Wystawa fotografii „Zbigniew Sawicz 50-lecie działalności twórczej”.

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza na wernisaż jubileuszowej wys­tawy fotografii „Zbig­niew Saw­icz 50-lecie dzi­ałal­noś­ci twór­czej”. Wernisaż odbędzie się w środę 4 październi­ka 2023 roku o godz. 18.30 w „Galerii Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 31 październi­ka 2023 roku od wtorku do piątku w godz. od 17.00 do 20.00. Kura­torzy wys­tawy: Danu­ta Kowa­lik-Dura, Arka­diusz Ławry­wian­iec. Wys­tawa przy­go­towana została we współpra­cy z Insty­tutem im. Woj­ciecha Korfantego.

Wys­tawa prezen­tu­je prace, wybrane z bogat­ego dorobku twór­cy, który od 50 lat jest związany ze śląskim środowiskiem fotograficznym. Fotografie    pow­stawały od początku lat 70. ubiegłego stule­cia    do dziś.
          Autor nie zaopa­tru­je swych fotografii pod­pisa­mi trak­tu­jąc je jako inspirac­je i uzna­jąc że ich wymowa zawarta jest w obra­zie i ma pon­ad­cza­sowy , human­isty­czny charakter.
                                                                                                                 
                                                                                       

Mis­trz śląskiej fotografii. 50. lat twór­c­zoś­ci Zbig­niewa Sawicza
„…dzię­ki niemu ludzie przyszłoś­ci będą odt­warzać naszą śląską leg­endę”. Jerzy Lewczyński
      Wys­tawa prezen­tu­je prace Zbig­niewa Saw­icza, wybrane z bogat­ego dorobku twór­cy, który od 50 lat jest związany ze śląskim środowiskiem fotograficznym. Autor jest klasykiem owego gremi­um, zarówno w znacze­niu warsz­ta­towym, jak i w skali dorobku, który tutaj stworzył. Jego twór­c­zość kon­cen­tru­je się na obra­zowa­niu walorów miejs­ca, które wybrał do życia. Górny Śląsk jest nieusta­jącą inspiracją jego fotograficznych eksplo­racji. Się­ga isto­ty śląskoś­ci, poszuku­je tych wartoś­ci, które wyras­ta­ją z ory­gi­nal­nej kul­tu­ry i stanow­ią inte­gral­ną część jej tożsamości. 
      Moty­wem jego fotografii są treś­ci, które kumu­lu­ją się tutaj w różnych przestrzeni­ach, one stały się tem­atem jego wielo­let­nich fotograficznych pen­e­tracji. Fotografię trak­tu­je jako sposób wyraża­nia uczuć i emocji włas­nych oraz wydoby­wa­nia tych, które zaw­iera prezen­towana rzeczy­wis­tość. Fas­cynu­je go ona jed­nakowo w codzi­en­nych, choć specy­ficznych dla tego regionu obrazach, jak i w wymi­arze sacrum. Saw­icz to kro­nikarz niezwykłej aury zawartej zarówno w pospoli­tych, ale i nieprze­cięt­nych miejs­cach       i osobach. Kon­sek­went­nie i niestrudze­nie jako baczny obser­wa­tor i uczest­nik tęt­niącego tu życia tworzy portret współczes­noś­ci. W tak pow­sta­ją­cym zapisie dąży do uch­wyce­nia włas­nych fas­cy­nacji, które zamy­ka w kole­jnych cyk­lach poświę­conych nat­u­ral­ne­mu i prze­mysłowe­mu pejza­żowi, tak charak­terysty­czne­mu dla indus­tri­al­nie zdomi­nowanego regionu, oraz ludziom weń wpisanym. W Śląskiej Bal­ladzie zaprezen­towanej w 2009 roku, ukazał złożoność tute­jszej ludzkiej egzys­tencji, gdzie zacier­a­ją się granice tego, co oso­biste, rodzinne, intymne, bowiem toczy się w cie­niu domin­u­ją­cych prze­mysłowych konstrukcji. 
      Fotografie Saw­icza, nieza­leżnie od ich tem­aty­ki, łączy wspól­na cecha – poszuki­wanie pięk­na, pogody egzys­tencji, urody kra­jo­brazu i człowieka. Autor snu­je reflek­sje nad fenomen­em tworzenia har­monii różnych wartoś­ci. Łączy zdol­noś­ci obser­wa­to­ra z wiz­ją krea­cyjną. Wybiera nat­u­ral­ną scener­ię dla kom­pozy­cji swych obrazów, które kon­stru­u­ją: wybrany motyw, nas­trój miejs­ca, pora dnia, światło, odpowied­ni kadr. Tworzy bogaty for­mal­nie i treś­ciowo human­isty­czny zapis układa­ją­cy się w opowieść o człowieku, jego losie, ambic­jach i tęsknotach. 
      Szczególne miejsce w jego twór­c­zoś­ci zaj­mu­je portre­towanie artys­tów. Real­i­zowany od 2005 roku cykl Mis­tr­zowie pięk­na poświę­cił ludziom związanym ze sztuką. Wierzy, że dotykanie artyz­mu zawartego w sztuce, budu­je w nas „piękną duszę”, która z kolei „malu­je się na ludzkim obliczu”. Te relac­je chce uch­wycić w twor­zonych obrazach. Jako uczest­nik wielu wydarzeń kul­tur­al­no-artysty­cznych posi­a­da umiejęt­ność wydoby­wa­nia wątków blis­kich jego odczuwa­niu istot­nych wartoś­ci i zamieni­a­nia ich w fotograficzne przekazy. Sam doświad­cza pasji tworzenia wierząc, że pię­kno ukryte w człowieku moż­na ujawnić dzię­ki fotografii.
      Się­ga­jąc do reflek­sji Mar­ka Gry­giela moż­na stwierdz­ić, że dorobek Zbig­niewa Saw­icza „To solid­na, rzetel­na fotografia, nie trze­ba jej na nowo odkry­wać, trze­ba wiedzieć, że jest i ją prezentować”.
Przy­go­towany wybór fotografii nie stanowi ret­ro­spek­ty­wy, wyma­gała by ona bowiem szer­szej prezen­tacji. Dzisiejsze przy­pom­nie­nie fotografii Mis­trza jest wyrazem należnego podzi­wu dla kon­sek­went­nego obra­zowa­nia pięk­na ukry­tego w naszych, region­al­nych wartoś­ci­ach    oraz wzbo­ga­ca rozważa­nia nad grani­ca­mi trady­cyjnej fotografii i jej wciąż aktu­al­nym potencjale.
                                                                                                                                Danu­ta Kowalik-Dura

      Zbig­niew Saw­icz    urodz­ił się 8 październi­ka 1939 roku w Bole­chowie na Kre­sach dawnej Rzeczy­pospo­litej. Po drugiej wojnie przy­był wraz z rodzi­ca­mi na Śląsk, do Gli­wic. Tutaj się wychował, tutaj ukończył stu­dia na Politech­nice Śląskiej. Zaczął fotografować i ksz­tał­tował swo­ją osobowość twórczą.
Akty­wnie uczest­niczy w życiu artysty­cznym i orga­ni­za­cyjnym śląskiego środowiska fotografików biorąc udzi­ał i inicju­jąc w wiele ważnych wydarzeń. 
        W 1972 roku został członkiem Katow­ick­iego Towarzyst­wa Fotograficznego w którym przez jede­naś­cie lat pełnił funkcję jego preze­sa. Przez dwie kadenc­je 1976–1984 był wiceprze­wod­niczą­cym Fed­er­acji Sto­warzyszeń Fotograficznych w Polsce. W listopadzie 1990 roku został przyję­ty do Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, które­mu prze­wod­niczył w lat­ach 1991- 1998. 
        Fotogra­fu­je kra­jo­braz Śląs­ka, ludzi kul­tu­ry i sztu­ki oraz ważne wydarzenia związane z regionem, łącząc w swej akty­wnoś­ci twór­czej formy doku­men­talne z krea­cyjny­mi. Współpracu­je z różny­mi insty­tuc­ja­mi kul­tu­ry w całym kra­ju oraz z wielo­ma wydawnict­wa­mi, pub­liku­jąc swe fotografie w licznych    albu­mach i książkach. Pon­ad    dekadę był    związany z redakcją miesięczni­ka społeczno-kul­tur­al­nego “Śląsk”. Od 2002 roku jest członkiem Sto­warzyszenia Dzi­en­nikarzy Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej. Brał udzi­ał kilkudziesię­ciu wys­tawach indy­wid­u­al­nych i zbiorowych. Jego fotografie zasi­la­ją kolekc­je muzealne i prywatne.

Funkc­je pełnione w ZPAF: Prezes Okręgu Śląskiego ZPAF (sty­czeń1991- marzec1998),
V‑ce prezes ds. orga­ni­za­cyjnych Okręgu Śląskiego ZPAF (marzec 1998 — maj 2002),
Prze­wod­niczą­cy Komisji Rewiz­yjnej Okręgu Śląskiego ZPAF(maj 2002-maj 2005) 

W 2012 roku został lau­re­atem nagrody Prezy­den­ta Katow­ic w dziedzinie kul­tu­ry. Za swą dzi­ałal­ność jest wyróżniony m.in. : Złotą Hon­orową Odz­naką Zasłużony dla Wojew­ództ­wa Śląskiego w 2012 roku, Nagrodą Artysty­czną Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie fotografii w 2016 roku.  W 2018 roku został uhonorowany Brą­zowym Medalem Zasłużony Kul­turze Glo­ria Artis.