Wystawa pokonkursowa fotografii „Katowice w obiektywie 2022”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Urząd Mias­ta Katow­ice zaprasza­ją na wernisaż wys­tawy pokonkur­sowej „Katow­ice w obiek­ty­wie 2022”. Wernisaż odbędzie się w czwartek 1 grud­nia 2022 roku o godz. 18.30 w Galerii „Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików przy ul. Dąbrowskiego 2. Pod­czas uroczys­toś­ci zwycięz­com konkur­su zostaną wręc­zone nagrody. Wernisaż uświet­ni wys­tęp dwój­ki kam­er­al­istów Orkiestry MASO z Charkowa: Ali­na Mar­tiano­va (piani­no) oraz Sergiy Dvor­nichenko (klar­net). Kura­tor wys­tawy: Arka­diusz Ławry­wian­iec. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 30 grud­nia 2022 roku od poniedzi­ałku do piątku w godz. od 17.00 do 20.00. Wstęp wol­ny. Serdecznie zapraszamy.

Gale­ria nagrod­zonych prac

I miejsce


II miejsce


III miejsce

[