Festiwal Fotografii Dokumentalnej Tychy Press Photo 2021

Co? Fes­ti­w­al Fotografii Doku­men­tal­nej Tychy Press Pho­to 2021
Gdzie?
Pokazy on-line na kanale Miejs­ka Gale­ria Sztu­ki „Obok” w YouTube
Wys­tawa pokonkur­sowa — Miejs­ka Gale­ria Sztu­ki „Obok” w Tychach
Kiedy? 13–14.03.2021 (sob­o­ta-niedziela)
Zaprasza­my na Fes­ti­w­al Fotografii Doku­men­tal­nej Tychy Press Pho­to 2021. Pod­czas 21. edy­cji imprezy poz­namy wyni­ki konkur­su i obe­jrzymy wys­tawę 89 zdjęć z min­ionego roku. Poz­namy twór­c­zość czwor­ga zapros­zonych goś­ci. Tym razem wszys­tkie pokazy zdjęć odbędą się w for­mule on-line, a na wys­tawę pokonkur­sową zaprasza­my do Miejskiej Galerii Sztu­ki „Obok”.
Pro­gram festiwalu:
Sob­o­ta, 13 mar­ca, godz. 19.30
Pokaz zdjęć goś­cia spec­jal­nego Anny Lewańskiej, otwar­cie wys­tawy pokonkur­sowej, ogłosze­nie wyników konkur­su i wręcze­nie nagród – kanał Galerii „Obok” w YouTube.
Niedziela, 14 mar­ca, godz. 17.00
Pokazy zdjęć goś­ci: Marzeny Bugały, Marci­na Giby i Irka Dorożańskiego – kanał Galerii „Obok” w YouTube.
Wys­tawa pokonkur­sowa w Miejskiej Galerii Sztu­ki „Obok” (Pasaż Kul­tu­ry Androm­e­da, pl. Baczyńskiego 2) będzie dostęp­na stacjonarnie, czyn­na do 16 kwietnia.
W konkur­sie mogły brać udzi­ał oso­by fotogra­fu­jące, które mieszkały lub pra­cow­ały w min­ionym roku w Tychach, a także oso­by niezwiązane z miastem, ale w tym przy­pad­ku zgłaszane fotografie musi­ały być wyko­nane na tere­nie Tychów. Pula nagród to 3000 zł. W konkur­sie wzięło udzi­ał 40 osób, które zgłosiły łącznie 406 fotografii. Na wys­tawę pokonkur­sową jurorzy wybrali 89 zdjęć od 23 autorów. Jurorzy przyz­nali nagrody i wyróżnienia w trzech kat­e­go­ri­ach: najlep­szy fotore­por­taż, najlep­sza fotografia i najlep­sze zdję­cie (fotore­por­taż) wyko­nane w Tychach.
Prze­wod­niczą­ca jury Anna Lewańs­ka o konkur­sie: „Pan­demia miała i ma nieza­przeczal­ny wpływ na możli­woś­ci wyboru tem­atów, a także na tech­niczne możli­woś­ci ich real­iza­cji, pojaw­iło się wiele zdjęć wykony­wanych z góry, z dronów. Miłośników fotografii wyraźnie dotknęły ograniczenia w przemieszcza­niu się, a prze­cież „bycie łazikiem” to niezbęd­na skład­owa „bycia dobrym fotografem”. Najważniejsze, że pod­czas oglą­da­nia nadesłanych prac czułam, że autorzy zdawali sobie sprawę z istot­nego założe­nia. Żeby zro­bić dobre zdję­cie trze­ba być wiernym jed­nej zasadzie: widzieć co się fotogra­fu­je, a nie fotografować co się widzi”.
Oprócz Anny Lewańskiej w jury znaleźli się także: Rafał Klimkiewicz (fotore­porter, szef agencji fotograficznej Edytor.net, wielo­let­ni juror TPP), Arka­diusz Ławry­wian­iec (fotore­porter, prezes ZPAF Okręg Śląs­ki), Woj­ciech Łuka (kura­tor Miejskiej Galerii Sztu­ki „Obok”) i Marcin Zim­nal (sekre­tarz jury, nie oce­ni­a­ją­cy zdjęć – od 21 lat współor­ga­ni­za­tor TPP).
Goś­cie festiwalu:

Anna Lewańs­ka

Najbardziej lubi portre­tować ludzi, ponieważ ceni sobie kon­takt z drugim człowiekiem, tak samo dobrze czu­je się w fotore­por­tażu i w sze­roko pojętej fotografii ulicznej. Pod­czas swoich podróży fotografowała w niemal czter­dzi­es­tu kra­jach. Przez sie­dem lat była fotore­porterem i fotoedy­torem „Gaze­ty Wybor­czej”, później przez 4 lata pra­cow­ała jako fotograf w Aus­tralii. Podróż powrot­na trwała pół roku i okaza­ła się kole­jną fotograficzną przy­godą. W min­ionym roku została lau­re­atką I nagrody w kat­e­gorii „Ludzie, zdję­cie poje­dyncze” w konkur­sie Grand Press Photo. 

Marzena Bugała

Od kilku­nas­tu lat pracu­je jako fotore­porter­ka „Dzi­en­ni­ka Zachod­niego”, real­izu­jąc m.in. tem­aty new­sowe, społeczne, wykonu­jąc portre­ty i real­izu­jąc autorskie pro­jek­ty fotograficzne. W 2020 roku dwukrot­nie jej fotografie new­sowe obiegły całą Pol­skę i media zagraniczne. Zdję­cie hajlu­jącego w stronę policji pseudok­ibi­ca wywołało ogólnopol­ską dyskusję. Fotografia dziew­czyny na schodach katow­ick­iej kat­edry stało się ikoną stra­jku kobi­et. Jest lau­re­atką między inny­mi konkursów „Obiek­ty­wnie Śląskie”, Śląs­ka Fotografia Pra­sowa, Konkurs Fotografii Sportowej, Inny Czas, Wielkim Konkur­sie Fotograficznym Nation­al Geo­graph­ic i Human Doc. Nagrod­zona tytułem Dzi­en­nikar­ki Roku w plebis­cy­cie „Dzi­en­ni­ka Zachodniego”.

Marcin Giba

Ukończył Insty­tut Twór­czej Fotografii na Uni­w­er­syte­cie Śląskim w czeskiej Opaw­ie. Jest dyrek­torem artysty­cznym Ryb­nick­iego Fes­ti­walu Fotografii. W fotografii fas­cynu­je go możli­wość kreacji. Od 2018 roku wykonu­je Pod­nieb­ne Obrazy za pomocą drona, co przyniosło mu już wiele nagród na między­nar­o­dowych i kra­jowych konkur­sach fotograficznych m.in. Sony World Pho­tog­ra­phy Awards, Urban Pho­to Awards, Chro­mat­ic Pho­tog­ra­phy Awards, Fine Art Pho­tog­ra­phy Awards, Moscow Inter­na­tion­al Foto Awards i Tokyo Inter­na­tion­al Foto Awards. Jego dronowe zdję­cia moż­na było zobaczyć na wys­tawach w Lon­dynie, Syd­ney, Moskwie, Pradze, Bratysław­ie, Krakowie czy Trieście. 

Irek Dorożańs­ki

Fotografią zaj­mu­je się od pon­ad 20 lat. Głównym nurtem w jego pra­cy jest doku­ment społeczny i fotografia sportowa. W oby­d­wu przy­pad­kach intere­su­je go człowiek w środowisku, w którym się znalazł, a także jego zma­gania z życiem codzi­en­nym. W zdję­ci­ach lubi sytu­acje nieoczy­wiste „na uboczu”. Swo­ją przy­godę z zawo­dem fotore­portera zaczy­nał w „Dzi­en­niku Zachod­nim”. Obec­nie free­lancer, współpracu­je z agenc­ja­mi pra­sowy­mi. Jest lau­re­atem kilku­nas­tu nagród w najwięk­szych pol­s­kich konkur­sach fotografii pra­sowej (m.in. BZ WBK Press Foto, Śląs­ka Fotografia Pra­sowa). Od praw­ie dekady współt­worzy wiz­erunek Zespołu Pieśni i Tań­ca Śląsk. Absol­went Insty­tu­tu Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie (Czechy).
Part­nerzy: Fotonet i ZPAF Okręg Śląski.
Patroni medi­al­ni: TVP3 Katow­ice, Fotopolis.pl, Two­je Tychy, Nowe Info, Tychy.info.
Orga­ni­za­tor: Miejs­ka Gale­ria Sztu­ki „Obok” w Tychach. Współor­ga­ni­za­tora­mi są Dominik Gaj­da i Marcin Zim­nal, którzy 3 lata temu za inic­jaty­wę Tychy Press Pho­to otrzy­mali Nagrodę Prezy­den­ta Tychów Andrze­ja Dzi­u­by w dziedzinie kultury.
Inspiracją dla tyskiej imprezy był znany konkurs World Press Pho­to. W poprzed­nich edy­c­jach Tychy Press Pho­to gość­mi byli m.in. Chris Nieden­thal i Andrzej Gry­giel (lau­reaci World Press Pho­to) oraz Mar­iusz Forec­ki, Marek Lapis czy Maciej Moskwa.
Strona fes­ti­walu: www.tychypressphoto.pl
Wydarze­nie na FB: https://www.facebook.com/events/336813241103154
Zdję­cie pro­mu­jące fes­ti­w­al: © Anna Lewańs­ka. Rodz­i­na z Nowej Wsi z wiz­ytą u rodziny w Głubczy­cach, lip­iec 2012.