Wystawa fotografii Michał Szalast „Aquanautica” w ramach XII Festiwalu Fotografii Plener w Żorach.

Pole­camy wys­tawę fotografii Michał Sza­łast „Aqua­nau­ti­ca”. Otwar­cie wys­tawy odbędzie się 2 wrześ­nia 2022 roku o godz. 17.00 w Galerii na Starów­ce, ul. Koś­ciusz­ki 3 w Żorach.

Całe życie we wszechświecie jest nieroz­er­wal­nie związane z cyk­licznoś­cią. Życie i śmierć zda­ją się okre­sowo zamieni­ać miejs­ca­mi. Cyk­liczność to pod­sta­wowa cecha niemal wszys­tkiego co skła­da się na nasz świat. Z tego punk­tu widzenia wyda­je się, że cała Kula Ziem­s­ka jest żywym orga­nizmem zamknię­tym w cyk­lach dnia i nocy, pór roku lub okre­sach masowego wymiera­nia. Około 250 mil­ionów lat temu doszło na Zie­mi do unices­t­wienia 90 pro­cent wszys­t­kich ist­nieją­cych gatunków. Wymieranie permskie potocznie nazy­wane jest matką wszys­t­kich wymier­ań. Liczni naukow­cy są zda­nia, że trwało bard­zo „krótko” i mogło dokon­ać się w prze­ciągu zaled­wie kilkudziesię­ciu lub kilkuset tysię­cy lat. W ludzkiej skali cza­su jest to jed­nak czas na tyle dłu­gi, że bez udzi­ału nau­ki sta­je się dla człowieka nieza­uważal­ny. Zestaw tych zdjęć ilus­tru­je wyimag­i­nowany, ale przewidy­wany pro­ces wymiera­nia człowieka z powodu dłu­gotr­wałych powodzi, które są kon­sek­wencją zmi­an kli­matu. Jeśli chce­my zdać sobie sprawę, że Ziemia jest żywym orga­nizmem, musimy wziąć pod uwagę, że nasze ludzkie dzi­ała­nia mogą mieć wpływ na plan­etę, którą zwyk­le nazy­wamy naszą matką.

Żadne ze zdjęć składa­ją­cych się na cykl Aqua­nau­ti­ca nie zostało zain­sc­eni­zowane przez autora.

Michał Sza­last — fotograf doku­men­tal­ista i fil­mowiec doku­men­tal­ista, urod­zony na Górnym Śląsku i nieroz­er­wal­nie z nim związany; stu­diował his­torię na Uni­w­er­syte­cie Śląskim w Katow­icach; pra­cow­ał jako fotore­porter, fil­mowiec, pub­l­i­cys­ta, ped­a­gog i kura­tor (m.in. stworzył wys­tawę Krzyszto­fa Gołucha W pra­cy, zaprezen­towaną w trak­cie Miesią­ca Fotografii w Bratysław­ie w 2018 roku, był kura­torem tegorocznej wys­tawy Made in Opa­va w Muzeum His­torii Katow­ic); niek­tóre z opowieś­ci, na które patrzył swoim apartem to: Igrzys­ka Olimpi­jskie w Pekinie, Albi­nosi nad jeziorem Wik­torii, rytu­ały religi­jne Andaluzji, komer­cyj­na strate­gia przetr­wa­nia Masajów; zwycięz­ca konkursów fotografii pra­sowej (BZ WBK Press Pho­to, Sile­sian Press Pho­to); członek Okręgu Śląskiego Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików; ped­a­gog Insty­tu­tu Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opawie.

Wys­tawa została wspar­ta przez Insty­tut Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie z dotacji Stu­denck­iego Pro­gra­mu Grantów Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie SGS/1/2022.”