Wystawa fotografii Krzysztof Gołuch „Hotel” w Myślenicach

Gale­ria mg Foto, Miejs­ka Bib­liote­ka w Myśleni­cach zaprasza na wys­tawę fotografii Krzysztof Gołuch „Hotel”. Wernisaż wys­tawy odbędzie się 26 wrześ­nia 2023 roku o godz. 18.00 w Galerii mg Foto mieszczącej się przy ul. Mick­iewicza 17 w Myślenicach.

Fotografie z cyk­lu „Hotel” autorstwa Krzyszto­fa Gołucha przed­staw­ia­ją pracę osób niepełnosprawnych, będąc jed­nocześnie reflek­sją nad przez­nacze­niem człowieka. Staty­czne posta­cie ze zdjęć zda­ją się być zatrzy­mane w cza­sie. Nikt tutaj nie bieg­nie, nie spieszy się, nie wal­czy z upły­wa­ją­cy­mi cza­sem. Niespiesz­na pra­ca, otoc­zona bar­wą i oblana światłem nie ma koń­ca. Nie zna­jdziemy w nich nic zbytecznego, a czys­tą kom­pozy­cję budu­je specy­ficzny układ postaci, przed­miotów oraz barw. By przy­ciągnąć naszą uwagę do świa­ta niepełnosprawnoś­ci, autor posługu­je się czytel­ną kom­pozy­cją i wyrazistym kolorem, które nieod­par­cie kojarzą się z malarst­wem Edwar­da Hop­pera. Hop­per­ows­ki real­izm zdjęć Gołucha, wypeł­ni­a­jąc duże powierzch­nie obrazu czys­tą bar­wą i kli­maty­cznym światłem, odd­zi­ału­je równie sil­nie jak malarst­wo amerykańskiego artysty. Wszys­tko to wyda­je się być umiejs­cowione w tery­to­ri­um, w którym czas stracił jakiekol­wiek znacze­nie. Jak opisu­je fotografie z cyk­lu „Hotel” pro­fe­sor Vladimír Bir­gus, autor zdjęć poprzez czyste, prze­myślane kom­pozy­c­je bal­an­su­je na pograniczu między klasy­cznym doku­mentem a insc­eni­zowaną twórczością.
Michał Szalast
(frag­ment tek­stu pochodzi z książ­ki Hotel)

Od auto­ra:
Pro­jekt fotograficzny Hotel real­i­zowałem w lat­ach 2015–2020 na tere­nie Zakładu Akty­wnoś­ci Zawodowej św. Marcin prowad­zonym przez Car­i­tas Archi­diecezji Katow­ick­iej. Czas spęd­zony wśród niezwykłych ludzi pracu­ją­cych w katow­ickim ZAZ był dla mnie bard­zo twór­czy i inspiru­ją­cy. Przede wszys­tkim było to spotkanie z niesamow­ity­mi i dobry­mi ludź­mi tworzą­cy­mi społeczność katow­ick­iego ZAZ. W tam­tym cza­sie i miejs­cu pow­stały fotografie, które w znaczą­cy sposób zmieniły kierunek mojej twór­c­zoś­ci. Bard­zo dzięku­ję moim niepełnosprawnym bohaterom fotografii za zaprosze­nie mnie do swo­jego świa­ta. Jak napisał ks. Łukasz Stawarz — dyrek­tor Car­i­tas Archi­diecezji Katow­ick­iej, dop­uś­cili mnie do jego zdaniem „egzys­tenc­jal­nej samot­noś­ci człowieka w pra­cy, przeży­wanej przez każdego z nas i potrzeb­nej jako przestrzeń do spotka­nia z samym sobą”. Dzięku­ję ter­apeu­tom oraz pra­cown­ikom katow­ick­iego ZAZ za pomoc i życ­zli­wość pod­czas pra­cy nad pro­jek­tem Hotel.
Krzysztof Gołuch
Artys­ta fotograf i ped­a­gog. Absol­went Wydzi­ału Ped­a­gogi­ki i
Psy­chologii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katow­icach oraz Insty­tu­tu Twórczej
Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opawie .
Członek Pol­skiego Związku Artys­tów Fotografików. W
swo­jej twór­c­zoś­ci zaj­mu­je się fotografią doku­men­tal­ną, real­izu­jąc tematy
w cyk­lach dłu­goter­mi­nowych pro­jek­tów. Jego twór­c­zość oscy­lu­je wokół
prob­lemów ludzkiej egzys­tencji, zwłaszcza życia osób z
niepełnosprawnoś­ci­a­mi, z który­mi od kilkudziesię­ciu lat pracu­je w
ośrod­ku „Car­i­tas“ w Knurowie. Za swo­ją dzi­ałal­ność w 2017 roku został
uhonorowany został medalem “Pro Eccle­sia et Pon­tif­ice”, przyz­nanym przez
papieża Fran­cisz­ka. Lau­re­at wielu konkursów fotograficznych. Nagrodzony
pol­skim Grand Press Pho­to w 2018,2021,2022. Autor albumów fotograficznych
„Co siód­my”, “Hotel” oraz “Smak życia”. Swo­je fotografie wys­taw­iał w kra­ju i za granicą