Wystawa fotografii Michał Konrad „Řeka /Hledání ztraceného meteoritu” w Galerii Opera, Teatr Jiřího Myrona w Ostrawie

Pole­camy wys­tawę fotografii Michał Kon­rad „Řeka /Hledání ztra­ceného mete­oritu” w Galerii Opera, Teatr Jiřího Myrona w Ostraw­ie. Wys­tawę moż­na oglą­dać od 7 mar­ca 2024 do 29 kwiet­nia 2024. Wernisaż z udzi­ałem auto­ra odbędzie się 21 mar­ca 2024 o godz. 17.00 w siedz­i­bie Galerie Opera, Divad­lo Jiřího Myrona, Čs. legií 14, Ostra­va. Kura­tor wys­tawy Arka­diusz Gola. Wys­tawa przy­go­towana przez Insty­tut Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opawie.
Łąc­zona wys­tawa Michała Kon­ra­da odnosi się do natu­ry ludzkiej egzys­tencji. Każdy człowiek czegoś w życiu poszuku­je. Jed­ni szuka­ją pieniędzy, żeby się wzbo­gacić. Inni są bogaci i szuka­ją materii, którą za te pieniądze mogą mieć. Fotografie do wys­tawy pow­stały w najbardziej charak­terysty­cznych miejs­cach Górnego Śląs­ka na hałdach.

Poszuki­wanie zagin­ionego meteorytu”

Cena za jeden gram mete­o­ry­tu wzrosła z tysią­ca do czterech tysię­cy zło­tych. Ludzie poszuku­ją ten cen­ny mate­ri­ał ze wzglę­du na chęć wzbo­gace­nia się. Inni są w stanie zapłacić za ten kawałek kos­micznej skały każde pieniądze. Podob­no posi­adanie już niewielkiej iloś­ci materii z innej plan­e­ty, daje szczęś­cie i nieogranic­zoną wiedzę na tem­at wszechświa­ta. Według naukow­ców obser­wu­ją­cych niebo pon­ad stuk­ilo­gramowy mete­o­ryt spadł na tere­nie Górnego Śląs­ka. Jego koszt sza­cow­any jest na czterys­ta mil­ionów złotych.

Rze­ka”
Rze­ka utożsamia w sobie życie wielu pokoleń, częs­to podzielonych na inne odmi­enne od siebie nar­o­dy. Gdy spo­jrzymy na rzekę na przełomie dziejów, ona zawsze tu była, a wszys­tko co jest wokół niej ule­gało zmi­an­ie. Ist­nie­nie człowieka stanowi tylko niewiel­ki ułamek życia rze­ki, ale każdy człowiek zostaw­ia niewiel­ki ślad upod­ab­ni­a­jąc się do miejs­ca w którym żyje, miejs­ca którego jest chwilowym kreatorem.