Spotkanie z cyklu “Porozmawiajmy o…” z Piotrem Zawojskim porozmawiamy o książce “Pisanie i czytanie (o) fotografii. Odkrywcy, klasycy, obrazoburcy”.

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza we wtorek 19 październi­ka 2023 roku o godz. 18.30 na spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…”, pod­czas którego z Piotrem Zawo­jskim poroz­maw­iamy o książce “Pisanie i czy­tanie (o) fotografii. Odkry­w­cy, klasy­cy, obra­zobur­cy”. Spotkanie poprowadzi Arka­diusz Ławry­wian­iec. Spotkanie odbędzie się w „Galerii Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Wstęp wolny.

Pisanie i czy­tanie (o) fotografii. Odkry­w­cy, klasy­cy, obrazoburcy
Książ­ka jest próbą nowego odczy­ta­nia kilku klasy­cznych już dziś autorów pode­j­mu­ją­cych namysł nad zagad­nieni­a­mi fotografii jako medi­um, sposobem rejes­tracji świa­ta, narzędziem kreacji artysty­cznej i maszyner­ią epis­te­mo­log­iczną. Obok tych rein­ter­pre­towanych kanon­icznych tek­stów w książce znalazły się także tek­sty poświę­cone autorom pro­ponu­ją­cym nowe rozpoz­na­nia fenomenu fotografii, zwłaszcza w kon­tekś­cie ekspan­sji nowych mediów wiz­ual­nych oraz reflek­sji na tem­at jej „nie-ludzkiego” wymi­aru. Kilka­naś­cie rozdzi­ałów utrzy­manych w styl­istyce „ese­ju naukowego” w zamierze­niu auto­ra ma zaprezen­tować różnorod­ność spo­jrzenia na fenomen fotograficznego medi­um oraz niesłab­nące zain­tere­sowanie próba­mi wyjaśnienia jego isto­ty. Pode­j­mu­ją je pis­arze, filo­zo­fowie, este­ty­cy, fotografowie, fil­mow­cy, artyś­ci wiz­ual­ni, his­to­rycy sztu­ki, teo­re­ty­cy nowych mediów.

Fot. Ryszard Czernow

Piotr Zawo­js­ki – prof. dr hab., pracu­je w Insty­tu­cie Nauk o Kul­turze UŚ, wykła­da na ASP w Krakowie na Wydziale Inter­mediów. Zaj­mu­je się prob­lematyką fotografii, fil­mu i kina, sztu­ki nowych mediów oraz cyberkul­tu­ry i tech­nokul­tu­ry. Autor książek Elek­tron­iczne obra­zoświaty. Między sztuką a tech­nologią (2000), Wielkie filmy przeło­mu wieków. Subiek­ty­wny prze­wod­nik (2007), Cyberkul­tura. Syn­topia sztu­ki, nau­ki i tech­nologii (2010, 2018), Sztu­ka obrazu i obra­zowa­nia w epoce nowych mediów (2012), Tech­nokul­tura i jej man­i­fes­tac­je artysty­czne. Medi­al­ny świat hybryd i hybry­dyza­cji (2016), Ruchome obrazy zatrzy­mane w pamię­ci. Rem­i­nis­cenc­je teo­re­ty­czne i kry­ty­czne (2017), Pisanie i czy­tanie (o) fotografii. odkry­w­cy, klasy­cy, obra­zobur­cy (2023).