Wystawa fotografii Iwony Germanek i Krzysztofa Gołucha „Nie/Zapomnienie” w Galerii Extravagance w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki

Wys­tawa fotografii Iwony Ger­manek i Krzyszto­fa Gołucha
pt. „Nie/Zapomnienie” kura­tor­ka Mał­gorza­ta Malinowska-Klimek
Wernisaż 26 sty­cz­nia 2024 (piątek) godz. 18.00 w Galerii Extrav­a­gance w Sos­nowieckim Cen­trum Sztu­ki – Zamek Sielecki
Na wys­tawę Nie/Zapomnienie zaprasza­my do dwóch miejsc: część pier­wsza eksponowana jest w Nie­ga­lerii w Teatrze Zagłębia, nato­mi­ast część dru­ga w Galerii Extrav­a­gance w Sos­nowieckim Cen­trum Sztu­ki – Zamek Sielec­ki. Ekspozy­c­je uzu­peł­ni­a­ją się wza­jem­nie, w Teatrze ukazu­jąc ideę wys­tawy, a w Zamku Sieleckim jej rozwinię­cie. Mamy głębok­ie przeko­nanie, że dzię­ki takiej for­mule uznani i doświad­czeni artyś­ci – Iwona Ger­manek i Krzysztof Gołuch – będą mogli w sposób pełny przekazać nam prze­myśle­nia sto­jące za nowym wspól­nym pro­jek­tem, a także że ich język wypowiedzi artysty­cznej zna­jdzie odpowied­nie miejsce w przestrzeni kul­tur­al­nej Sos­now­ca. Chodzi prze­cież o sprawy fun­da­men­talne: jak postrzegamy siebie i innych ludzi z per­spek­ty­wy dry­fowa­nia w cza­sie, jak radz­imy sobie z jego upły­wem tylko w jed­ną stronę, jak świado­mość utraty wpły­wa na naszą ter­aźniejs­zość. Czym w tej sytu­acji jest pamięć: pro­ce­sem bio­chemicznym, kreacją, próbą wal­ki z nieuchron­nym, czy może świadomą afir­maty­wną postawą? Możli­we, że wszys­tkim po trochu. Tak piszą o swoim pro­jek­cie sami artyści:
„Zapamię­tu­je­my nie dni, ale poje­dyncze chwile. Pamię­tamy frag­men­ty snów, zapachy, dźwię­ki. Fas­cynu­jące, że nasz mózg prze­chowu­je te infor­ma­c­je, nie pyta­jąc nas o przyz­wole­nie, lub odwrot­nie: bloku­je nam dostęp do nich, nie licząc się z naszym zdaniem. Cza­sa­mi mnie to prz­er­aża. A jeśli które­goś dnia nie będę w stanie zapamię­tać chwil bieżą­cych? Twarzy blis­kich mi osób? Co będzie, gdy moja pamięć odmówi mi wspom­nień? Jak wów­czas będę poruszać się w tym świecie? Jaki będzie ten mój nowy świat? Czy ktoś go będzie w stanie rozpoz­nać i zdefin­iować, jakoś go określić? Kim będę dla siebie samej, gdy zabraknie mi pamięci?”
Iwona Germanek
„Zdarza nam się w życiu spo­tykać z niepamię­cią o blis­kich. Kto zatem będzie pamię­tał o tych, którzy nie mają blis­kich i rodzin? Pro­jekt NIE/pamięć jest próbą zmierzenia się z moim oso­bistym przeży­ciem niez­gody, towarzyszącej niemożnoś­ci zachowa­nia pamię­ci o ludzi­ach żyją­cych na skra­ju społecznego funkcjonowa­nia, będą­cych chory­mi, niepełnosprawny­mi, opuszc­zony­mi przez najbliższych, w skra­jnych przy­pad­kach nie mają­cych świado­moś­ci celu swo­jej egzys­tencji. Ideą pro­jek­tu jest przy­pom­nie­nie Osób, o których Ist­nie­niu nie dowiemy się z żad­nego main­streamowego medi­um lub z rodzin­nych opowieś­ci. Skazanych na NIE/pamięć”.
Krzysztof Gołuch
8 mar­ca godz. 18.00 w Sos­nowieckim Cen­trum Sztu­ki – Zamek Sielec­ki odbędzie się pro­moc­ja kat­a­logu wystawy.
Wys­tawa potr­wa do 10 mar­ca 2024.

Iwona Ger­manek

Artys­t­ka wiz­ual­na, zaj­mu­je się fotografią krea­cyjną, portretem oraz sze­roko rozu­mi­anym ekspery­mentem fotograficznym. Stu­den­t­ka Insty­tu­tu Twór­czej Fotografii w Opaw­ie. Członk­i­ni Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików w Okręgu Śląskim. Jej prace zna­j­du­ją się w zbio­rach Muzeum Śląskiego oraz w pry­wat­nych kolekcjach.

Wys­tawy indywidualne:
2019 Katow­ice, Gale­ria za Szy­bą, Reminiscencje.
2019 Kielce, Biuro Wys­taw Artysty­cznych, Reminiscencje.
2020 Byd­goszcz, Vin­tage Pho­to Fes­ti­val, Rem­i­nis­cenc­je. Niebies­ki chlorofil.
2020 Ryb­nik, Fes­ti­w­al Fotografii, Zielnik.
2021 Cen­trum Sztu­ki Współczes­nej w Toruniu, Nit­ki niepamiętania .
2022 Gale­ria Katow­ice (ZPAF), Różowy nie istnieje.
2022 Gale­ria Engram w Katow­icach, Moje życie- Two­ja krew.
2023 Stara Gale­ria ZPAF w Warsza­w­ie, Nie ma jak w domu.
2023 Gale­ria PUSTA cd, Jaworzno, Zielnik.
2023 Biuro Wys­taw Artysty­cznych w Kiel­cach, Różowy nie istnieje.
2023 Insty­tut Pol­s­ki w Bratysław­ie, Różowy nie istnieje.
Ważniejsze wys­tawy zbiorowe:
2020 Cen­trum Sztu­ki Współczes­nej w Toruniu, wys­tawa zbiorowa w ramach konkur­su Wys­taw się w CSW 2020
2021 Klom­pch­ing Gallery, Nowy Jork, Fresh 2021 Final­ist, My life – Your blood
2021 Opa­va, 30+. 30 let Insti­tu­tu tvůrčí fotografie FPF Slezské uni­verz­i­ty v Opavě / 30 years of the Insti­tute of Cre­ative Pho­tog­ra­phy FPF Sile­sian Uni­ver­si­ty in Opa­va. Dům umění v Opavě, Kos­tel sv. Václa­va v Opavě a galerie KUPE v Opavě.
Miejskie w Zabrzu.

2021 Opa­va Girls / Opa­va Women. Stu­den­tky a absol­ven­tky Insti­tu­tu tvůrčí fotografie FPF Slezské uni­verz­i­ty v Opavě. Výs­ta­va byla součástí 31. mez­inárod­ního fotografick­ého fes­ti­valu Měsíc fotografie, Bratislava .

2021 Bratysława, OčamiD­vanás­tich­PoľskýchŽien v rám­ci 31. roční­ka Mesi­a­ca fotografie v Bratislave. Stre­doeuróp­sky dom fotografie.

2023 BBA GALLERY, Berlin, w ramach wys­tawy final­istów One Shot Award, My life – Your Blood.
Ważniejsze nagrody :
Nagro­da Głów­na Dyrek­to­ra w konkur­sie Wys­taw się w CSW w Toruniu, 2020
I miejsce w Konkur­sie Fotografii Odkle­jonej, 2020
Vin­tage Grand Prix Hon­or­able Men­tion in 6th edi­tion of Vin­tage Pho­to Fes­ti­val in Byd­goszcz, 2020
Chro­mat­ic Pho­tog­ra­phy Awards
3rd Place: Conceptual
My life — your blood, 2021

Lon­don Pho­tog­ra­phy Awards
Gold Winner
Cat­e­go­ry : Fine Art Pho­tog­ra­phy — Open Theme, My life — your blood, 2022
Muse Pho­tog­ra­phy Awards,
Fine Art. Pho­tog­ra­phy – Pho­toma­nip­u­la­tion, Gold Win­ner, Pink does­n’t exist, 2023

Krzysztof  Gołuch

Artys­ta, ped­a­gog, fotograf i dok­tor sztu­ki (dyplom u prof. Vladimíra Bir­gusa w roku 2023) w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie (Czechy). Absol­went Wydzi­ału Ped­a­gogi­ki i Psy­chologii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katow­icach oraz Akademii  Human­isty­czno-Tech­nicznej w Biel­sku Białej. Członek Pol­skiego Związku Artys­tów Fotografików – Okręg Śląs­ki.  W swo­jej twór­c­zoś­ci zaj­mu­je się fotografią doku­men­tal­ną, real­izu­jąc pro­jek­ty dłu­goter­mi­nowe. Jego twór­c­zość oscy­lu­je wokół prob­lemów ludzkiej egzys­tencji, zwłaszcza życia osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi, z który­mi od kilkudziesię­ciu lat pracu­je w ośrod­ku „Car­i­tas“ w Knurowie. Za swo­ją dzi­ałal­ność w 2017 roku został odz­nac­zony przez papieża Fran­cisz­ka medalem papieskim — Pro Eccle­sia et Pon­tif­ice oraz przez prezy­den­ta Rzecz­pospo­litej Pol­skiej Sre­brnym Krzyżem Zasłu­gi w 2016 roku. Lau­re­at konkursów fotograficznych: pier­wszej nagrody w konkur­sie Unii Europe­jskiej dla artysty­cznych szkół wyższych (reprezen­tu­jąc Insti­tut tvůrčí fotografie) – Przeła­mu­jąc stereo­typy oraz nagro­da­mi w jed­nym z najważniejszych konkurów pol­skiej fotografii pra­sowej — Grand Press Foto w lat­ach: 2018, 2021, 2022. Swo­je fotografie wys­taw­iał także za grani­ca­mi Pol­s­ki, miedzy inny­mi pod­czas fes­ti­walu Tras­pho­tographiques we fran­cuskim Lille oraz pod­czas fes­ti­walu Pho­to­Saint­Ger­main w Paryżu, a także pod­czas Miesią­ca Fotografii w Bratysław­ie, fes­ti­walu Prague Pho­to w Pradze, pod­czas Europe­jskiego Miesią­ca Fotografii w Luk­sem­bur­gu. Stype­ndys­ta Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry dla osób zaj­mu­ją­cych się twór­c­zoś­cią artysty­czną, upowszech­ni­an­iem i ochroną dóbr kul­tu­ry wojew­ództ­wa śląskiego w lat­ach 2008 oraz 2014. Autor albumów fotograficznych: „Co siódmy”(2017), “Hotel” (2021) oraz “Smak życia”(2022). Krzysztof Gołuch miesz­ka, pracu­je i tworzy jed­nym z miast aglom­er­cji Górnego Śląs­ka — w Knurowie.