Wystawa fotografii Andrzej Protasiuk „Fotografia”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza na wernisaż fotografii Andrzej Pro­ta­siuk „Fotografia”. Wernisaż odbędzie się w środę 5 czer­w­ca 2024 roku o godz. 18.30 w „Galerii Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Pod­czas wernisażu odbędzie się mini kon­cert ako­rdeon­isty Domini­ka Sza­uera. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 28 czer­w­ca 2024 roku od wtorku do piątku w godz. od 17.00 do 20.00. Wys­tawa jest przez­nac­zona dla osób powyżej 16 roku życia.

Andrzej Pro­ta­siuk
Inic­ja­tor pow­sta­nia Galerii Fotografii w Świd­ni­cy oraz kura­tor wys­taw w Galerii Fotografii w lat­ach 1983–1994.
Pomysło­daw­ca i orga­ni­za­tor „Dni Fotografii” w Świd­ni­cy oraz Ogólnopol­s­kich Fotograficznych Plen­erów Aktu „Zamek Książ”.
Autor 11 wys­taw indy­wid­u­al­nych w Polsce, Czechach, Niem­czech i na Węgrzech.
Pon­ad­to, swo­je prace prezen­tował na pon­ad 100 wys­tawach zbiorowych na sześ­ciu kon­ty­nen­tach, m.in.:
Ago­ra Gallery,NowyJork(USA),Coningsby Gallery,Londyn(Anglia), Kon­thast Galleri,Sztokholm (Szwec­ja), ALMANAQUE fotográ­fi­ca, Mex­i­co City(Meksyk),Valid Word Hall,Barcelona(Hiszpania),BBA Gallery, Berlin (Niem­cy), PH21 Gallery,Budapeszt(Węgry), Bridge­port Art Cen­ter, Chica­go (USA), FotoZA Gallery, Johan­nes­burg (RPA), Art & Cul­ture Cen­tre , Bangkok(Tajlandia),Photo Nord Festival,Leeds TBC Gallery,Leeds(Anglia), Mod­e­ka Gallery,Manilia(Filipiny),SPACE Art Gallery ‚Philadelphia(USA) , 6x6 Cen­tra for Photogrphy,Limasol(Cypr),Blank Wall Gallery Ate­ny (Grec­ja), BSIDE Gallery Melbourn(Australia), Mat­cas PACE Gallery, Hanoi (Wiet­nam), Espa­cio El Dora­do Bogota(Kolumbia).
Kura­tor pon­ad stu wys­taw fotograficznych i plas­ty­cznych w Galerii Fotografii w Świd­ni­cy, Galerii PFSF w Warsza­w­ie i Galerii MBP w Świdnicy.W lat­ach 1989–1993 prezes Pol­skiej Fed­er­acji Sto­warzyszeń Fotograficznych w Warsza­w­ie i stały przed­staw­iciel Pol­s­ki w Między­nar­o­dowej Fed­er­acji Sztu­ki Fotograficznej (FIAP).
Inic­ja­tor i kura­tor Między­nar­o­dowego Konkur­su Fotografii „ZESTAW”oraz Między­nar­o­dowego Konkur­su Fotografii „Akt w małym Formacie”
Nagrod­zony wielo­ma medala­mi i nagro­da­mi m.in.:
Medalem 150-lecia Fotografii,tytułem hon­orowym „Excel­lence FIAP”.

Andrzej Pro­ta­siuk fot.Michał Sitkiewicz i Pawel Sokolowski