Wystawa fotografii Jerzego Kleszcza „DUCH SPORTU” w Łazach

Pole­camy wys­tawę fotografii Jerzego Kleszcza „DUCH SPORTU”. Wernisaż odbędzie się 28 wrześ­nia 2023 roku o godz.18.00 w Galerii KTS w Łazach przy ul. Spółdziel­czej 2. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 30 listopa­da 2023 roku. 

DUCH SPORTU” — wys­tawa fotografii Jerzego Kleszcza tym razem zagoś­ci w Łazach w powiecie zaw­ier­ci­ańskim. Poprzed­nio prezen­towana była w 2019 roku w Łodzi na tar­gach Foto — Film — Video a w 2021 roku w Cen­trum Olimpi­jskim Pol­skiego Komite­tu Olimpi­jskiego w Warsza­w­ie. Dlaczego Łazy ? Łazy to kole­b­ka jego rodziny. Autor był przez wiele lat był fotore­porterem sportowym. Pra­cow­ał m.in. w „ Sporcie”, „Przeglądzie Sportowym” agenc­jach fotograficznych „Panora­ma” i „Newspix”. Uczest­niczył zawodowo
w trzech zimowych Igrzyskach Olimpi­js­kich : Salt Lake City 2002, Turyn 2006, Van­cou­ver 2010. W pon­ad 200 zawodach Pucharu Świa­ta w skokach narciarskich
w pię­ciu Mis­tr­zost­wach Świa­ta w nar­cia­rst­wie klasy­cznym oraz w tysią­cach meczy i zawodów sportowych.W 2012 ciężką choro­ba prz­er­wała jego kari­erę fotore­porter­ską. Jest lau­re­atem 1 i 2 nagrody Grand Press Pho­to w kat­e­gorii sport w 2006 roku. Zdję­cia prezen­towane będą w Galerii KTS w Łazach przy ul. Spółdziel­czej 2 od 28.09. /wernisaż/ do 30.11.2023.    Jest członkiem ZPAF Okręgu Śląskiego od 2018 roku. Hon­orowym członkiem Juras­sic Pho­to Team
i Sto­warzyszenia Fotoreporterów. 
Zapraszamy.