Wystawa fotografii „Tryptyk Lilianna Ligęza-Jasik, Katarzyna Janota, Mirosław Badura”

Pole­camy wys­tawę fotografii „Tryp­tyk Lil­ian­na Ligęza-Jasik, Katarzy­na Jan­o­ta, Mirosław Badu­ra” prezen­towanej w galerii Wieże KWK Pol­s­ka Świę­tochłow­ice ul. Wojs­ka Pol­skiego 16c. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 7 grud­nia 2023 roku od wtorku do piątku w godz. 8.00 — 16.00 oraz w sobo­ty i niedziele w godz. 9.00 — 17.00.

TRYPTYK – ter­min uży­wany w odniesie­niu do każdego dzieła złożonego z trzech częś­ci. Tym razem mag­icz­na trój­ka, to raczej trzech autorów, trzech pasjonatów fotografii, trzy oso­by zafas­cynowane człowiekiem, trzy wrażli­we dusze szuka­jące swo­jego miejs­ca w szarej codzienności
TRYPTYKTRZY RAZY CZŁOWIEK, TRZY RAZY INACZEJ
Na wys­taw­ie zaprezen­towane zostaną prace Lil­ian­ny Ligęzy-Jasik, Katarzyny Jan­oty i Mirosława Badury.

 


Lil­ian­na Ligęza-Jasik — urod­zona w Czeladzi, gdzie miesz­ka do dzisi­aj, absol­wen­t­ka Śląskiej Akademii Medy­cznej. Doświad­cze­nie fotograficzne zdoby­wała na licznych kursach
i warsz­tat­ach. Najważniejsze z nich to: Warsz­taty Fotografii Artysty­cznej Uni­w­er­sytet Otwarty w Uni­w­er­syte­cie Śląskim w Katow­icach, cyk­liczne warsz­taty „Między nami Fotografami”
w Ryb­niku Chwałow­icach, „Obiek­tyw na mias­to” warsz­taty orga­ni­zowane przez Muzeum Śląskie oraz „Twór­cze warsz­taty fotograficzne’’ w Katow­icach. Od 2022 członk­i­ni Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. Członk­i­ni grupy FOTOGRAFY z Katow­ic oraz członk­i­ni Komisji Kul­tu­ry Śląskiej Izby Lekarskiej w Katow­icach. Swój dorobek prezen­towała na licznych wys­tawach indy­wid­u­al­nych i zbiorowych. O swo­jej twór­c­zoś­ci pisze: ”Fotografia sprawia,
że mogę mówić mil­cząc… o moim widze­niu świa­ta, który mnie otacza, o ludzi­ach, których spo­tykam, a także o sobie. Każ­da mija­ją­ca chwila to emoc­je we mnie wyzwalane. Poprzez obraz staram się ich ulot­ność zatrzy­mać na zawsze…”
Kawałek cienia
Podob­no każdy ma swój kawałek cienia
Brak cienia jest dowo­dem nieistnienia…
Grze­gorz Turnau

 


Katarzy­na Jan­o­ta — pochodzi z Żywiec­czyzny. Tam wśród gór i lasów wzras­tała i tam też anal­o­gowo pode­j­mowała pier­wsze pró­by fotograficznego uch­wyce­nia otacza­jącej rzeczy­wis­toś­ci. Na początku przy­ro­da, później człowiek, by w roz­wo­ju swej uważnoś­ci zafas­cynować się wycinkiem więk­szej całoś­ci. Ukończyła trzy stop­niowy kurs fotograficzny orga­ni­zowany przez Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki. Umiejęt­noś­ci fotograficzne ksz­tał­tu­je w ramach warsz­tatów tem­aty­cznych i spotkań fotograficznych. Członk­i­ni grupy FOTOGRAFY, Katow­ice. Jej fotografie goś­ciły na wielu wys­tawach, m.in. na wys­taw­ie indy­wid­u­al­nej „Zimowe opowieś­ci” w Galerii Pustej cd.w Jaworznie, FotoArt Fes­ti­val im. Andrze­ja Baturo w Biel­sku-Białej, wys­tawach zbiorowych „Jestem drzewem” grupy FOTOGRAFY, „Myśli” MDK Bogu­ci­ce-Zawodzie, „Trib­ute to – w hołdzie Mis­tr­zom” MDK Bogu­ci­ce- Zawodzie, „Śląskie trady­c­je” ZPAF Okręg Śląs­ki (Katow­ice w obiek­ty­wie), XII Galerii Bez­dom­nej w Kaliszu, „10|10|Human” będącej pod­sumowaniem pro­jek­tu fotograficzno-lit­er­ack­iego, „Rok 2022 w obiek­tywach pol­s­kich fotografek” Pol­ish Women Pho­tog­ra­phers, oraz w projekcie
i pub­likacji fotograficznej „40i4”. Swo­ją fotografię określa mianem fotografii czu­cia, która wypły­wa wprost z ser­ca. Fas­cynu­je ją komu­nikowanie się poprzez obraz, wymi­ana spo­jrzeń, myśli, wyko­rzys­tane fotografii do lep­szego poz­na­nia siebie.
OSTATNI
Codzi­en­nie do pudeł­ka wspom­nień wkładasz jed­ną fotografię,
tę z kończącego się dnia i tak tworzysz album zaw­ier­a­ją­cy całe mnóst­wo fotografii
a każ­da z nich nosi niepow­tarzal­ny ładunek uczuć, emocji, lep­szych i gorszych momentów.
W tym miejs­cu następu­je pauza i pojaw­ia się pytanie:
Możesz pójść gdzie tylko zaprag­niesz, ale pamię­taj, że to ostat­ni Twój dzień
i ostat­nia fotografia. Co wybierasz?
Ostat­ni… zapach, taniec, promień słoń­ca na ciele i jego chłód, wzrok
w lus­trze, obraz za oknem, dotyk… ostatni.

 


Mirosław Badu­ra – geograf, czyn­ny nauczy­ciel, dla którego od pon­ad trzy­dzi­es­tu lat miejscem na zie­mi są Świę­tochłow­ice Niegdyś związany był z świę­tochłow­ickim Młodzieżowym Domem Kul­tu­ry, później z Cen­trum Kul­tu­ry Śląskiej w tymże mieś­cie. Był orga­ni­za­torem blisko 150 spotkań autors­kich i wys­taw, z czego praw­ie połowę stanow­iły wys­tawy fotograficzne oraz orga­ni­zowanych przy współpra­cy ze ZPAF kursów i warsz­tatów fotograficznych. Ma na swoim kon­cie kil­ka wys­taw indy­wid­u­al­nych i zbiorowych. Prowadz­ił kil­ka dłu­goter­mi­nowych fotograficznych pro­jek­tów, m.in. „10|10|Human” i „40i4”. Trochę niespoko­jny duch, cią­gle poszuku­ją­cy swo­jej fotograficznej drogi…
Odrdzewianie
Cza­sem wracamy. Odkry­wamy na nowo to, co było nam znane.
Przedzier­amy się przez ścież­ki, który­mi już kiedyś podążaliśmy.
Przecier­a­jąc kurz na starych fotografi­ach, spoglą­damy w zna­jome oczy i zapadamy się we wspomnienia.
Pojaw­ia się delikat­ny uśmiech i łza… Każdy z nas potrze­bu­je wiary… w Boga, w drugiego człowieka,
w drugą szan­sę, w możli­wość powro­tu… mimo, iż na końcu i tak pozostanie (nie)pamięć i pustka.