Wystawa pokonkursowa fotografii „Katowice w obiektywie 2023”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Urząd Mias­ta Katow­ice zaprasza­ją na wys­tawę pokonkur­sową „Katow­ice w obiek­ty­wie 2023”. Wernisaż odbędzie się w czwartek 7 grud­nia 2023 roku o godz. 18.30 w Galerii „Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Pod­czas uroczys­toś­ci zwycięz­com konkur­su zostaną wręc­zone nagrody. Wernisaż uświet­ni wys­tęp dwój­ki uczniów Państ­wowej Szkoły Muzy­cznej I i II stop­nia im. Mieczysława Karłow­icza w Katow­icach: Mile­na Woj­tyłko (gitara) oraz Karol Stolec­ki (skrzypce). Kura­tor wys­tawy: Arka­diusz Ławry­wian­iec. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 29 grud­nia 2023 roku od poniedzi­ałku do piątku w godz. od 17.00 do 20.00. Wstęp wol­ny. Serdecznie zapraszamy.

Gale­ria nagrod­zonych prac

I miejsce


II miejsce


III miejsce


Wyróżnie­nie