Wystawa fotografii Lilianna Ligęza-Jasik “Sekretne życie drzew”

Miejs­ki Dom Kul­tu­ry Bogu­ci­ce-Zawodzie w Katow­icach oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją w piątek 12 sty­cz­nia 2024 roku o godz. 18.00 na wernisaż fotografii Lil­ian­na Ligęza-Jasik „Sekretne życie drzew”, który odbędzie się w siedz­i­bie MDK Bogu­ci­ce-Zawodzie ul. Marcinkowskiego 13a w Katow­icach. Wys­tawę moż­na zwiedzać do 2 lutego 2024 roku od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 08:00 – 20:00. Kura­torem wys­tawy jest Radosław Czapla. Wstęp wolny.

Fotografia spraw­ia, że mogę mówić mil­cząc. O moim widze­niu świa­ta, który mnie otacza,
o ludzi­ach, których spo­tykam, a także o sobie. Każ­da mija­ją­ca chwila to emoc­je we mnie wyzwalane. Poprzez obraz staram się ich ulot­ność zatrzy­mać na zawsze…
Lil­ian­na Ligęza-Jasik
Urodz­iła się w Czeladzi, gdzie miesz­ka do dzisi­aj. Jest absol­wen­tką Śląskiej Akademii Medy­cznej. Doświad­cze­nie fotograficzne zdoby­wała na licznych kur­sach i warsz­tat­ach. Najważniejsze z nich to: Warsz­taty Fotografii Artysty­cznej Uni­w­er­sytet Otwarty w Uni­w­er­syte­cie Śląskim w Katow­icach, „Między nami Fotografa­mi” w Ryb­niku Chwałow­icach, „Obiek­tyw na mias­to” warsz­taty orga­ni­zowane przez Muzeum Śląskie oraz „Twór­cze warsz­taty fotograficzne’’ w Katow­icach. Należy do grupy artysty­cznej FOTOGRAFY z Katow­ic oraz jest członkiem Komisji Kul­tu­ry Śląskiej Izby Lekarskiej.
Od 2022 należy do Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski.
W swoim dorobku ma cztery wys­tawy indy­wid­u­alne i kilka­naś­cie wys­taw zbiorowych.

Pod dachem z liś­ci codzi­en­nie roz­gry­wa­ją się dra­maty i wzrusza­jące his­to­rie miłosne, to tam zna­j­du­je się ostat­ni skrawek natury…”
“Ten, kto wie, że drze­wa odczuwa­ją ból i mają pamięć, i że drzewni rodz­ice żyją razem ze swoi­mi dzieć­mi, nie będzie już mógł tak po poros­tu ich ścinać… ”
Peter Wohlleben, Sekretne życie drzew
Kiedy byłam dziew­czynką ochoc­zo baw­iłam się w badanie drzew — trze­ba było zro­bić odpowied­nią mik­sturę z ugniecionych traw i zielonych różnoś­ci a następ­nie pos­marować nią drze­wo lub “na niby” wstrzyknąć w ogorza­łą korę zbaw­i­en­ny lek. Oczy­wistym dla mnie było, iż drze­wa żyły prze­cież niczym człowiek — kasz­tanowiec posi­adał pal­cza­ste liś­cie, wiś­nia roman­ty­cznie opadała płatka­mi i zakochana czer­wieniła się owoca­mi, brzoza bywała wiotką dziewo­ją, dąb rosłym chłopem, świerk od zawsze świę­tował Wil­i­ję… W drzewach widy­wałam splo­ty kochanków, w sękach boaz­erii dostrze­gałam oczy. Którz z nas nie ma w sobie wspom­nienia związanego z drzewem?
Lil­ian­na Ligęza — Jasik czy­ta drze­wa jak owe humanoidalne twory, jej fotografie to pieśń ku chwale uczłowieczenia natu­ry, to osobli­wy wywar z wyobraźni i światła, który łączy opozy­cję kul­tura — natu­ra w całość. Dostrze­ganie niuan­sów przy­rody, świado­mość nieprzy­pad­kowoś­ci rozmieszczenia drzew i roślin wokół nich, ekosys­tem lasu i jego egzys­tenc­ja — zawarte w książce o tytule zgod­nym z wys­tawą autor­ki — świad­czą o jej fas­cy­nacji tym tem­atem i pogłębionej relacji z ową lekturą.
Mamy korze­nie jak one, i głowy niczym korony pełne marzeń, żyje­my tak naprawdę w cyk­lu ciągłego odradza­nia się genów, jak liść opadamy by na nowo się prze­budz­ić, jesteśmy drze­wa­mi, których sęki zbyt łat­wo moż­na policzyć. Sęk w tym, że Ona już wie. Autor­ka niniejszej wys­tawy jest świado­ma i wrażli­wa na bliskość najważniejszych dla człowieka — drzew, nie tylko towarzyszą­cych nam, utrzy­mu­ją­cych nas przy życiu, ale także odbi­ja­ją­cych niczym empaty­czne lus­tra nasz niezwykły i złożony byt.
Katarzy­na Szlapa

Pod dachem z liś­ci codzi­en­nie roz­gry­wa­ją się dra­maty i wzrusza­jące his­to­rie miłosne, to tam zna­j­du­je się ostat­ni skrawek natu­ry — wystar­czy otworzyć drzwi …”
Peter Wohlleben, Sekretne życie drzew
Drze­wa są dla mnie bard­zo ważne. Trak­tu­ję je jak isto­ty żywe, instynk­town­ie wyczuwam zależnoś­ci między nimi, mną, a resztą przy­rod­niczego świata.
Obser­wu­ję gdy rozk­wita­ją na wios­nę, żyją pełnią lata, by wresz­cie jesienią zapadać w powol­ny zimowy sen. Cza­sem umier­a­ją, a cza­sem znika­ją przy dźwiękach pił. Wtedy ja roz­padam się na mil­ion kawałków…
Tytuł cyk­lu „Sekretne życie drzew” świadomie naw­iązu­je do słyn­nej książ­ki Petera Wohllebe­na . Ta seria fotografii pow­stała z miłoś­ci, sza­cunku i poko­ry wobec pięk­na otacza­jącej mnie natury.
Lil­ian­na Ligęza-Jasik, Sekretne życie drzew, 2021–2023…