Spotkanie z Krzysztofem Strzodą w ramach cyklu „Poznajmy się”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 25 październi­ka 2023 roku o godz. 18.00 na spotkanie z Krzysztofem Str­zodą w ramach cyk­lu „Poz­na­jmy się”. Spotkanie, które poprowadzi Antoni Kreis, odbędzie się w „Galerii Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Wydarze­nie będzie reje­strowane. Wstęp wolny. 

Fotograf,… inżynier, menedżer, infor­matyk, górnik, chemik… Fotografia towarzyszy mi od pon­ad 40 lat. Uzu­peł­nia „nietech­niczne” oczeki­wa­nia i doz­na­nia, pozwala­jąc spo­jrzeć poza płaszczyznę, z którą spo­tykam się na co dzień. Pomysły na fotografie przemiesza­ją mnie do stre­fy twór­czej. Lubię dynamikę. Kiedy zaczy­nam widzieć pow­tarzal­ność, poszuku­ję innych kadrów.

Krzysztof Str­zo­da, rocznik ’67, od urodzenia miesz­ka i pracu­je w Katowicach.
Wprowadza­ja­cy do Okręgu Śląskiego: Krzysztof Szla­pa i Józef Wolny.
Zawody wykony­wane lub wyuc­zone: fotograf, inżynier, menedżer, infor­matyk, górnik, chemik…
Absol­went Uni­w­er­syte­tu Eko­nom­icznego w Katow­icach, Politech­ni­ki Śląskiej w Gli­wicach i
Śląs­kich Tech­nicznych Zakładów Naukowych w Katowicach.
Członek rzeczy­wisty Sto­warzyszenia Twór­ców „Fotok­lubu Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej” (od 2011 r. ),
dzi­ała w ramach Śląskiego Towarzyst­wa Fotograficznego, grupy “Fotografy” i innych grup
twór­czych. Stype­ndys­ta Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Ślask­iego w dziedzinie kul­tu­ry (2019), uczestnik
pro­gra­mu “Loka­ta w Kul­turę” zre­al­i­zowanego przez Katow­ice Mias­to Ogrodów (2020).
Między­nar­o­dowa Fed­er­ac­ja Artys­tów Fotografów (FIAP) w roku 2012 nadała mu tytuł Artist FIAP
(AFIAP), a następ­nie w roku 2013 tytuł Excel­lence FIAP (EFIAP).
Lau­re­at wielu konkursów fotograficznych: m.in. zdobył dwukrot­nie Grand Prix Bien­nale Fotografii
Górskiej w Jele­niej Górze (2014, 2020) oraz dwukrot­nie Grand Prix w Konkur­sie im. Jana
Sun­der­lan­da “Kra­jo­braz Górs­ki” (2013, 2015), I nagrodę w kat­e­gorii fotografii alter­naty­wnej w
konkur­sie „Then and Now 2020”, nagrodę w kat­e­gorii Video Art w 4 Między­nar­o­dowym Biennale
“Definic­ja Przestrzeni 2020”, 3 miejsce i wielokrotne wyróżnienia w „Inter­na­tion­al Photography
Awards (IPA)” (2011, 2012, 2013), Medal Deutsch­er Ver­band fur Fotografie w „Ger­man
Inter­na­tion­al DFV-Pho­tocup 2012” i in.
Prezen­tował swo­je prace na pon­ad 200 wys­tawach na całym świecie. Wys­tawy indywidualne:
“Górskie etiudy” (2020), (nie)ulotne (2019), “(nie)ostrość widzenia” (2018), “Tatry” (2017),
„Tatrza­ńskie wari­ac­je” (2016, 2020), „Szlakiem świateł i cieni” (2014).
Fotografią zaj­mu­je się od lat 80-tych XX wieku. W lat­ach 1982 – 1992 stanow­iła ona rzemiosło,
gdzie pracu­jąc we włas­nej ciem­ni przy­go­towywał odbit­ki czarno-białe na zlece­nie oraz
spo­rady­cznie wykony­wał inne usłu­gi fotograficzne. Od 2008 roku wyko­rzys­tu­je głównie fotografię
cyfrową.
Tworzy obrazy, głównie pejza­że górskie, ale w jego twór­c­zoś­ci wśród tem­atów moż­na znaleźć
także mias­ta, wodę, ludzi i zwierzę­ta, a także fotog­trafię niefig­u­raty­wną. Najbardziej lubi tworzyć
zdję­cia czarno-białe, gdzie ma pełny wpływ na pro­ces twór­czy obrazu.
Oprócz wyko­rzysty­wa­nia współczes­nych tech­nik fotograficznych tworzy również własnoręcznie
przy­go­towywane wielko­for­ma­towe odbit­ki stykowe w opar­ciu o his­to­ryczne techniki
platynotypii/palladotypii i kali­typii. Tworzy równiez inter­me­di­alne diaporamy/fotokasty, które
trak­tu­je jako odręb­ną dziedz­inę twór­c­zoś­ci, gdzie na bazie wyko­nanych włas­nych fotografii, bądź
filmów pok­latkowych, w połącze­niu z muzyką i nierzad­ko poezją, wyko­rzys­tu­je intermedialny
efekt synergii.
Strona autors­ka: http://kstrzoda.com