Negatywy. Wystawa fotografii Jakuba Byrczka

Negaty­wy. Wys­tawa fotografii Jaku­ba Byrczka
Tegoroczny sezon prezen­tacji w bib­liotecznej Galerii ExLib­ris final­izu­je­my wys­tawą fotografii pt. Negaty­wy. Ekspozy­c­ja jest autorską propozy­cją artys­tów zaan­gażowanych w dzi­ałal­ność: Żywego Skansenu Fotografii, Galerii Fotografii — PUSTA cd. oraz Szkoły widzenia – prof. Jaku­ba Byr­cz­ka przy współpra­cy Krzyszto­fa Szlapy. To także efekt akty­wnoś­ci, do których od 2000 roku w Jaworznie zachę­ca­ją fotografi­cy, pro­mu­jąc inne niż powszechne, trak­towanie i zrozu­mie­nie tej sztu­ki. Wys­tawa stanowi jeden z ele­men­tów pro­jek­tu pn. „Widze­nie kamienia”, łączącego ter­aźniejs­zość z przeszłoś­cią, stare z nowym. Obec­ną jego częś­cią jest zbiór fotografii pow­stałych w trak­cie orga­ni­zowanych przez prof. Byr­cz­ka zajęć eduka­cyjnych dla dzieci. Starsza kolekc­ja, pochodzą­ca z lat 70-tych XX w., pełni funkcję doku­men­tal­ną, przed­staw­ia­jąc dzi­ała­jącą w ówczes­nym cza­sie Hałdę Pił­sud­skiego, otocze­nie i ludzi z nią związanych. Wys­tawa przy­pom­i­na miejs­ca mające znacze­nie dla lokalnej his­torii oraz doskonale wpisu­je się w tegoroczne obchody 120-lecia nada­nia praw miejs­kich, stanow­iąc wyjątkowe zwieńcze­nie jubileuszu. Wernisaż uroczyś­cie otwier­a­ją­cy prezen­tację odbędzie się 15 grud­nia br. o godz. 17.00. Hon­orowy Patronat objął Paweł Sil­bert – Prezy­dent Miasta.