Wystawa „Wspólna Opawa” Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie na Fotofestiwalu w Łodzi

Słowo „wspól­nie” w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie pojaw­ia się częs­to. Wspól­nie studi­u­ją tam Czesi, Pola­cy i Słowa­cy, a cza­sem także oby­wa­tele Japonii, Luk­sem­bur­ga, Ukrainy, USA, Izraela, Włoch czy Niemiec. Wspól­nie spo­tyka­ją się tam świeżo upieczeni maturzyś­ci i rodz­ice dorosłych już dzieci. Stu­den­ci i pedagodzy spędza­ją wspól­nie pięć trzyd­niowych i czterod­niowych kon­sul­tacji w ośrod­ku rekrea­cyjnym w Horní Bečvie.

Wspól­nie świę­tu­ją Boże Nar­o­dze­nie i orga­nizu­ją nie­ofic­jalne imma­tryku­lac­je. Wspól­nie uczest­niczą w różnych warsz­tat­ach. Wspól­nie wys­taw­iali nie tylko w Czechach, ale także w Warsza­w­ie, Łodzi, Poz­na­niu, Katow­icach, Zabrzu, Opolu, Białym­stoku, Bratysław­ie, Budapesz­cie, Kijowie, Wilnie, Kown­ie, Wied­niu, Berlin­ie, Kolonii, we Frank­fur­cie nad Men­em, w Paryżu, Lille, Nimes, Oks­fordzie i innych mias­tach. Wspól­nie jeżdżą na fes­ti­wale. Wspól­nie idą do pubu po wernisażach wspól­nych wys­taw. Pod koniec każdego roku aka­demick­iego pow­sta­ją wspólne grupowe fotografie. Stu­den­ci wspól­nie orga­nizu­ją włas­ny fes­ti­w­al Uni­geo, na którym pedagodzy nie wpły­wa­ją na to, kto i co będzie tam wys­taw­iać. Pedagodzy różnych pokoleń i różnych ori­en­tacji zawodowych szanu­ją się nawza­jem, a częs­to nawet są przy­jaciół­mi. Szkoła w Opaw­ie znana jest po pros­tu z tego, że wiele się tam robi wspól­nie i że nie ist­nieją tu głębok­ie podzi­ały między stu­den­ta­mi i pro­fe­so­ra­mi. Wiele osób, które wcześniej się nie znały, zaprzy­jaźniło się w Insty­tu­cie na całe życie. Insty­tut Twór­czej Fotografii to prawdzi­wa społeczność, do której należą nie tylko obec­ni stu­den­ci i nauczy­ciele, ale także wielu absolwentów.

Fot. Roman Von­drous, Behind the Scenes at the Races

Insty­tut Twór­czej Fotografii został założony w 1990 roku, w cza­sie gdy we wszys­t­kich kra­jach byłego bloku sowieck­iego moż­na było stu­diować fotografię tylko na FAMU w Pradze oraz w Wyższej Szkole Grafi­ki i Sztu­ki Książ­ki w Lip­sku. Od tamtej pory bard­zo się rozwinął. I nie chodzi tylko o budowę stu­dia, bib­liote­ki czy obsz­ernego depozy­tu. Stop­niowo zdoby­wał akredy­tację na dal­sze stu­dia mag­is­ter­skie, dok­toranck­ie, habil­i­tac­je i pro­ce­dury mianowa­nia pro­fe­sorów. Spośród dwudzi­es­tu obec­nych ped­a­gogów wewnętrznych i zewnętrznych trzech jest pro­fe­so­ra­mi, a sześ­ciu docen­ta­mi, pię­ciu ma stop­nie dok­to­ra. Wśród absol­wen­tów Insty­tu­tu zna­jdziemy Panią Dziekan Wydzi­ału Sztu­ki oraz szereg nauczy­cieli szkół wyższych i śred­nich, lau­re­atów pier­wszych nagród w konkur­sach World Press Pho­to i Pho­tog­ra­phy of the Year Inter­na­tion­al, lau­re­atów Leica Oskar Bar­nack Award i Has­sel­blad Mas­ters oraz człon­ka sto­warzys­zonego leg­en­darnej agencji Mag­num, twór­ców, których prace były wys­taw­iane w Cen­trum Pom­pi­dou w Paryżu, Muzeum Lud­wig w Kolonii, Bun­deskun­sthalle w Bonn, Muzeum Sztuk Pięknych w Bostonie, Met­ro­pol­i­tan Muse­um of Pho­tog­ra­phy w Tokio i innych prestiżowych insty­tuc­jach, sze­fów galerii fotograficznych i dziesiąt­ki fotografów, którzy doskonale odna­j­du­ją się w życiu zawodowym.

Insty­tut Twór­czej Fotografii ma wiele wspól­nego z Między­nar­o­dowym Fes­ti­walem Fotografii Fotofesti­w­al w Łodzi. Od 2005 roku kilka­krot­nie prezen­tował prace swoich stu­den­tów na wys­tawach grupowych i indy­wid­u­al­nych oraz na różnych pokazach i wykładach. Tym razem są to głównie ich prace z ostat­nich lat, z których część wys­taw­iana jest po raz pier­wszy. Nauczanie w ITF jest dość uni­w­er­salne i obe­j­mu­je wiele rodza­jów fotografii od doku­men­tu human­isty­cznego lub subiek­ty­wnego, przez fotografię insc­eni­zowaną, portret i reklamę, po twór­c­zość kon­cep­tu­al­ną i inter­me­di­al­ną. Wybrane prace reprezen­tu­ją zatem sze­ro­ki wach­larz stylów, dzię­ki czemu pojaw­ia się w nich sporo wspól­nych tem­atów, takich jak różne aspek­ty życia w cza­sie pan­demii COVID-19, moty­wy eko­log­iczne czy otwarte, szczere autore­flek­sje. Wys­tawa zaw­iera również przy­pom­nie­nie twór­c­zoś­ci niek­tórych starszych absol­wen­tów, kil­ka pro­jekcji, a także szereg teo­re­ty­cznych prac dyplo­mowych i dok­tors­kich z his­torii i teorii fotografii oraz książek autorskich.

Vladimír Bir­gus
Insty­tut Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opawie
Kura­torzy: Vladimír Bir­gus, Ondřej Dur­czak i Michał Szalast

Wys­tawę w OFF Piotrkows­ka, Piotrkows­ka 138/140 Łódź, moż­na oglą­dać od 10 do 26 czer­w­ca 2022 roku od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 15:00–20:00 oraz w sobo­ty i niedziele w godz­i­nach 12:00–20:00