­wa Becherów, acz, mimo wybranej tech­ni­ki, bard­zo nowoczes­ny – pozbaw­iony emocji i sen­ty­men­tal­iz­mu – sposób, udoku­men­tował kilka­set obiek­tów zabytkowych, o różnym przez­nacze­niu, o różnym stop­niu zniszczenia i w różnych porach dnia i roku. 

Twór­ca sam tak mówi o swoim imponu­ją­cym projekcie:
Doświad­czyłem już bezsen­sownego niszczenia architek­tu­ry prze­mysłowej na Górnym Śląsku, gdzie bur­zono ciekawe architek­ton­icznie obiek­ty dawnych zakładów prze­mysłowych. Na szczęś­cie zosta­ją fotografie tych obiek­tów, gdyż wielu fotografów doku­men­tu­je rzeczy­wis­tość. Mam w tym również niewiel­ki udział.
Kon­stat­ac­ja, że znika­nia obiek­tów w cza­sie i przestrzeni nie da się pow­strzy­mać wyzwala we mnie potrze­bę doku­men­tal­nego pode­jś­cia. Fotogra­fu­ję znika­jące mury, opuszc­zone, zanied­bane, bez właś­ci­cieli, pozbaw­ione środ­ków na renowację i odbu­dowę, bur­zone ze względów bezpieczeństwa…

Patrząc na to mon­u­men­talne dzieło artysty fotografa, które zmusza do reflek­sji nad przemi­janiem, moż­na zadać sobie pytanie czy te wapi­enne kon­strukc­je, mimo swo­jej ogrom­nej roli w his­torii ludzkoś­ci, ode­jdą w zapomnienie?
To samo pytanie zadali sobie naukow­cy z 6 czołowych europe­js­kich uczel­ni, podziela­ją­cy zach­wyt nad pięknem i trwałoś­cią kon­strukcji wyko­rzys­tu­ją­cych kamień wapienny.
W europe­jskim pro­jek­cie SUB­Lime, wraz z czołowy­mi orga­ni­za­c­ja­mi między­nar­o­dowy­mi oraz kluc­zowy­mi europe­jski­mi fir­ma­mi prze­mysłu wapi­en­nego pod­jęli się zada­nia stworzenia pod­staw innowa­cyjnych, bio­mime­ty­cznych zas­tosowań kamienia wapi­en­nego w nowoczes­nych kon­strukc­jach murowych. 

Przy­padek zderzył pas­je artysty fotografa i naukow­ców – prezen­towana wys­tawa jest efek­tem tego spotka­nia, tych pasji. Prag­niemy, był była również ważnym głosem w spraw­ie wielowymi­arowej ochrony his­to­rycznego dziedz­ict­wa budowlanego. 

Pro­jekt fotograficzny zre­al­i­zowany w ramach stype­ndi­um Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Narodowego.
Pro­jekt SUB­Lime real­i­zowany jest dzię­ki środ­kom z pro­gra­mu Hori­zon 2020 Komisji Europejskiej.

Kura­tor
Marcin Górski
Artys­ta fotograf, członek Okręgu Śląskiego ZPAF
Pro­fe­sor Politech­ni­ki Śląskiej

Po prezen­tacji inter­ne­towej rezul­tatów real­i­zowanego przeze mnie pro­jek­tu „Znika­jące mury – kamień wapi­en­ny” (https://januszlechwojcieszak.myportfolio.com/znikajace-mury-kamien-wapienny) -
nad­szedł czas wystaw.

Zawsze uważałem, że fotografie najlepiej prezen­tu­ją się na papierze, opraw­ione w ramy i powies­zone na ścianach. Zapraszam do ich obejrzenia.

W dniu 19 kwiet­nia 2024 r. o godz. 15:00 w „Galerii 2 Piętro” w Cen­trum Nowych Tech­nologii Politech­ni­ki Śląskiej w Gli­wicach ul. Konarskiego 22 B odbędzie się wernisaż mojej pier­wszej wys­tawy poświę­conej budown­ictwu z kamienia wapi­en­nego. Wys­tawa towarzyszy spotka­niu naukow­ców z sześ­ciu czołowych europe­js­kich uczel­ni współpracu­ją­cych w pro­jek­cie SUB­Lime. Pro­jekt doty­czy nowoczes­nych zas­tosowań zapraw wapi­en­nych w budown­ictwie z kamienia wapi­en­nego. Na wys­taw­ie prezen­towanych jest 15 fotografii wielko­for­ma­towych, najwięk­sze z nich mają wymi­ar 150 x 200 cm. Wys­tawa dostęp­na do koń­ca maja 2024 roku.
Janusz Wojcieszak