Kurs I stopnia

INFORMATOR KURSU FOTOGRAFICZNEGO W STOPNIU PODSTAWOWYMEDYCJA WIOSNA 2023 Zakres kur­su: pod­stawy fotografii ogól­nej i cyfrowej, fotografowanie w try­bach automaty­cznych, półau­tomaty­cznych i man­u­al­nych, fotografia pejza­żowa, portret, architek­tu­ra, repor­taż, mart­wa natu­ra, fotografowanie we wnętrzach. Spotka­nia obe­j­mu­ją wykłady teo­re­ty­czne oraz zaję­cia prak­ty­czne m.in. pokaz wykony­wa­nia zdjęć w czarno-białej ciem­ni i zaję­cia w ate­lier fotograficznym z udzi­ałem … Czy­taj dalej 

Kurs I stopnia