Wystawa fotografii Jowita Mormul „PAMIĘĆ ODMIENNA”.

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza we wtorek 1 czer­w­ca 2021 roku o godz. 18.30 na wernisaż wys­tawy fotografii Jow­ity Mor­mul „PAMIĘĆ ODMIENNA”. Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 (II piętro). Wys­tawę moż­na oglą­dać do 30 czer­w­ca 2021 roku w środy, czwart­ki i piąt­ki w godz. od 17.00 do 20.00. Wstęp wol­ny. Kura­torzy wys­tawy: Jakub Byr­czek, Arka­diusz Ławry­wian­iec. Wernisaż odbędzie się zgod­nie z obow­iązu­ją­cym reżimem san­i­tarnym. Prosimy o zabranie maseczek ochron­nych. Serdecznie zapraszamy.

PAMIĘĆ ODMIENNA
Wspom­nienia są kruche. Nie wszys­tkie są prawdzi­we. Niek­tóre są rekon­strukc­ja­mi pow­stały­mi dzię­ki nar­racjom blis­kich i włas­nej intencjon­al­noś­ci. Pier­wsze wspom­nienia, które częs­to mogą się wydawać tak pewne i namacalne, praw­dopodob­nie nie ist­nieją wcale. Amnez­ja dziecię­ca, czyli zapom­i­nanie wydarzeń z pier­wszych 2–3 lat życia jest zjawiskiem powszech­nym. Dobre i złe wydarzenia z wczes­nego dziecińst­wa zacier­a­ją się i zanika­ją, bard­zo rzad­ko pozosta­ją, jako wątły, trud­ny do odt­worzenia ślad pamię­ciowy. Na pod­staw­ie nikłych śladów utr­walanych i rozbu­dowywanych w cza­sie doras­ta­nia są twor­zone rekon­strukc­je, które trak­towane jako realne wspom­nienia mogą wpły­wać na emoc­je i współk­sz­tał­tować całe życie. W późniejszym życiu pamięć nadal pła­ta figle. Zapom­i­namy wydarzenia, wygląd ludzi, imiona, nazwiska, daty, miejs­ca, szczegóły. Białe plamy niepamię­ci są o wiele rozle­gle­jsze niż lądy zapamię­tanych wydarzeń. Zlepi­amy szcząt­ki, uzu­peł­ni­amy, z sum­i­en­noś­cią arche­olo­ga rekon­stru­u­je­my bra­ki i częs­to – celowo lub nie — doda­je­my własne znaczenia. Pow­sta­je subiek­ty­w­na, odmi­en­na mapa przeszłości.
Fotografia może być trak­towana jako doku­men­tac­ja wspier­a­ją­ca pamięć i wiedzę o przeszłoś­ci. Może też stać się narzędziem rekon­strukcji i ponownej wiz­ual­iza­cji oraz mate­ri­al­iza­cji efe­merycznych wspomnień.
Wys­tawa łączy najnowsze pro­jek­ty z real­iza­c­ja­mi pow­stały­mi na przestrzeni ostat­nich 25 lat.

Jowi­ta Bogna Mormul
Dok­tor habil­i­towany sztu­ki w dziedzinie sztuk fil­mowych. Tworzy w obszarze sztuk wiz­ual­nych. Pro­fe­sor uni­w­er­syte­tu UJK w Insty­tu­cie Sztuk Wiz­ual­nych na Wydziale Sztu­ki Uni­w­er­syte­tu Jana Kochanowskiego w Kiel­cach. Prowadzi wykłady z zakre­su fotografii, nowych mediów, mul­ti­mediów i anal­izy obrazu.
Absol­wen­t­ka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, (Wydzi­ał Malarst­wa, 1997 r.; Wydzi­ał Grafi­ki, 1999 r.). Stype­ndys­t­ka nagrody im. Han­ny Rudzkiej-Cybisowej (1996 r.) oraz Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Sztu­ki (1996/1997 r.). Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Plas­tyków (1998 r.) i Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików (2001 r.). Jej prace były prezen­towane na wielu wys­tawach indy­wid­u­al­nych i zbiorowych w kra­ju i za granicą (m. in. w Luk­sem­bur­gu, Rzymie, Wilnie, Skop­je, Stras­bur­gu, Budapesz­cie, Ohio).