Wystawa fotografii Jolanta Rycerska, Andrzej Grudzień „Axis Mundi i święte gaje”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza na wernisaż fotografii Jolan­ta Ryc­er­s­ka, Andrzej Grudzień „Axis Mun­di i święte gaje”. Wernisaż odbędzie się w środę 10 lip­ca 2024 roku o godz. 18.30 w „Galerii Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 2 sierp­nia 2024 roku od wtorku do piątku w godz. od 17.00 do 20.00.

W poszuki­wa­niu Sacrum. Świę­ta Góra Ślęża

Autorzy o wystawie:
Pra­ca nad wys­tawą była dla nas cza­sem poszuki­wa­nia duchowoś­ci w materii świa­ta. Wędrów­ki do mniej lub bardziej znanych MIEJSC MOCY były okazją do poz­na­nia i fotograficznej rejes­tracji przestrzeni od wieków uważanych za sferę sacrum — promie­ni­u­jącą dobroczyn­ną energią, uzdraw­ia­jącą aurą i mag­icznym kli­matem. Bez przyję­tych z góry założeń otwier­al­iśmy się na otacza­jące nas obrazy i dźwię­ki, wpa­try­wal­iśmy się w sym­bole i zna­ki, aby w kon­tem­placji potę­gi przy­rody pod­jąć próbę spo­jrzenia w głąb cza­sów, sym­bol­icznego dotknię­cia korzeni świa­ta, pon­ad­cza­sowych źródeł duchowej ilu­mi­nacji i siły.

Tytułowe Axis Mun­di to odniesie­nie do his­to­rycznej pon­ad kul­tur­owej idei osi kos­micznej prze­chodzącej przez środek trójdziel­nego świa­ta, łączącej jego górną i dol­ną część. Cen­trum świa­ta to człowiek i stwor­zona przez niego cywiliza­c­ja i kul­tura. Świat dol­ny, czyli to co w zie­mi, cała przeszłość i śmierć, ale także nowe, kiełku­jące życie. Świat górny to niebiosa, życio­da­jne słońce, dom­e­na boskiej wszech­mo­cy i wiedzy. Ludzką tęs­knotą jest łączyć prze­ci­wległe bieguny, się­gać po ich zaso­by, wzmac­ni­ać siebie poprzez sza­cunek do przod­ków i nieustanne się­ganie ku ideałom. Ideę Axis Mun­di przed­staw­iano w pio­nowej fig­urze drze­wa, góry, dra­biny czy słu­pa bądź okrągłe formy słoń­ca, koła życia, misty­cznego ośrod­ka zaw­ier­a­jącego przeszłość, ter­aźniejs­zość i przyszłość. 

W his­torii naszych przod­ków nat­u­ral­ny­mi miejs­ca­mi sakral­ny­mi były święte gaje, pełniące rolę świą­tyń i miejsc pamię­ci o zmarłych. Potę­ga starych drzew dawała natch­nie­nie do mod­l­itw i obrzędów, budowa­nia duchowej wspól­no­ty i wspól­nej pamię­ci. Mate­ri­al­ny­mi narzędzi­a­mi kul­tu była także woda, drewno i kamie­nie, a obserwac­ja przy­rody i sza­cunek dla jej praw defin­iowały i wyz­nacza­ły granice ludzkiego świa­ta — podle­ga­jącego siłom żywiołów przy­rody (świat dol­ny) i nieuchron­noś­ciom losu (świat górny) Pamięć o miejs­cach mocy przetr­wała, przy­na­jm­niej w częś­ci. Cza­kramy, kami­enne krę­gi, wały kul­towe, kurhany, święte drze­wa, góry i źródła nie zniknęły ze świado­moś­ci lokalnych lud­noś­ci. Tęs­kno­ta za duchowoś­cią i szukanie jej w kon­tak­cie z real­nym światem, którego jesteśmy cząstką — okaza­ła się sil­niejsza niż his­to­rycznie mogło się wydawać. Rozwój cywiliza­cyjny, nowe ide­olo­gie, zmi­any społeczne i religi­jne nie zmieniły tego jak potężny wpływ na ludzką świado­mość mają siły natu­ry. Niniejsza wys­tawa fotografii, insta­lacji i fotoo­biek­tów w sym­bol­iczny sposób przy­pom­i­na jak ważne jest miejsce styku między ulokowanym w sza­cunku do przy­rody światem wartoś­ci naszych przod­ków, a tęs­kno­ta­mi i potrze­ba­mi duchowy­mi współczes­nych pokoleń. 

JOLANTA RYCERSKA — dok­tor sztu­ki na Wydziale Grafi­ki Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­w­ie, absol­wen­t­ka studiów mag­is­ter­s­kich na Wydziale Filo­zofii KUL, a także Europe­jskiej Akademii Fotografii i Studi­um Fotografii. Pracu­je na stanowisku kura­to­ra wys­taw w Zachę­cie — Nar­o­dowej Galerii Sztu­ki oraz jako wykład­ow­czyni Studi­um Sztu­ki w Warsza­w­ie. Autor­ka trzy­dzi­es­tu trzech wys­taw indy­wid­u­al­nych oraz pon­ad sześćdziesię­ciu zbiorowych. Od 2016 roku członk­i­ni Rady Pro­gramowej Galerii Korde­gar­da. W lat­ach 2011–23 pełniła funkcję prezes­ki Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. Wielo­let­nia kura­tor wys­taw w warsza­ws­kich gale­ri­ach, m.in. w: Galerii Korde­gar­da, Starej Galerii, Galerii Obok i Galerii Jabłkows­kich. W 2014 roku otrzy­mała nagrodę spec­jal­ną MKIDN za osiąg­nię­cia artysty­czne na polu fotografii. Dwukrot­na stype­ndys­t­ka MKIDN w dziedzinie sztuk wiz­ual­nych w 2016 i 2019 roku.
www: https://jolantarycerska.pl

ANDRZEJ GRUDZIEŃ — artys­ta fotograf, pracu­je w Studi­um Sztu­ki oraz na Wydziale Architek­tu­ry Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­w­ie. Vloger, twór­ca cyk­lu rozmów Foto­for­ma Live – Z pasji do fotografii – roz­mowy Andrze­ja Grud­nia. Na kanale Youtube Gan­dalf fotografii stworzył dar­mowy kurs pra­cy w ciem­ni, a na kanale Poland in the Lens opowiadał o zale­tach fotografii anal­o­gowej. W lat­ach 2020–23 był dyrek­torem i wykład­ow­cą Studi­um Fotografii ZPAF. Gościn­nie prowadzi warsz­taty w Warsza­wskiej Szkole Fil­mowej. Akty­wnie prezen­tu­je swo­je prace na wys­tawach indy­wid­u­al­nych oraz zbiorowych. Stype­ndys­ta Min­is­terst­wa Kul­tu­ry, Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego i Sportu. Wykład­ow­ca, orga­ni­za­tor licznych warsz­tatów z fotografii trady­cyjnej i cyfrowej. Spec­jal­izu­je się w fotografii anal­o­gowej, ciem­ni negaty­wowo-pozy­ty­wowej oraz artysty­cznych manip­u­lac­jach obrazu łączą­cych różne tech­ni­ki. Ekspert tech­niczny i kolekcjon­er sprzę­tu fotograficznego.
www: https://andrzejgrudzien.pl/