Wystawa fotografii Bogusław Michnik „Homage to…” podczas 15 Dni Fotografii w Słowackich Levicach

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląskipole­ca wys­tawę fotografii Bogusława Mich­ni­ka „Homage to…” pod­czas 15 Dni Fotografii w Słowac­kich Levicach. 

W tym roku w Lev­i­cach odbędą się 15. doroczne Dni Fotografii.
Jest to pro­jekt współpra­cy fotografów młodego pokole­nia, w ramach którego przy­go­towywane są pro­fesjon­alne, ama­torskie, autorskie, ale także zbiorowe wys­tawy, spek­tak­le teatralne i fil­mowe. Wśród tegorocznych wys­taw­ców jest Bogusław Mich­nik, pol­s­ki poeta, fotograf i ani­ma­tor kul­tu­ry, autor kilku zbiorów poezji i wielu wys­taw fotograficznych; a także Jerzy Olek, pol­s­ki fotograf, który poprzez różne media, zwłaszcza fotografię i rysunek, sku­pia się na przestrzeni i jej niedoskon­ałym projektowaniu.
6.05. — 26.06. Lev­ice, Tekovské múzeum, Dobóvský kaštieľ, Sv. Michała 40

Prace te są hoł­da­mi składany­mi wielu wybit­nym artys­tom. Wśród tytułowych adresatów fotogramów Mich­ni­ka zna­jdziemy wiele wybit­nych indy­wid­u­al­noś­ci świa­towego malarst­wa i fotografii, a nawet rzeź­by, poczy­na­jąc od Mane­ta, poprzez Klim­ta, Nolde’ego, Malewicza, panów „R”: Redona, Rothko, Rod­czenkę, aż po praw­ie współczes­nych i współczes­nych nam: Morandiego, Bellmera, Kiefera, Penc­ka i wielu, wielu innych. Zna­jdziemy tu także pol­s­kich i czes­kich ante­natów kłodzkiego artysty, (Mag­dale­na Abakanow­icz, Władysław Strzemińs­ki, Jerzy Tchórzews­ki, Zdzisław Bek­sińs­ki, Jan Leben­stein, Jerzy Olek, Tadeusz Jażdżews­ki, Leon Tarasewicz, Jan Svo­bo­da, Petr Samek). Niekiedy są to cytaty, innym razem swo­bodne naw­iąza­nia do idei i este­ty­ki pier­wow­zoru, do struk­tu­ry i poe­t­y­ki obrazu, wresz­cie do tych cech dystynk­ty­wnych, dzię­ki którym – już na pier­wszy rzut oka – bezbłęd­nie odgadu­je­my: kogo i czy­je prace przy­wołu­je kadr Mich­ni­ka? Homage jest for­mą przy­pom­nienia, wyraże­nia sza­cunku, doce­nienia, ale też man­i­fes­tacją tego, że choć artyś­ci odchodzą, ich dzieła żyją nadal i wysyła­ją moc­ne impul­sy. Bogusław Mich­nik pięknie odpowia­da na nie swoim obiek­ty­wem i kadrem.
Robert Gawłowski

Bogusław Mich­nik (ur. 1945) – poeta, fotograf, ani­ma­tor kul­tu­ry. Autor kilku tomików poezji, kilkudziesię­ciu wys­taw poezji konkret­nej i wielu wys­taw fotograficznych, w tym jed­nej pod­czas Miesią­ca Fotografii w Bratysław­ie (1993). Prace w zbio­rach Muzeum Sztu­ki w Łodzi, Muzeum Współczes­nym we Wrocław­iu oraz w kolekc­jach pry­wat­nych w Czechach, Francji, Niem­czech i Japonii. „Hołd…”