Wystawa fotografii Beata Mendrek „Dotknięcia”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza na wernisaż wys­tawy fotografii Bea­ta Men­drek „Dotknię­cia”. Wernisaż odbędzie się w środę 7 czer­w­ca 2023 roku o godz. 18.30 w Galerii „Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 30 czer­w­ca 2023 roku od wtorku do piątku w godz. od 17.00 do 20.00. Kura­tor wys­tawy: Antoni Kreis. Wernisaż uświet­ni wys­tęp kwarte­tu smy­czkowego Orkiestry MASO w składzie: Dary­na Propo­ka (skrzypce), Vik­tor Slovin­sky (skrzypce), Vik­tor Hon­charenko (altówka), Andriy Mechyk (wiolon­czela).

Portret to wiz­erunek człowieka. Portre­ty tworzy się  głównie po to, aby pokazać, utr­wal­ić, zapamię­tać. To doku­ment cielesnoś­ci, fizy­cznoś­ci czyli wyglą­du portre­towanej oso­by. Cza­sem się ją ide­al­izu­je, cza­sem pod­kreśla lub doda­je ele­men­ty urody, które natu­ra nie dość dobrze wyek­sponowała. Cza­sem próbu­je wydobyć indy­wid­u­alne cechy unikalnej osobowoś­ci, jaką jest każdy człowiek.
Przede mną kilka­naś­cie portretów, które nie są podobiz­na­mi utr­walonych osób. Nie jesteśmy
w stanie odkryć kogo przed­staw­ia­ją. Odarte z cech, które zwyk­le pozwala­ją nam ziden­ty­fikować osobę sto­ją­ca przed nami. Nie widzę twarzy, nie widzę oczu – zwier­ci­adeł duszy. Dlaczego autor­ka pozbaw­iła tych ludzi imienia i nazwiska, zabrała im życio­rysy, cały bagaż życiowych doświad­czeń, ich his­to­rie, uczu­cia, wzlo­ty i bolesne upadki?
Zami­ast twarzy widzę naz­nac­zone światłem i cie­niem styg­maty-tat­u­aże, wokół niek­tórych postaci drga i wije się świ­etlista ekto­plaz­ma. Jedyny real­ny ele­ment to małe ser­duszko na kobiecej szyi. Gdy­bym dotknął skóry poczułbym ciepło Jej ciała. Jedynie ono mówi mi o tym, że na tych zdję­ci­ach są prawdzi­wi ludzie.
Przes­ta­ję szukać w tych obrazach treś­ci, nie zaglą­dam w głąb, nie staram się odgad­nąć życio­rysów. Wpa­tru­ję się w formy, lin­ie, plamy, zanurzam w kli­mat ele­men­tarnej fotografii, która prze­cież skła­da się z plam, linii, czerni i bieli. Widzę spokój jaki towarzyszył autorce w pro­ce­sie tworzenia tych wiz­erunk­ów. Widzę radość u pod­staw tworzenia małego spek­tak­lu teatral­nego z udzi­ałem tych wszys­t­kich bez­imi­en­nych aktorów.
 Bo Fotografia to prze­cież Teatr…
Antoni Kreis

Patrząc po raz pier­wszy na te fotografie, moż­na od razu odnieść wraże­nie, że stworzyła je wrażli­wa na uczu­cia oso­ba. Poprzez medi­um aparatu fotograficznego pokazu­je swo­je wnętrze
i sekretne zaka­mar­ki ser­ca. Na pier­wszy plan wyła­ni­a­ją się silne emoc­je, ale również zauważal­na pięk­na i sub­tel­na este­ty­ka prac z dbałoś­cią o naj­drob­niejszy szczegół.
Bea­ta pokazu­je to, czego nie da się zauważyć „gołym okiem” — duszę człowieka.

Michał Kon­rad

Bea­ta Mendrek
Urod­zona w 1980 r. w Katow­icach. Absol­wen­t­ka Policeal­nego Studi­um Fotograficznego oraz Wydzi­ału RTV Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katow­icach. Od 2008 roku członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. Aktu­al­nie członek Zarzą­du oraz Okrę­gowej Komisji Kwal­i­fika­cyjnej ZPAF Okręgu Śląskiego. Autorka/kuratorka wielu wys­taw zbiorowych oraz indy­wid­u­al­nych. Od roku 2009 wykład­ow­ca w szkołach fotograficznych, m.in.: w Szkole Fotografii FOTOEDUKACJA w Katow­icach. Orga­ni­za­tor­ka i wykład­ow­ca kursów i warsz­tatów fotograficznych.
Strona autors­ka — www.horyzonty.net