Praca Iwony Germanek „Moje życie — Twoja krew” nagrodzona w międzynarodowym konkursie London Photography Awards

Pra­ca Iwony Ger­manek „Moje życie — Two­ja krew” nagrod­zona nagrodą Gold Win­ner 2022, w między­nar­o­dowym konkur­sie Lon­don Pho­tog­ra­phy Awards w kat­e­gorii Fine Art Pho­tog­ra­phy — Open Theme

Moje życie — Two­ja krew”
Moje życie zawsze było blisko natu­ry, w domu pod lasem, z psa­mi i kota­mi pod noga­mi. Pamię­tam długie godziny spęd­zone w ogrodzie. Ten blis­ki kon­takt z naturą spraw­iał, że zawsze czułam się jej częś­cią. Instynk­town­ie próbowałem odgad­nąć zakodowaną w nim treść. Do dziś ten kon­takt nie pozwala mi ograniczać się do rozmów tylko z ludź­mi lub słucha­nia dźwięków wyt­warzanych wyłącznie przez instru­men­ty stwor­zone przez człowieka. W świecie, w którym człowiek postrze­ga siebie i przy­rodę jako dwa odręb­ne byty, potrze­bu­je­my cza­su powro­tu, aby jawne i ukryte treś­ci, które zawsze były w przy­rodzie zakodowane, powró­ciły do nas raz jeszcze.