Wystawa fotografii „Dyplomy 2022” Szkoły Fotograficznej Fotoedukacja

Szkoła Fotograficz­na Fotoe­dukac­ja oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją na wernisaż wys­tawy fotografii „Dyplomy 2022” Szkoły Fotograficznej Fotoe­dukac­ja. Wernisaż odbędzie się w środę 6 lip­ca 2022 roku o godz. 18.30 w Galerii „Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 29 lip­ca 2022 roku od wtorku do piątku w godz. od 17.00 do 20.00. Wstęp wolny.

Autorzy wyróżnionych zestawów:

Svit­lana Kirianova

Maxy­mil­ian Midor

Anna Oleszko

Anna Sokolińs­ka

Adri­an­na Szymanek

pro­mo­torzy prac:

Antoni Kreis, Bea­ta Men­drek, Mateusz Orszulski

Fot. Adri­an­na Szymanek

Fot. Anna Oleszko

Dyplomy 2022

Prze­wod­nią myślą tegorocznych wyróżnionych prac dyplo­mowych są emoc­je, myśli i sytu­acje sko­jar­zone bard­zo sil­nie z kobi­etą. To jaka jest na zewnątrz, jak ją postrzegamy, jakie ma obow­iąz­ki, nat­u­ral­nie, prawdzi­wie a cza­sem sur­re­al­isty­cznie. To kobi­eta cielesna, naga i ubrana, zaw­sty­d­zona, cza­sem ukry­ta pod maską a cza­sem z tej mas­ki odarta.
Cza­sem w detalu jej delikat­noś­ci, fak­tu­ry. Sko­jarze­nie dotyku. To kobi­eta mat­ka, opiekun­ka, strażnicz­ka, kochanka. To kobi­eta patrzą­ca nam pros­to w oczy i zza woal­ki tiulu.
Kobi­eta i jej świat. Świat trud­ny, rados­ny, w cie­niu i w pełni jaśniejącego słońca.

Bea­ta Mendrek

Fot. Anna Sokolińska

Fot. Maxy­mil­ian Midor

Fot. Svit­lana Kirianova