Zbiorowa wystawa fotografii i malarstwa „WOLNOŚĆ – СВОБОДА 2018 — 2022”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Pałac Schoe­na Muzeum w Sos­now­cu zaprasza­ją na wernisaż zbiorowej wys­tawy fotografii i malarst­wa „WOLNOŚĆ – СВОБОДА 2018 — 2022” pow­stałej w ramach 21 Sos­nowiec­kich Spotkań Artysty­cznych, które odbyły się w maju 2018 roku we Lwowie. Wernisaż odbędzie się w czwartek 5 maja 2022 roku o godz. 18.30 w Galerii „Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 27 maja 2022 roku od wtorku do piątku w godz. od 17.00 do 20.00. Wstęp wolny.
Pod­czas wernisażu przed­staw­iciele Mag­a­zynu Soc­jal­nego wspier­anego przez Region­alne Cen­trum Wolon­tariatu w Katow­icach, Fun­dację Index do przyszłoś­ci, COP, Bez­piecz­na Twierdza, Mieszkań­cy dla Katow­ic przed­staw­ią sposo­by pomo­cy na rzecz uchodźców z Ukrainy.


Paweł Dusza

Paweł Dusza
Architekt, fotograf, muzyk. Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, Okrę­gowej Komisji Kwal­i­fika­cyjnej ZPAF Okręgu Śląskiego. Stu­dent Insty­tu­tu Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie (Czechy). Wykład­ow­ca Wyższej Szkoły Tech­nicznej w Katow­icach. Nauczy­ciel fotografii w Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowego i Ustaw­icznego w Sos­now­cu. Zrzes­zony w Związku Artys­tów Wykon­aw­ców STOART. Dyrek­tor Pałacu Schoe­na Muzeum w Sos­now­cu (od 2015). 


Dar­iusz Kindler

Dar­iusz Kindler rocznik 1958 fotograf.

wys­tawy indywidualne

- “Chasy­dzi” Sos­nowiec 2011, Dąbrowa Gór­nicza 2012

-“Architek­tu­ra Europar­la­nen­tu Zebrzy­dow­ice 2011,Sosnowiec 2012

wys­tawy wspólne

-“Inspirac­je” z Karoliną Kindler-Skowronek 2015

-” Świę­ty był wśród nas” z Jerzym Łakom­skim 2017

- “Chiny dwa spo­jrzenia” z Ewą Zawadzką 2019

wys­tawy zbiorowe

- “Kaf­ka aforyzmy”

- Reszel 2017

- Czeladź 2017

- Nowa Huta 2018

-” Kaf­ka przełamy­wanie granic” Opawa — 2019

-” 200-lecie ASP ” Pałac Sztu­ki  —  Kraków  — 2018

Topos wol­noś­ci” Mias­to ogrodów Katow­ice 2019

Kaf­ka portre­ty” Poz­nań  — 2020, Zaw­ier­cie — 2021

wys­tawy poplen­erowe SSA


Michał Kusi­ak

Michał Kusi­ak – sos­now­iczanin, od blisko 20 lat zaj­mu­je się doku­men­tacją fotograficzną i fil­mową wydarzeń w Sos­now­cu i Zagłębiu Dąbrowskim. Brał udzi­ał w kilku­nas­tu wys­tawach zbiorowych oraz kilku Plen­er­ach i Wys­tawach Fotograficznych orga­ni­zowanych przez mias­to Sosnowiec.
Wielo­let­ni członek Sto­warzyszenia Miłośników Fotografii w Sos­now­cu (wiceprezes Stowarzyszenia).


Jerzy Łakom­s­ki

Jerzy Łakom­s­ki
Artys­ta fotografik, członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. Fotogra­fu­je od wczes­nego dziecińst­wa (początkowo w Zakład­owym Domu Kul­tu­ry kopal­ni Milow­ice), a zawodowo od 1968 roku. Najpierw pra­cow­ał jako kierown­ik lab­o­ra­to­ri­um fotograficznego w kopal­ni „Gen­er­ał Zawadz­ki” („Paryż”) w Dąbrowie Gór­niczej a następ­nie Huty Katow­ice. W lat­ach 1981–2019 prowadz­ił Foto Stu­dio i Gale­ria Łakom­scy (Foto Stu­dio do koń­ca 2020). Otrzy­mał m.in.: Zło­ty Krzyż Zasłu­gi, Platynowy Medal im. Jana Kil­ińskiego „Za zasłu­gi dla Rzemiosła Pol­skiego”, Medal 150-lecia Fotografii, odz­nakę hon­orową „Zasłużony dla Kul­tu­ry Pol­skiej”, w 2019 roku odz­nakę „Zasłużony dla Mias­ta Sos­now­ca”, a w roku 2020 Brą­zowy Medal „Zasłużony Kul­turze Glo­ria Artis”. Autor i współau­tor licznych wys­taw w kra­ju i za granicą. Komis­arz wielu plen­erów fotograficznych. 


Katarzy­na Łata

Lwów, 2018
„Kolor kojarzy mi się z wyborem
Wybór kojarzy mi się z wolnością
Wol­ność kojarzy mi się z wiecznością”

Frag­ment tekst piosen­ki chóru dziecięcego „Dzieci z Brodą” Joszko Brody

Katarzy­na Łata

Artys­ta plas­tyk, fotografik, kura­tor­ka i pop­u­laryza­tor­ka fotografii. Tworzy w obszarze sztuk wiz­ual­nych. Prowadzi wykłady z zakre­su portre­tu oraz wys­taw­i­en­nict­wa i strate­gii kura­tors­kich w Studi­um Fotografii ZPAF w Warsza­w­ie oraz kom­pozy­cji i rysunku w ZPAF Okręg Śląski.
Absol­wen­t­ka Wydzi­ału Grafi­ki katow­ick­iej fil­ii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1999).
Kura­tor­ka czterech Galerii Mias­ta Ogrodów w Katowicach.
Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Plas­tyków (od 1999), Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików (od 2000), a także członek Rady Artysty­cznej ZPAF (od 2017), VASA Project (od 2021) oraz członek Rady Galerii „Pho­to gallery f64” z Czarnogóry (od 2021).
Kura­tor­ka Galerii KATOWICE ZPAF (2000 – 2017), wiceprezes d.s. artysty­cznych Okręgu Śląskiego ZPAF (2002 – 2005), prezes Okręgu Śląskiego ZPAF (2005 – 2017).
Koor­dy­na­tor europe­jskiego pro­jek­tu „CreArt Net­work of Cities for Artis­tic Cre­ation” (2017–2021).
Autor­ka kilku­nas­tu wys­taw indy­wid­u­al­nych, kilkudziesię­ciu zbiorowych oraz hap­pen­ingów fotograficznych, redak­tor książek fotograficznych i koor­dy­na­tor pro­jek­tów doku­men­tu­ją­cych Śląsk. Była kura­torką pon­ad 300 wys­taw, jurorką licznych konkursów fotograficznych i przeglądów portfolio.
W 2010 roku otrzy­mała nagrodę Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego za osiąg­nię­cia twór­cze i wkład w rozwój pol­skiej kul­tu­ry, a w roku 2017 Brą­zowy Medal „Zasłużony Kul­turze Glo­ria Artis”.


Arka­diusz Ławrywianiec

Arka­diusz Ławry­wian­iec ur. 19.01.1967 r. w Opolu. Jest absol­wen­tem Wyższej Szkoły Ped­a­gog­icznej w Opolu. Fotografią zaj­mu­je od 1986 r., kiedy to wykon­ał włas­noręcznie pier­wszą odbitkę. W lat­ach 1994–2015 pra­cow­ał w „Dzi­en­niku Zachod­nim” jako fotore­porter. Od 2016 r. współpracu­je z Pol­ską Agencją Fotografów Forum. Studi­u­je w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie (Czechy). Od 2009 r. uczy w Policeal­nej Szkole Fotograficznej Fotoe­dukac­ja w Katow­icach. Od 2010 r. jest członkiem ZPAF. Od 2017 r. pełni funkcję Preze­sa Zarzą­du Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki, a zarazem jest członkiem Zarzą­du Głównego ZPAF. Autor i współau­tor wys­taw w Polsce i za granicą (Franc­ja, Czechy, Mace­do­nia, Niem­cy). W lat­ach 2011 i 2013 był stype­ndys­tą Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry, a w 2011 r. otrzy­mał Nagrodę Prezy­den­ta Mias­ta Katow­ice w dziedzinie kul­tu­ry. Jest pomysło­daw­cą cyk­lu wys­taw między­nar­o­dowych „OKO Ostra­va – Katow­ice – Opa­va” oraz cyk­lu wys­taw zbiorowych Okręgu Śląskiego ZPAF „Świado­mość kadru”. Prowadzi cykl spotkań pt. „Poroz­maw­ia­jmy o…” w Galerii Katow­ice ZPAF Okręg Śląs­ki. Jest współau­torem reak­ty­wowanego konkur­su Śląs­ka Fotografia Pra­sowa orga­ni­zowanego przez Bib­liotekę Śląską, w którym to konkur­sie w lat­ach 2006, 2017, 2018 i 2019 był jurorem, a w lat­ach 2020 i 2021 prze­wod­niczą­cym kapituły. W lat­ach 2019 i 2020 był jurorem w Pol­skim Konkur­sie Fotografii Sportowej. Od 2021 r. jest członkiem między­nar­o­dowego kolek­ty­wu fotografów Hori­zons Col­lec­tif. Zaj­mu­je się głównie repor­tażem i doku­mentem fotograficznym. Jest autorem albumów fotograficznych: Tajem­nice pra­cowni i Kiduszin Nisuin.
http://areklawrywianiec.com/


Izabela Łęs­ka

Izabela Łęs­ka
ur. 1989, inter­dyscy­pli­nar­na artys­t­ka wiz­ual­na posługu­ją­ca się obiek­ta­mi, insta­lacją, tek­stem oraz wszelki­mi for­ma­mi wyrazu, które
odpowiada­ją twor­zonej aktu­al­nie kon­cepcji. Absol­wen­t­ka grafi­ki warsz­ta­towej na Akademii Sztuk Pięknych w Katow­icach oraz
studiów dok­tors­kich na Wydziale Sztu­ki Uni­w­er­syte­tu Ped­a­gog­icznego w Krakowie. Stopień dok­to­ry sztu­ki otrzy­mała w 2021, jej pro­jekt artysty­czny doty­czył sur­re­al­isty­cznego poję­cia przy­pad­ku obiek­ty­wnego. Stu­diowała również w École Supérieure d’Art de Cler­mont Metro­pole (Cler­mont-Fer­rand, Franc­ja). Brała udzi­ał w wielu pro­jek­tach i wys­tawach w kra­ju i za granicą (imMoblized, Paryż / Jeune Créa­tion Européenne, Paryż). Jest autorką licznych wys­taw indy­wid­u­al­nych (Miejsce Pro­jek­tów Zachę­ty w Warsza­w­ie, Wozow­n­ia w Toruniu, Ron­do Sztu­ki w Katow­icach, Gale­ria im. Jana Tarasi­na w Kaliszu). Rezy­den­t­ka Insti­tut für Alles Mögliche w Berlin­ie oraz Cen­tre Cul­turel Le Bef­froi w Paryżu. Jej pra­cow­n­ia zna­j­du­je się w słyn­nych warsza­ws­kich kop­u­lakach, czyli mod­ernisty­cznych domkach kop­ułowych pro­jek­tu inżyniera Andrze­ja Iwan­ick­iego, gdzie stworzyła Dom Twórczy.
https://www.izabelaleska.com/


Bea­ta Mendrek

Bea­ta Mendrek
Artys­t­ka fotografik, członk­i­ni Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. Wykład­ow­czyni w Szkołach Fotografii w Katow­icach, Zabrzu i Tychach, w zakre­sie: Kom­pozy­c­ja obrazu fotograficznego, Este­ty­ka fotografii oraz Tech­ni­ki fotograficzne i Pod­stawy fotografii. Orga­ni­za­tor­ka oraz wykład­ow­czyni kursów oraz warsz­tatów fotograficznych. Założy­ciel­ka i uczest­nicz­ka dzi­ałań Grupy Fotograficznej NATECHWILE (2003–2006). Od 2014 kura­tor­ka NATECHWILE PROJEKT – pro­gra­mu pro­mocji „młodej fotografii”, obe­j­mu­jącego wys­tawy, a także prezen­tac­je młodych twór­ców. Od roku 2002 orga­ni­za­tor­ka i współor­ga­ni­za­tor­ka wielu wys­taw oraz pro­jek­tów artystycznych. 


Michał Minor

Michał Minor
Absol­went Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Katow­icach. Dyplom z wyróżnie­niem otrzy­mał w 2005 roku. Pro­fe­sor sztuk plas­ty­cznych. Obec­nie prowadzi zaję­cia w Kat­e­drze Malarst­wa na macierzys­tej uczel­ni. Upraw­ia głównie malarst­wo, rysunek i grafikę warsz­ta­tową. Pro­jek­tu­je plakaty. Lau­re­at licznych nagród i wyróżnień, m.in. stype­ndys­ta Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego, lau­re­at nagrody Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego, nagrody Jury na 22. Fes­ti­walu Pol­skiego Malarst­wa Współczes­nego w Szczecinie, odz­nac­zony Brą­zowym Medalem na Tri­en­nale Plakatu w Toy­amie (Japonia). Zdoby­w­ca 2. nagrody spec­jal­nej na Tri­en­nale Grafi­ki Pol­skiej w Katow­icach 2012, a także 2. nagrody na Tri­en­nale Malarst­wa Współczes­nego w BWA Rzeszów 2014. Jego prace zna­j­du­ją się w zbio­rach muzeal­nych i kolekc­jach pry­wat­nych w kra­ju i za granicą. 


Kamil Myszkows­ki

Kamil Myszkows­ki
Artys­ta fotografik, twór­ca insta­lacji i wideo, kolekcjon­er fotografii i starych negaty­wów, kura­tor wys­taw fotograficznych i his­to­rycznych, ani­ma­tor życia kul­tur­al­nego. Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręgu Śląskiego. Członek Pol­skiego Towarzyst­wa Badań nad Filmem i Medi­a­mi. Dok­torant w Insty­tu­cie Nauk o Kul­turze na Wydziale Human­isty­cznym Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katow­icach. Stype­ndys­ta Prezy­den­ta Mias­ta Sos­now­ca w dziedzinie kul­tu­ry (2020). Na co dzień pracu­je w Dziale Doku­men­tacji Mechan­icznej Muzeum Śląskiego w Katow­icach. Uczest­niczy w dzi­ała­ni­ach jaworznick­iej Szkoły Widzenia oraz Grupy 999. Prowadzi warsz­taty fotograficzne dla różnych insty­tucji. Autor kilku­nas­tu wys­taw indy­wid­u­al­nych, uczest­nik wielu wys­taw zbiorowych. 


Zbig­niew Podsiadło

Zbig­niew Podsiadło
Urodz­ił się w 1955 roku na Ponidziu.
Miesz­ka i pracu­je w Sosnowcu.
Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików.
Od 2004 roku prezes Okręgu Górskiego ZPAF
i członek Zarzą­du Głównego ZPAF.

Wielokrot­ny lau­re­at najważniejszych konkursów i wys­taw fotograficznych.
Za swą twór­c­zość został uhonorowany między innymi:
Medalem 150-lecia Fotografii
Złotą Odz­naką Pol­skiej Fed­er­acji Sto­warzyszeń Fotograficznych .
Odz­naką Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Narodowego
„Zasłużony Dla Kul­tu­ry Polskiej”.
Lau­re­at Artysty­cznej Nagrody mias­ta Sos­now­ca w 2010 i 2019 roku.

Członek Rady Fun­dacji „CENTRUM FOTOGRAFII”.
Członek Rady Pro­gramowej Cen­trum Sztu­ki – ZAMEK SIELECKI.
Członek Rady Kul­tu­ry mias­ta Sosnowca.
Brał udzi­ał w pon­ad dwus­tu wys­tawach między­nar­o­dowych i krajowych.
Otrzy­mał medale i nagrody na wys­tawach w Zagrze­biu, Singapurze,
Rio de Janeiro, Budapesz­cie, Moskwie, Madrycie, Pekinie, San Fran­cis­co, Berlin­ie, Pradze i wielu innych.

Uczest­nik i orga­ni­za­tor plen­erów i sym­pozjów artystycznych.
Juror wielu między­nar­o­dowych i kra­jowych konkursów i wys­taw fotografii.

Autor kilku­nas­tu indy­wid­u­al­nych wys­taw problemowych.
Reakc­je ‑1977, Fotografie – 1979, Etiu­da Śląs­ka – 1984,
Cyk­le Fotograficzne – 1985, Akt i Portret – 1986,
Prow­inc­ja – 2003, Łemkowyna – 2005, Tożsamość Miejs­ca – 2010,
Tajem­ni­ca Tryp­tyku – 2013, W Szaroś­ci­ach – 2014,
Igrzysko Boże – 2015 , „PODSIADŁO” – 2017, Fotografie – 2018, „Wspom­nienia” — 2019 

Prace Zbig­niewa Pod­si­adło zna­j­du­ją się w zbio­rach Muzeum Śląskiego w Katowicach,
Muzeum His­to­rycznego w Biel­sku-Białej, Muzeum Pałac Schoe­na w Sosnowcu
oraz w zbio­rach pry­wat­nych w USA, Niem­czech, Szwa­j­carii, Anglii, Włoszech oraz w kraju .
W uzna­niu wybit­nych osiąg­nięć twór­czych Zbig­niew Pod­si­adło uhonorowany został
przez Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Narodowego
Sre­brnym Medalem Zasłużony Kul­turze GLORIA ARTIS.


Jolan­ta Rycerska

Jolan­ta Ryc­er­s­ka — wyk­sz­tał­cona w zakre­sie filo­zofii sztu­ki i fotografii, zawodowo kura­tor i wykład­ow­ca. Od dwudzi­es­tu lat zaj­mu­je się fotografią jako narzędziem budowa­nia wypowiedzi artysty­cznej. Od momen­tu ukończenia Studi­um Fotografii ZPAF w 2004 roku akty­wnie pracu­je twór­c­zo — była autorką trzy­dzi­es­tu pię­ciu wys­taw indy­wid­u­al­nych, pon­ad czter­dzi­es­tu zbiorowych, jurorką wielu konkursów, członk­inią rady pro­gramowej galerii Korde­gar­da, dwukrot­ną stype­ndys­tką MKIDN oraz lau­re­atką nagrody spec­jal­nej MKIDN w dziedzinie sztuk wiz­ual­nych. Od roku 2011 pełni funkcję prezes Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, od roku 2009 również prezes Okręgu Warsza­wskiego ZPAF. Autor­ka m. in. cyk­li: Poe­t­y­ka trwa­nia, Mozai­ki, Wierz­by, Silen­tium, Ilu­mi­nac­je, Sąsiedzi, Baj­ki niczyje.


Krzysztof Rzeźniczek

Krzysztof Rzeźniczek

Malarz. Absol­went Akademii Sztuk Pięknych w Katow­icach, którą ukończył dyplomem głównym w Pra­cowni Malarst­wa prof. Kaz­imierza Cieś­li­ka oraz anek­sem w Pra­cowni Rysunku prof. Antoniego Cygana. Obec­nie pracu­je na macierzys­tej uczel­ni, na stanowisku adi­unk­ta w Pra­cowni Rysunku prof. Antoniego Kowal­skiego i Pra­cowni Tech­nologii Rysunku i Malarst­wa Agniesz­ki Trzos. W 1999 roku otrzy­mał stype­ndi­um Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Sztu­ki. W 2006 został wyróżniony na XXI Fes­ti­walu Malarst­wa Współczes­nego w Szczecinie oraz otrzy­mał nagrodę Grand Prix Fun­dacji im. Fran­cisz­ki Eibisch w Warsza­w­ie. W 2015 roku uzyskał stopień dok­to­ra sztu­ki. Zaj­mu­je się głównie malarst­wem, rysunkiem oraz fotografią. Jest autorem pon­ad 12 wys­taw indy­wid­u­al­nych oraz uczest­nikiem pon­ad 50 wys­taw zbiorowych w kra­ju i za granicą.
krzezniczek@gmail.com


Ire­na Skalik

Ire­na Skalik
Absol­wen­t­ka Akademii Sztuk Pięknych w Katow­icach i Krakowie, członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Plas­tyków. Zaj­mu­je się głównie malarstwem.

Jej prace prezen­towane były na wielu wys­tawach indy­wid­u­al­nych oraz zbiorowych w kra­ju i za granicą m.in. BWA w Katow­icach, Muzeum Nar­o­dowym w Krakowie, Muzeum Pałac Schoe­na w Sos­now­cu oraz Muzeum w Kosza­lin­ie, BWA w Rzeszowie.
Uczest­nicz­ka plen­erów artystycznych.
Jej malarst­wo sil­nie związane jest z tem­atyką mias­ta. Na obrazach wid­nieją budyn­ki, ulice, miejs­ca, które poprzez „sytu­a­cyjność chwili” stały się dla niej wyjątkowe. Widać w nich sil­ną fas­cy­nację lin­ią prostą, bryłą, światłem i przestrzenią. Kolorem domin­u­ją­cym, a cza­sem jedynym jest szarość sym­bol­izu­ją­ca pozorną pros­totę oraz surowość.


Tere­sa Solarz

Tere­sa Solarz – członek Okręgu Górskiego ZPAF.
Akty­wny członek Sto­warzyszenia Miłośników Fotografii oraz Sekcji Fotografii przy Miejskim Klu­bie im. Jana Kiepury w Sosnowcu.
Uczest­nicz­ka licznych plen­erów SMF i innych środowisk twórczych.
Brała udzi­ał w Sos­nowiec­kich Spotka­ni­ach Artysty­cznych i wys­tawach poplen­erowych w lat­ach (2011–2014), 2018 i 2021r..
Uczest­nicz­ka pleneru ART.-EKO – Roz­tocze 2019 i udzi­ał w wys­taw­ie poplenerowej.
Lau­re­at­ka Między­nar­o­dowego Konkur­su Fotografii Prze­mysłowej i Indus­tri­al­nej „FOTO-PEIN” w lat­ach (2014–2018) i 2020 r.
Wys­tawy pokonkur­sowe m.in. Salon Fotografii Artysty­cznej Żary,
Pejzaż Pol­s­ki – Kętrzyn, Tylko Jed­no Zdję­cie – Jarosław,
Między­nar­o­dowy Salon Fotografii Artysty­cznej (2nd Wojnicz Pho­to Print 2020),
4 Między­nar­o­dowe Bien­nale Fotografii – Definic­ja Przestrzeni 2020 r.
Prezen­tac­ja autors­ka pod­czas IX Dni Fotografii – 2018 orga­ni­zowanych przez Sos­nowieck­ie Cen­trum Sztu­ki — Zamek Sielecki.
Wys­tawa indy­wid­u­al­na „Fotografie” Gale­ria „Cias­na” Jas­trzę­bie Zdrój (2015),
Gale­ria ARTk­war­i­um – Sos­nowiec (2018),
Red Galery Cafe – Cen­trum Sztu­ki Moś­ci­ce (2018),
Gale­ria mgFo­to – Miejs­ka Bib­liote­ka Pub­licz­na – Myślenice (2019).
Gale­ria ENGRAM – „Kole­jowa Przys­tań” — Katow­ice MIASTO OGRODÓW – 2021
I Płock­ie Dni Fotografii – wys­tawa „Kole­jowa Przys­tań” – wrze­sień 2021
Insty­tut Pol­s­ki w Bratysław­ie – Ocza­mi 12 pol­s­kich fotografek – listopad 2021

Uczest­nicz­ka między­nar­o­dowych warsz­tatów – Myślenice, Kroś­cienko, Zakopane.


Józef Wol­ny

Józef Wol­ny

Artys­ta fotografik. Od sty­cz­nia 2003 roku członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki, numer legi­t­y­macji 855. Od 1983 roku akty­wnie uczest­niczył w pra­cach Katow­ick­iego Towarzyst­wa Fotograficznego, biorąc udzi­ał w wielu wys­tawach, konkur­sach i prezen­tac­jach. Zawodowo związany był jako eta­towy fotore­porter z tygod­nika­mi: „Panora­ma”, „Kato­lik”, „Gaze­ta Wybor­cza”, „Super Express”. Obec­nie pracu­je w tygod­niku „Gość Niedziel­ny” jako fotoedy­tor i szef dzi­ału foto. Zainicjował spotka­nia Śląskiego Towarzyst­wa Fotograficznego.
Upraw­ia fotografię czarno-białą mieszczącą się w nur­cie fotografii auto­nom­icznej. Jest twór­cą poję­cia meta-foto-fizyczności. 


Alek­san­dra Wójcik

Alek­san­dra Wójcik.
Urodz­iła się w Sos­now­cu, gdzie nadal mieszka.
Członek Sto­warzyszenia Miłośników Fotografii przy Miejskim Klu­bie J. Kiepury w Sosnowcu.
Fotografia towarzyszy jej od najmłod­szych lat, kiedy zafas­cynowana i z niecier­pli­woś­cią oczeki­wała na wyła­ni­a­jące się obrazy w domowej ciem­ni. Stała się dla niej wyjątkową for­mą pamięt­ni­ka, próbą utr­wale­nia zdarzeń, emocji, pięk­na otacza­jącego świata.
Wciąż udoskon­ala swój warsz­tat, ekspery­men­tu­je i poszuku­je włas­nego, niebanal­nego środ­ka wyrazu.
Jako wiel­ka miłośnicz­ka gór, bezkres­nych przestrzeni, miejsc odległych od miejskiego zgiełku i niezrozu­mi­ałego pędu za wciąż ucieka­ją­cym cza­sem — najchęt­niej fotogra­fu­je krajobraz.
Brała udzi­ał w wielu wys­tawach zbiorowych. Autor­ka indy­wid­u­al­nej wys­tawy “Islandia kraina ognia i lodu” (2015 r.) 

Nagrod­zona sre­brnym medalem FOTOKLUBU RP XXXIII Między­nar­o­dowego Konkur­su Fotograficznego im. Jana Sun­der­lan­da KRAJOBRAZ GÓRSKI 2013.
fotograf: ALEKSANDRA WÓJCIK ( SMF Sos­nowiec ) — tel. 668–144-454
fotografia cyfrowa
tytuł: O WOLNOŚĆ — dla UKRAINY,
pokój dla Europy i świata

Tryp­tyk
mod­ern print — 12.04.2022 r.
na zdję­ciu: Mag­dale­na Poloczek