Wystawa fotografii Antoni Kreis „WHERE ARE YOU, ANDY?” w Galerii ENGRAM.

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki pole­ca wys­tawę fotografii Antoni Kreis “WHERE ARE YOU, ANDY?” , Gale­ria ENGRAM, Cen­trum Kul­tu­ry im. K. Boch­enek — Mias­to Ogrodów. Wys­tawa czyn­na będzie o koń­ca listopa­da 2021.

Antoni Kreis — WHERE ARE YOUANDY?

Lata sześćdziesiąte ubiegłego wieku: odkry­wanie świa­ta, sza­leńst­wo muzy­ki Beat­lesów, dekadenc­ja, w sztuce i w życiu, Andy Warhol i Jego Fab­ry­ka, pop art. I nowa filo­zofia sztu­ki. To początek mojego świadomego życia, więc zosta­je w pamię­ci na zawsze. Danc­ing In The Street, Blowin’ In The Wind, Dzi­wny jest ten świat i Na drugim brzegu tęczy. Później Wiet­nam, o którym wszędzie głośno, pier­wsze w PRL-owskiej rzeczy­wis­toś­ci komiksy, niespoko­jne, kolorowe lata siedemdziesiąte. A w Polsce szaro, ponuro. W cen­trum tego wszys­tkiego Kobi­eta, dzię­ki której świat toczy się coraz szy­b­ciej do przo­du, wszak poe­ci piszą dla Kobi­et, muzy­cy gra­ją i śpiewa­ją dla Kobi­et, artyś­ci tworzą dla Kobi­et, w zami­an oczeku­jąc Jej uśmiechów i względów. Pol­s­ka sztu­ka fotograficz­na nie „zała­pała się” na pop art – chci­ałbym to nadrobić….