Obecni” zbiorowa wystawa fotografii członków Okręgu Śląskiego ZPAF

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza na wernisaż wys­tawy zbiorowej członków Okręgu Śląskiego ZPAF „Obec­ni”. Wernisaż odbędzie się w środę 5 sty­cz­nia 2022 roku o godz. 18.30 w Galerii „Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Kura­torem wys­tawy jest Arka­diusz Ławry­wian­iec. Wernisaż odbędzie się zgod­nie z obow­iązu­ją­cym reżimem san­i­tarnym. Prosimy o zabranie maseczek ochron­nych. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 28 sty­cz­nia 2022 roku od wtorku do piątku w godz. od 17.00 do 20.00. Wstęp wolny.

OBECNI. Obec­ni w fotografii. Obec­ni w Związku. Obec­ni w naszej Galerii Katow­ice. Jak wiemy, to życie  pisze sce­nar­iusze.  Tym razem też. W dużym stop­niu współau­torem tego sce­nar­iusza stała się pan­demia, jaka opanowała całe nasze życie. Musieliśmy dos­tosować się do nowych warunk­ów aby bez­piecznie żyć w nowej rzeczy­wis­toś­ci. Musieliśmy zmienić piękną, ale drogą Galer­ię przy uli­cy Jana, gdzie przez cały okres naszej, w niej obec­noś­ci obe­jrzeliśmy wiele wspani­ałych wys­taw. Wielu z nas miało okazję pokazać swo­je prace. Stare powiedze­nie mówi: „nic nie trwa wiecznie”.  To praw­da, zmie­nil­iśmy miejsce, zmie­nil­iśmy adres. Ale czy to znaczy, że zmie­nil­iśmy nasze pode­jś­cie do fotografii, do spotkań, do rozmów o sztuce? Jesteśmy dalej twór­ca­mi tej pięknej dziedziny sztu­ki. Jesteśmy i będziemy. Będziemy OBECNI! I dlat­ego zaprasza­my Was do wzię­cia udzi­ału w pier­wszej wys­taw­ie zbiorowej, którą to zamierza­my otworzyć pro­gi nowej Galerii Katow­ice przy ul. Dąbrowskiego 2. Bo prze­cież przy­jazną atmos­ferę zawsze tworzą nie miejs­ca ale ludzie! Idziemy dalej…
Antoni Kreis

Lista autorów prezen­tu­ją­cych prace na wystawie:

Bea­ta Brząkalik-Gburek


 
Jakub Byrczek 


 Michał Cała

Janusz Chojnacki 


Łukasz Cyrus 


Ryszard Czernow 


Paweł Dusza


Iwona Germanek 


Arka­diusz Gola 


Krzysztof Gołuch 


Marcin Górski 


Walde­mar Jama 


Sła­womir Jodłowski


 
Ireneusz Kaźmierczak 


Jerzy Kleszcz 


Leszek Komendera 


Antoni Kreis 


Moni­ka Kuboś 


Jerzy Łakomski 


Katarzy­na Łata 


Arka­diusz Ławrywianiec 


Grze­gorz Maciąg 


Bea­ta Mendrek 


Bogusław Michnik

 


Hali­na Morcinek 


Jowi­ta Bogna Mormul


 


Kamil Myszkowski 


Joan­na Nowicka 


Alek­sander Orszulik


 


Katarzy­na Pawlikowska 


Jolan­ta Rycerska 


Artur Rychlicki


Zbig­niew Sawicz


 


Bolesław Stachow 


Krzysztof Strzoda 


Timm Stütz 


Bar­bara Szewczyk-Szelka 


Krzysztof Szlapa 


Janusz Lech Wojcieszak 


Mag­dale­na Zaton-Mikołajczak 


Jan Zegalski